Fasadändring flerbostadshus och andra byggnader

Flerbostadshus i flera våningar under uppförande. Byggnaden är omgiven av byggnadsställningar

Bygglov kan behövas

Om du vill ändra utseendet på ett flerbostadshus eller annan byggnad (exempelvis för en verksamhet) kallas det för fasadändring. Det handlar om åtgärder som ändrar en byggnads yttre utseende, som att byta färg, material, tak eller sätta in nya fönster eller dörrar. Även mindre ändringar kräver oftast bygglov.

Bygglov

Du behöver bygglov om

  • din fastighet ligger inom detaljplan och byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.
  • din fastighet ligger inom detaljplan och byggnadens yttre utseende påverkas på annat sätt, exempelvis fönsterbyte, dörrbyte, dekorationer eller annat som kan påverkar det yttre utseendet.

Du behöver inte bygglov om

  • din fastighet ligger utanför detaljplanelagt område.

Vi kan hjälpa till med bedömningen om den fasadändring du vill utföra kräver bygglov. Då behöver vi veta vad du vill göra. Skicka in ett foto som visar hur huset ser ut idag, och ange så specifikt som möjligt vad du vill göra.

Handlingar

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

  • Ansökan
  • Situationsplan
  • Ritningar eller foto på befintligt utseende
  • Ritningar på byggnadens nya utseende

Tänk på att ytterligare handlingar kan behövas i det enskilda ärendet. I så fall kommer vi kontakta dig när vi börjat granska ärendet.

Ändringar ska uföras varsamt

Tänk på att alla ändringar av en byggnad ska enligt plan- och bygglagen (PBL) utföras varsamt. Det är viktigt att ta hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och dess tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Kravet gäller alla byggnader och vid alla ändringar, såväl vid tillbyggnad som vid ombyggnad och övriga ändringar. Det gäller såväl invändigt som utvändigt och oberoende av om en åtgärd är bygglovs- eller anmälningspliktig eller inte.

Undantag för en- och tvåbostadshus

Det finns i vissa fall undantag för en- och tvåbostadshus, men för byggnader som inte är ett en- eller tvåbostadhus krävs det i de flesta fall bygglov för att göra fasadändringar, även vid mindre ändringar.

Mer information

Om din fastighet omfattas av detaljplan kan det vara bra att titta i den för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du utför en ändring. Det kan finnas utökade krav om bygglov för fasadändringar och även finnas specifika bestämmelser för byggnaders utseende.Du kan även läsa mer om fasadändring på Boverkets hemsida.

Ansökan eller anmälan via E-tjänst

Du som har bankID kan enkelt ansöka via vår e-tjänst. Saknar du bankID kan du istället använda blanketten nedan.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?