Bygglovsprocessen

Läs mer om de olika stegen i handläggningen av ett bygglovsärende. Längre ner på sidan hittar du även Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa.

Bygglov

Klicka på de olika stegen för att läsa mer.

1. Förberedelser

Ta reda på om din åtgärd kräver lov eller anmälan. Det är också bra att kolla om din fastighet omfattas av detaljplan. Detaljplanen reglerar ett områdes användning, vad och hur mycket man får bygga. Det kan vara bra att studera platsens förutsättningar och hur den tänkta åtgärden kan placeras och passa in på ett lämpligt sätt. Det kan handla om marknivåer, solljuset och befintlig växtlighet, men även befintliga byggnader kan ha betydelse för hur just din åtgärd kommer fungera på platsen.

Vid funderingar kan det vara bra att tidigt ta kontakt med oss. Då kan vi hjälpa dig att se vad det finns för förutsättningar att bygga det som du har tänkt. Det kan till exempel handla om hur stor byggrätten är och om att det finns begränsningar för hur högt du får bygga.

Handlingar

Ta fram de handlingar som krävs som underlag för din ansökan. Det är viktigt att du skickar in korrekta ritningar och andra handlingar som beskriver det du vill göra. Ritningar ska vara fackmannamässigt utförda, skalenliga, tydliga och lättlästa. Vilka handlingar som vanligtvis behövs går att läsa under respektive åtgärd här.

Det går bra att skicka in handlingar som är scannade via e-tjänst eller e-post så länge kvalitén på de inskannade handlingarna är god. Skicka inte in fotade handlingar då dessa inte går att mäta korrekt. Ritningar på papper viks till A4-format. Det krävs endast ett exemplar av varje ritning.

2. Ansökan

Du som har bankID kan enkelt ansöka via vår e-tjänst. Saknar du bankID kan du istället använda någon av blanketterna. Du kan skicka in ansökan eller anmälan via e-post, eller skicka dem till: Kristianstad Kommun, Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad

Du kan också lämna dina handlingar i Receptionen på Rådhuset, Västra Storgatan 12

När du lämnar in din ansökan blir den diarieförd. Det betyder att den registreras i vårt system och får ett eget nummer. När det är gjort får du en bekräftelse på att vi har tagit emot din ansökan.

Tänk på

Det går bra att skicka in handlingar som är scannade via e-tjänst eller e-post så länge kvalitén på de inskannade handlingarna är god. Skicka inte in fotade handlingar då dessa inte går att mäta korrekt. Ritningar på papper viks till A4-format. Det krävs endast ett exemplar av varje ritning.

3. Granskning

När ditt ärende sedan har tilldelats en handläggare kommer denne gå igenom ärendet och kollar om det behöver kompletteras med något, det vill säga om alla nödvändiga handlingar finns med. Även ritningarnas kvalitet och tydlighet bedöms.

Föreläggande om komplettering

Om ansökan är ofullständig kommer vi förelägga dig som sökande att inom en viss tid komplettera ansökan med det som saknas. Att en ansökan är ofullständig kan innebära att den helt saknar någon uppgift eller ritning som krävs för prövningen. Men det kan också vara så att ritningarna inte är utförliga nog eller av tillräckligt bra kvalitet.

Det är väldigt vanligt att vi måste begära nya ritningar vilket innebär att ditt ärende drar ut på tiden. Anlita därför gärna en arkitekt eller byggnadsingenjör och lämna in fackmannamässiga ritningar från början för en snabbare och smidigare process.

4. Komplett ärende

Handläggning av ärendet kan starta först när ärendet är komplett och har erforderligt underlag. Det är handläggaren som bedömer när ärendet är komplett.

Det är väldigt vanligt att vi måste begära nya ritningar vilket innebär att ditt ärende drar ut på tiden. Anlita därför gärna en arkitekt eller byggnadsingenjör och lämna in fackmannamässiga ritningar från början för en snabbare och smidigare process.

5. Handläggning

Under handläggningen utreds förutsättningarna för den ansökta åtgärden och om lov kan ges. Vi kontrollerar om det du vill göra stämmer överens med gällande detaljplan samt andra krav och riktlinjer. Grannar kan behöva höras för eventuella synpunkter och myndigheter remitteras.

Hur lång tid det tar att handlägga ett ärende beror på hur komplext ditt ärende är, vilka moment som behöver ske innan beslut kan fattas samt om du har lämnat in alla handlingar som behövs.

Tidsfrist för lov och förhandsbesked

Du ska få ett beslut inom tio veckor från det datum då din ansökan bedöms komplett. Vi kan vid behov förlänga handläggningstiden en gång, med högst tio veckor. Är det aktuellt informerar vi dig om det.

