Liten fallfärdig byggnad i förgrunden av annan byggbation.

För att riva en hel byggnad eller en del av en byggnad inom detaljplan behöver du rivningslov. Utanför detaljplan behöver du istället göra en anmälan och invänta startbesked innan du kan börja riva. Detsamma gäller om du vill flytta en befintlig byggnad från en plats till en annan då detta räknas som rivning. Du behöver även bygglov för nybyggnad på den nya platsen.

Rivningslov

Du behöver alltid rivningslov om du vill

 • riva en hel byggnad inom detaljplanelagt område.
 • riva en del av en byggnad inom detaljplanelagt område.
 • flytta en byggnad från en plats (rivning) till en annan (bygglov).

Du behöver inte rivningslov för

 • att riva enkla byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov eller anmälan.
 • att riva en byggnad eller delar av byggnader utanför detaljplan. Du behöver då istället göra en rivningsanmälan, läs mer nedan.

Rivningsanmälan

Utanför detaljplanelagt område reglerar eventuella områdesbestämmelser om rivningslov krävs. I de fall där rivningslov inte krävs behöver du istället göra en rivningsanmälan och invänta startbesked innan du får börja riva.

Du behöver göra en rivningsanmälan om du vill

 • riva en hel byggnad utanför detaljplanerat område.
 • riva en del av en byggnad utanför detaljplanerat område.
 • flytta en byggnad från en plats (rivning) till en annan (bygglov).

Du behöver inte göra en rivningsanmälan om du vill

 • riva enkla byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov eller anmälan.
 • riva en komplementbyggnad till ett en- och tvåbostadhus utanför detaljplanelagt område.

Handlingar

Dessa handlingar behöver du för Rivningslov/Rivningsanmälan.

 • Ansökan
 • Situationsplan med markering av byggnad/byggnader som ska rivas
 • Materialinventering; Sammanställning av typ och mängd av rivningsmaterial
 • Fotografier på in- och utsidan av byggnaden

Förutsättningar för rivning

Detaljplanen, områdesbestämmelserna och byggnadens kulturhistoriska värde påverkar förutsättningarna för rivning på din fastighet. Vid en ansökan om rivning görs en sammantagen bedömning om byggnaden eller bebyggelsen bör bevaras utifrån dess historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde och om en rivning är förenlig med gällande detaljplan eller områdesbestämmelser.

Krav på sortering

Vid rivning, byggnation och renovering uppstår alltid avfall. Miljöbalken ställer krav på hur du ska förvara, hantera och transportera bygg- och rivningsavfall. Det finns krav för utsortering av bygg- och rivningsavfall vid källan. Kraven gäller både för yrkesmässiga verksamheter och för privatpersoner. Det innebär att vid byggnadsåtgärder, som t ex tillbyggnader och renoveringar eller rivningar och anläggningsarbeten, ska de olika avfallsslagen sorteras och förvaras åtskilda redan på platsen för bygget. Syftet med kraven är ett led i att hushålla med resurser och att avfall ska hanteras på ett sätt som främjar återanvändning och materialåtervinning.

Mer information

Om din fastighet omfattas av detaljplan kan det vara bra att titta i den för att ta reda på vad som gäller innan du börjar planera för det du vill göra. Du kan även läsa mer om rivning på Boverkets webbsida.

Ansökan eller anmälan via E-tjänst

Du som har bankID kan enkelt ansöka via vår e-tjänst. Saknar du bankID kan du istället använda någon av blanketterna nedan.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?