Flera trädstammar i tallskog.

Schaktning eller fyllning kan kräva marklov inom ett område med detaljplan. Marklov kan även krävas för trädfällning, skogsplantering och markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet om kommunen har infört en sådan bestämmelse i en detaljplan eller områdesbestämmelser.

Marklov

Du behöver marklov

  • för trädfällning eller trädplantering om detaljplan eller områdesbestämmelser kräver det.
  • du ska schakta eller fylla på så att markens höjd ändras mer än +/- 0,5 meter från ursprunglig marknivå inom detaljplanelagt område.

Du behöver inte marklov

  • för trädfällning om det inte står något om marklovsplikt i detaljplanen.
  • du ändrar marknivån till föreskrivna höjder i en detaljplan.
  • din fastighet är utanför detaljplanelagt område.

Schaktning och fyllning som görs i samband med exempelvis nybyggnad av en villa kräver inte ett separat marklov eftersom markarbetena prövas i själva bygglovsärendet.

Mer information

Om din fastighet omfattas av detaljplan kan det vara bra att titta i den för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga. Du kan också läsa mer om marklov på Boverkets webbsida.

Ta reda på om det finns ledningar

Ansökan eller anmälan via E-tjänst

Du som har bankID kan enkelt ansöka via vår e-tjänst. Saknar du bankID kan du istället använda någon av blanketterna nedan.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?