Följande gäller för handläggningstiden:

  • Tidsfristen om tio veckor börjar gälla först när vi har fått din kompletta ansökan.
  • Om ansökan behöver kompletteras med underlag kommer vi inom tre veckor att förelägga dig att kompletttera ärendet för att informera om vad som saknas. Observera att vi fortfarande kan begära in kompletteringar efter tre veckor om ärendet kräver det.
  • Om ansökan under handläggningens gång revideras, eller om ytterligare handlingar skickas in på ditt eget initiativ, börjar handläggningstiden om med start från det datum ytterligare underlag kommit in till oss.
  • Om beslut dröjer mer än 10 veckor efter det att ärendet var komplett (eller 20 veckor vid en förlängning) reduceras den del av avgiften som omfattar handläggningen av lov eller förhandsbesked med en femtedel per påbörjad vecka.

Tidsfrist för anmälningsärenden

Du ska få ett beslut inom fyra veckor från det datum då din ansökan bedöms komplett. Vi kan vid behov förlänga handläggningstiden en gång, med högst fyra veckor. Är det aktuellt informerar vi dig om det.

Följande gäller för handläggningstiden:

  • Tidsfristen om fyra veckor börjar gälla när vi har fått din kompletta anmälan.
  • Om ansökan behöver kompletteras med underlag kommer vi inom tre veckor att förelägga dig att komplettera ärendet för att informera om vad som saknas. Observera att vi fortfarande kan begära in kompletteringar efter tre veckor om ärendet kräver det.
  • Om anmälan under handläggningens gång revideras eller om ytterligare handlingar skickas in på ditt eget initiativ räknas tiden från det datum ytterligare underlag kommit in till oss.
  • Om beslutet dröjer mer än 4 veckor (eller 8 veckor vid en förlängning) reduceras din avgift med en femtedel per påbörjad vecka.

6. Beslut

Beslut kan i många fall fattas av handläggaren, men beroende på åtgärdens art kan beslutet istället komma att fattas av politikerna i Byggnadsnämnden.

Om prövningen av din ansökan visar att bestämmelser och krav från lagstiftningen uppfylls blir din ansökan beviljad. Om det visar sig att det inte går att bevilja ansökan eller om du behöver göra någon ändring för att vi ska kunna bevilja din ansökan så kommer vi att kontakta dig under ärendet gång.

Innan du får påbörja den åtgärd du sökt lov för, så måste du också få ett startbesked. I vissa fall kan du även kallas till ett tekniskt samråd. Läs mer om dessa steg längre ner.

7. Överklagandetid

När du får ditt beslut skickat till dig får även berörda sakägare, det vill säga dina grannar och andra berörda parter meddelande om att du fått bygglov.

Ett beslut om lov följs sedan av en överklagandetid. Det är den tid
berörda sakägarna har att överklaga beslutet. Överklagandetiden är fyra veckor från det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar eller tre veckor för den som blivit delgiven beslutet. Alla beviljade lov går att hitta på Post- och Inrikes Tidningars webbsida.

(8. Tekniskt samråd)

I vissa ärenden hålls ett tekniskt samråd. Samrådet hålls inför utfärdande av startbesked. Du kommer efter ditt bygglovsbeslut få en kallelse till det tekniska samrådet där vi listar vilka tekniska handlingar som behöver redovisas för att startbesked ska kunna ges.

Vid det tekniska samrådet är du som byggherre och kontrollansvarig med och en byggnadsinspektör från oss på bygglovsavdelningen. I vissa fall kan konsulter, entreprenörer och andra myndigheter också vara med. Vid tekniskt samråd diskuterar man exempelvis hur arbetet ska organiseras och planeras, går igenom kontrollplanen, behov av arbetsplatsbesök och eventuellt färdigställandeskydd.

Om det inte behövs något tekniskt samråd får du ditt startbesked redan när du får ditt bygglov. För sådana ärenden begärs tekniska handlingar in av handläggaren i samband med föreläggande om komplettering, läs mer under granskning ovan.

9. Startbesked

Du behöver ett startbesked för att få påbörja den ansökta åtgärden. Startbesked behövs för alla lov och anmälningspliktiga åtgärder. Om du påbörjar en åtgärd innan du får startbeskedet kan detta leda till att du behöver betala en sanktionsavgift.

