En detaljplan är en karta som reglerar hur mark och vatten får användas och kan bland annat reglera hur bebyggelse ska se ut. Detaljplanen är juridiskt bindande och ger byggrätt till fastighetsägare och är ett viktigt underlag vid exempelvis beslut om bygglov. När en ny detaljplan ska tas fram har du möjlighet att tycka till om förslaget.

Hitta gällande detaljplaner

I kommunens kartdatabas kan du söka och hitta gällande detaljplaner och pågående planprojekt. Klicka på respektive planområde i kartan för att ta del av information och gällande planbestämmelser för ditt område.

Detaljplaner på gång

Kommunen arbetar med ett antal detaljplaner som befinner sig i olika skeden av planprocessen. Alla detaljplaner har samrådstillfällen då du som berörd eller allmänt intresserad kan ställa frågor och lämna synpunkter.

Illustration på planprocessen som sker när man tar fram en detaljplan.


Pågående detaljplaner – du kan sortera planerna på namn, område och status.

Detaljplan

Område

Status

Domus 4 m fl

Kristianstad

Bearbetning

Åhus 557:52

Åhus

Bearbetning

Hammar 9:151

Kristianstad

Bearbetning

Fängelset 2

Kristianstad

Bearbetning

Yngsjö 4:251, Tofta gård

Yngsjö

Bearbetning

Åhus 42:165 m fl

Åhus

Bearbetning

Yllefabriken 20 m fl

Kristianstad

Bearbetning

ÄDP kvarteren Martornen och MistelnÅhus

Granskning

Norra Åsum 3:3 och Vilan 1:75 m flKristianstad

Bearbetning

Färlöv 10:19 och del av Färlöv 41:41 Färlöv

Bearbetning

Kristianstad 3:5, Åraslöv 27:1 med flera Nosaby

Bearbetning

Vad är en detaljplan?

En detaljplan är en karta som är juridiskt bindande handling som reglerar bland annat vad mark får användas till och hur hög bebyggelsen får vara. Marken kan användas till exempelvis för bostäder, handel eller industri. Det är bara kommunen som kan upprätta, upphäva och anta (godkänna) detaljplaner. Detta kallas för det kommunala planmonopolet.

Processen för en detaljplan kallas planprocess och regleras av plan- och bygglagen (PBL) med syfte att skapa ett gott beslutsunderlag och ge möjlighet till insyn och påverkan.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?