Pågående byggnation av komplementbyggnad i skogsmiljö.

Det finns flera åtgärder som inte kräver bygglov men som istället kräver en anmälan. Anmälningspliktiga åtgärder får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har meddelat startbesked. Om du påbörjar din åtgärd innan du har fått startbesked kan du behöva betala en byggsanktionsavgift.

Anmälanspliktiga åtgärder

Följande åtgärder kräver anmälan istället för lov

  • Attefallsåtgärder; attefallskomplementbyggnad, attefallskomplementbostad, attefallstakkupa, attefallstillbyggnad, inredning av ytterligare bostad.
  • Rivning av en byggnad eller del av byggnad om fastigheten linte omfattas av detaljplan
  • Väsentlig ändring i planlösningen.
  • Ingrepp i byggnadens bärande konstruktion, till exempel ta upp nya öppningar i bärande väggar eller helt ta bort en vägg.
  • Väsentlig ändring av brandskyddet i en byggnad
  • Installation eller väsentlig ändring av ventilationssystemet, till exempel installera ventilationsaggregat
  • Installera eller väsentligt ändra en hiss
  • Installation eller väsentlig ändring av eldstad/braskamin eller rökkanal
  • Installation eller väsentlig ändring av vatten- och avloppssystemet
  • Underhåll av ett byggnadsverk; gäller byggnader som är särskilt värdefulla ur kulturhistoriskt perspektiv och omfattas av skyddsbestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser. Ågärder som syftar till att bibehålla, bevara eller återställa en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde räknas som underhåll.

Handlingar

För anmälanspliktiga åtgärder ska förutom anmälan, även handlingar lämnas in. Detta för att du som byggherre ska visa att åtgärden kan komma att uppfylla Plan- och bygglagens krav. Du kan läsa mer om vilka handlingar som kan behövas för respektive åtgärd i Bygglovsguiden.

Handläggningstid

När det kommer till beslut om startbesked i anmälningsärenden så ska startbeskedet utfärdas inom fyra veckor. Tidsfristen om fyra veckor räknas från den dag ansökan är komplett. Om föreläggande om komplettering sker inom tre veckor räknas tidsfristen först när ansökan kompletteras enligt föreläggandet. Om vi inte har haft möjlighet att meddela dig inom tre veckor att ärendet behöver kompletteras så ska handläggningstiden börja räknas från den dag ansökan kom in, även om den inte är komplett. Observera att vi fortfarande kan begära in kompletteringar efter tre veckor om ärendet kräver det. Inkommer kompletteringar under ärendets gång på den sökandes egna initiativ, räknas tidsfristen i stället från den dagen.

Tiden kan förlängas med ytterligare 4 veckor om det är nödvändigt på grund av handläggningen eller utredningen i ärendet.

Mer information

Du kan även läsa mer om olika åtgärder i vår Bygglovsguide. Tänk på att det som inte kräver anmälan kan istället kräva bygglov. Du kan också läsa mer om anmälan på Boverkets webbsida.

Ansökan eller anmälan via E-tjänst

Du som har bankID kan enkelt ansöka via vår e-tjänst. Saknar du bankID kan du istället använda blanketten nedan.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?