För de ärenden som kräver ett tekniskt samråd, kan startbesked utfärdas först efter tekniskt samråd. Om det inte behövs något tekniskt samråd får du vanligen startbesked redan när du får ditt bygglov. Startbesked utfärdas när du som byggherre har kunnat visa att plan- och bygglagens tekniska krav kan komma att uppfyllas.

(10. Arbetsplatsbesök)

I de ärenden som har haft ett tekniskt samråd har man oftast även minst ett arbetsplatsbesök. Det innebär att när ditt bygge har varit igång ett tag kommer byggnadsinspektören ut och gör besök. Detta bestämmer ni under det tekniska samrådet. Både du som byggherre och den kontrollansvarige brukar vara med vid besöket.

Här kollar vi att bygget löper på som planerat. Arbetsplatsbesök motsvarar inte en besiktning utan är endast en kontroll om något uppenbart strider mot lag eller föreskrifter, beviljat bygglov, startbesked och tillhörande beslut.

Du som sökande tillsammans med din kontrollansvarige, kallar till arbetsplatsbesöket efter överenskommelse med byggnadsinspektören.

11. Meddelande om färdig byggnation

När projektet börjar bli klart meddelar du som byggherre oss så att vi kan boka in slutsamråd eller utfärda slutbesked direkt. Om du önskar boka in ett slutsamråd tar du kontakt direkt med den byggnadsinspektör som är ansvarig för ditt ärende. Ni bokar då in en tid enligt överenskommelse. För ärende där ni inte ska ha ett slutsamråd skickar du in en begäran om slutbesked tillsammans med eventuella handlingar. Vilka handlingar du behöver lämna in ser du på startbeskedet.

(12. Slutsamråd)

Slutsamråd hålls inför utfärdande av slutbesked i de ärenden som har haft ett tekniskt samråd. Samrådet sker ute på plats och det är du som byggherre och oftast den kontrollansvarige och eventuella entreprenörer som är med. Även annan part kan ibland vara med, t.ex räddningstjänst.

Under samrådet går vi igenom om bygget har följt kontrollplanen och om det finns avvikelser från byggreglerna. Den kontrollansvarige ska lämna in ett utlåtande och du får lämna in kompletteringar om det har skett några förändringar under byggtiden. Under slutsamrådet bedömer kommunen om du kan få ett slutbesked.

13. Slutbesked

När du som byggherre är klar med den ansökta åtgärden begär du utfärdande av slutbesked för att avsluta ditt ärende hos oss. I många fall får du inte heller börja använda ditt bygge innan du fått ett slutbesked. I ditt startbesked står det om du får lov att börja använda ditt bygge utan slutbesked eller inte.

Du som byggherre ska kunna visa att alla krav enligt bygglovet, kontrollplanen, startbeskedet och andra villkor är uppfyllda för att kunna få ett slutbesked. Vilka handlingar du behöver lämna in ser du i startbeskedet.

Filmguider

Film: Behöver jag bygglov?

Film: Efter beviljat bygglov

Avgifter vid byggande

Kostnaden för lov eller anmälan varierar beroende på flera olika faktorer. Detta kan exempelvis vara om åtgärden du vill göra är planenlig, är en liten avvikelse eller är utom planlagt område. Man kan behöva skicka ut underlag och kommunicera med grannar. Om det behövs tekniskt samråd eller inte påverkar också avgiften.

Uppskattning av kostnad

Det kan vara svårt att bedöma ärendets omfattning innan din ansökan har kommit in. Det är inte heller ovanligt att det under ärendets gång uppstår nya frågor. Därför kan du på förhand bara få en uppskattning av vad det kommer att kosta, men ingen exakt uppgift.

Vad betalar jag för?

Att handlägga en ansökan kräver resurser i form av personal och utrustning. Plan- och bygglagen ger kommunen rätt att ta ut avgifter för att täcka kostnaden för den handläggningen. Taxan blir således kommunens verktyg för att få täckning för de kostnader som är relaterade till denna del av verksamheten.

Taxan

Avgiften bestäms av byggnadsnämnden och verksamheten finansieras i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. Byggnadsnämndens nuvarande taxa antogs av kommunfullmäktige 2020-06-23 och gäller för alla ärenden som inkommit efter denna dag. I början av taxan finns en fast prislista för de vanligast förekommande åtgärderna. Observera dock att tillägg kan tillkomma för planavvikelse, lokaliseringsprövning, grannhörande, varsamhet, med mera. Eftersom avgifterna i taxan är knutna till prisbasbeloppet uppdateras den fasta prislistan varje år.

I taxan finns även avgifter för nybyggnadskartor, utstakning m.m. samt avgifter för prövning av strandskyddsdispens.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 16 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?