Två. små teknikbyggnader.

Bygglov behövs alltid

En transformatorstation kräver bygglov både inom och utanför detaljplanelagt område. Detta gäller oavsett storlek på transformatorstationen.

Bygglov

Du behöver bygglov

  • för att uppföra, flytta eller väsentligt ändra en transformatorstation.

Du behöver inte bygglov

  • om transformatorstation är undantagen lovplikt i en detaljplan, vägplan eller järnvägsplan.

Att ta bort en transformatorstation

För att ta bort en transformatorstation krävs varken rivningslov eller en anmälan om rivning. Detta gäller oavsett om det är inom eller utanför detaljplanelagt område.

Handlingar

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

  • Ansökan
  • Situationsplan
  • Ritningar, som plan-, fasad- och sektionsritningar
  • Förslag på riskbedömning
  • Förslag på kontrollplan

Tänk på att ytterligare handlingar kan behövas i det enskilda ärendet. I så fall kommer vi kontakta dig när vi börjat granska ärendet.

Andra tillstånd

Strandskyddsdispens

Om transformatorstationen placeras inom strandskyddat område krävs det även dispens från strandskyddet.

Markupplåtelse

Om transformatorstationen placeras på någon annans mark behöver man komma överens med markägaren angående markupplåtelse.

Fornlämningar

Om det finns fornlämningar där transformatorstationen placeras krävas tillstånd för ingrepp i eller vid en fornlämning. Detta kan vara om man exempelvis gräver eller täcker över marken. Sådant tillstånd ansöker man om hos Länsstyrelsen Skåne.

Mer information

Om din fastighet omfattas av detaljplan kan det vara bra att titta i den för att ta reda på vad som gäller innan du börjar planera för det du vill göra. Du kan även läsa mer om transformatorstationer på Boverkets webbsida.

Ansökan eller anmälan via E-tjänst

Du som har bankID kan enkelt ansöka via vår e-tjänst. Saknar du bankID kan du istället använda blanketten nedan.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?