Pågående nybyggnation av bostadshus bredvid befintliga byggnader.

Du behöver oftast söka bygglov för att bygga nytt, bygga om, bygga till eller ändra användningen av en byggnad. Andra exempel på vanliga bygglovspliktiga åtgärder är om du skapar en ny bostad eller lokal för handel i en befintlig byggnad, eller ändrar en byggnads yttre utseende. För att sätta upp eller ändra en skylt eller ljusanordning, uppföra murar eller plank krävs oftast bygglov.

Bygglov

Du behöver oftast bygglov om du vill

 • bygga en ny byggnad eller göra en tillbyggnad.
 • ändra en byggnad så att någon ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri tillkommer.
 • använda en byggnad för ett nytt ändamål (om förändringen är väsentlig).
 • uppföra mur eller plank.
 • anlägga parkeringsplatser utomhus.
 • bygga en transformatorstation.
 • anordna upplag eller materialgårdar.
 • uppföra en fast cistern för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga eller för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser.
 • uppföra radio- eller telemast eller torn.
 • uppföra ett vindkraftverk över 20 meter.
 • anlägga nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med lift, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor, golfbanor(även minigolfbanor) och begravningsplatser, tunnlar och bergrum.

Inom område med detaljplan krävs dessutom bygglov för att

 • ändra utseende på byggnader genom att måla om i annan kulör, byta fasadbeklädnad eller byta material på taket. Även andra ändringar som avsevärt påverkar utseendet, till exempel att ta upp ett fönster i fasaden kan kräva lov.
 • sätta upp eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar.

Informationsfilm: Behöver jag bygglov?

Mer information

Du kan även läsa mer om olika åtgärder i vår Bygglovsguide. Tänk på att det som inte kräver bygglov kan istället kräva anmälan. Du kan också läsa mer om bygglovsplikt på Boverkets webbsida.

Ansökan eller anmälan via E-tjänst

Du som har bankID kan enkelt ansöka via vår e-tjänst. Saknar du bankID kan du istället använda blanketten nedan.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?