Tillfällig modulbyggnad ljus skivfasad invid äldre skolbyggnad med röd tegelfasad.

Planerar du att bygga något av tillfällig karaktär och som ska pågå under en begränsad tid kan du söka ett tidsbegränsat bygglov. Paviljonger för förskolor eller skolor när huvudbyggnaden renoveras samt byggbodar är vanliga exempel på tidsbegränsade bygglov.

Behovet ska vara tillfälligt

Du kan få ett tidsbegränsat lov även när det inte går att uppfylla alla förutsättningar för ett permanent bygglov. Men för att ett tidsbegränsat bygglov ska kunna ges är det viktigt att behovet av åtgärden är tillfälligt och inte permanent. Om din åtgärd är av permanent karaktär ska du istället ansöka om vanligt bygglov.

Förutsättningar

Tidsbegränsat bygglov kan sökas för alla åtgärder som är bygglovspliktiga. Ett tidsbegränsat bygglov får ges om en åtgärd uppfyller följande kriterier:

 • åtgärden är avsedd att pågå under en begränsad tid,
 • sökanden har ansökt om ett tidsbegränsat bygglov, och
 • någon eller några, men inte alla, förutsättningar för bygglov är uppfyllda.

Giltighetstid och förlängning

Det är det tillfälliga behovet som styr vilken tid du ansöker om. Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst 10 år. Ett tidsbegränsat bygglov kan förlängas om du ansöker om det innan det lovet gått ut och kan förlängas med högst 5 år i taget. Vid förlägning hanteras ansökan som en ny ansökan och åtgärden prövas på nytt. Den sammanlagda tiden för ett tidsbegränsat bygglov får dock inte överstiga mer än 15 år.

Innan det tidsbegränsade lovet har löpt ut ska åtgärden tas bort och förhållandena på platsen återställas till hur det såg ut innan.

Handlingar

Underlaget för ansökan om tidsbegränsat lov är i stort det samma som för ett permanet bygglov för samma typ av åtgärd. Tänk på att du för ett tidbegränsat bygglov även måste ange varför behovet är tillfälligt, hur platsen ska återställas samt ange vilken tidsperiod ansökan avser. Du kan läsa mer om specifika åtgärder i Bygglovsguiden.

Dessa handlingar behöver du vanligen för din ansökan

 • Ansökan
 • Situationsplan
 • Ritningar, som plan-, fasad- och sektionsritningar
 • Beskrivning av varför behovet endast är tillfälligt
 • Uppgift om tidsperiod
 • Beskrivning om hur marken/platsen ska återställas
 • Förslag på riskbedömning
 • Förslag på kontrollplan

I vissa fall behöver du även följande handlingar

 • Teknisk beskrivning (modulbeskrivning/produktblad från tillverkare med förtydligande av ventilationssystem).
 • Brandskyddsbeskrivning.

Tänk på att ytterligare handlingar kan behövas i det enskilda ärendet. I så fall kommer vi kontakta dig när vi börjat granska ärendet.

Mer information

Om din fastighet omfattas av detaljplan kan det vara bra att titta i den för att ta reda på vad som gäller innan du börjar planera för det du vill göra. Du kan även läsa mer om tidsbegränsat bygglov på Boverkets webbsida.

Ansökan eller anmälan via E-tjänst

Du som har bankID kan enkelt ansöka via vår e-tjänst. Saknar du bankID kan du istället använda någon av blanketterna nedan.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?