Grått plank av trä längs placerat utmed gata vid bostadshus.

Bygglov kan behövas

Ett staket kräver inte bygglov medan ett plank är bygglovspliktigt. Ibland kan det vara svårt att avgöra skillnaden mellan ett staket och ett plank. Staket är för det mesta både lägre och glesare än ett plank. Vanligtvis behöver du inte bygglov för att uppföra ett glesare staket eller exempelvis en spaljé. Lovplikten för konstruktionen infaller först om den kan definieras som ett bygglovspliktigt plank.

Ibland hamnar en åtgärd i gränslandet och det kan vara svårt att avgöra om den ska ses som plank, staket eller spaljé. Det är konstruktionen i sin helhet som utgör underlag för en bedömning. Bedömningsgrunder är exempelvis höjd, längd, genomsiktlighet och omgivningspåverkan. Vi kan hjälpa till med bedömningen om den konstruktion du vill utföra kräver bygglov. Då behöver vi veta vad du vill göra. Skicka in ritning/skiss och ange så specifikt som möjligt vad du vill göra.

Bygglov

Du behöver inte bygglov

 • för att sätta upp ett staket som är lägre än 110 centimeter från befintlig marknivå, oavsett hur tät konstruktionen är.

Du behöver bygglov

 • för att sätta upp ett plank som är högre än 110 centimeter från befintlig marknivå.
 • göra en större ändring på ett befintligt plank som är högre än 110 centimeter. Det kan till exempel handla om att ändra storlek, färg eller genomsiktlighet.
 • för att sätta upp ett plank som är högre än 110 centimeter i fastighetgräns, även om du och din granne är överens.

Undantag för en- och tvåbostadshus

Du behöver inte bygglov om du ska uppföra ett plank vid en skyddad uteplats till ett en- eller tvåbostadshus. För att undantaget ska gälla måste samtliga kriterier uppnås för planket:

 • placerat invid ett befintligt en- eller tvåbostadshus,
 • max 1,8 meter högt mätt från marken,
 • placerat inom 3,6 meter från en- eller tvåbostadshuset,
 • placerat på ett avstånd till tomtgräns mot allmän gata och park som är minst 4,5 meter,
 • placerat på ett avstånd till tomtgräns som är minst 4,5 meter. Om angränsande grannar går med på åtgärden får planket uppföras närmare gräns mot annan tomt än 4,5 meter. Vår rekommendation är att alltid inhämta ett skriftligt godkännande av granne, på en aktuell ritning.

Handlingar

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

 • Ansökan
 • Situationsplan där plankets placering framgår
 • Ritningar, som fasad- och sektionsritningar
 • Ange material och kulör

Tänk på att ytterligare handlingar kan behövas i det enskilda ärendet. I så fall kommer vi kontakta dig när vi börjat granska ärendet.

Trafiksäkerhet

Alla insynsskydd och avskärmningar, oavsett om de kräver lov eller inte, behöver utformas och placeras trafiksäkert. De får till exempel inte skymma sikten vid korsningar och utfarter.

 • Vid in- och utfart till en fastighet ska du se till att växtlighet, plank eller mur inte är högre än 80 cm från gatan inom en sikttriangel som sträcker sig minst 2,5 m åt vardera hållet från utfarten.
 • Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata, ska du se till att växtlighet, plank eller mur inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter längs en gata och minst 7 m längs en gång- och cykelväg (GC-väg).

Tillstånd för åtgärder nära väg

För en konstruktion som inte är lovpliktig och placeras i närheten till en statlig väg, kan det krävas tillstånd från Länsstyrelsen. Detta gäller ett avstånd på 12 meter från vägen. Länsstyrelsen kan utöka området där tillstånd krävs till 50 meter, om det behövs med hänsyn till trafiksäkerheten. Tillstånd behöver inte sökas om åtgärden görs inom ett område med detaljplan eller om du söker bygglov.

Mer information

Om din fastighet omfattas av detaljplan kan det vara bra att titta i den för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill göra. Du kan även läsa mer om plank på Boverkets hemsida.

Ansökan eller anmälan via E-tjänst

Du som har bankID kan enkelt ansöka via vår e-tjänst. Saknar du bankID kan du istället använda någon av blanketterna nedan.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?