Här hittar du våra olika åtgärder, vad som gäller för dem och om de kräver bygglov eller anmälan. Sök nedan efter det du vill veta mer om.

Välj byggåtgärd

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

 • Altan i trätrall intill ett bostadshus.

  Altan

  Altaner kan kräva bygglov beroende på hur de ser ut och är byggda. Ett vanligt trädäck i marknivå kräver inte bygglov. Däremot kan en altan kräva byg...

 • Pågående byggnation av komplementbyggnad i skogsmiljö.

  Anmälan

  Det finns flera åtgärder som inte kräver bygglov men som istället kräver en anmälan. Anmälningspliktiga åtgärder får inte påbörjas innan byggnadsnämn...

 • En mindre komplementbyggnad med röd träfasad i tallskogsmiljö.

  Attefallshus

  Du som har ett en- eller tvåbostadshus kan bygga ett attefallshus utan bygglov, men innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till kommunen och ...

 • Plåtklädd takkupa på svart papptak.

  Attefallstakkupa

  Du som har ett en- eller tvåbostadshus kan bygga upp till två attefallstakkupor utan bygglov, men du måste du göra en anmälan till kommunen och få et...

 • En mindre tillbyggnad med svart träfasad och rött, falsat plåttak på bostadshus med ljus putsfasad och pannbelagt tak.

  Attefallstillbyggnad

  Du som har ett en- eller tvåbostadshus kan göra högst en attefallstillbyggnad. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till kommunen och få et...

 • Skyltning för utrymning och brandsläckare.

  Brandskydd ändring

  Om du vill göra ändringar av en byggnad som påverkar byggnadens brandskydd behöver du göra en anmälan. Du behöver invänta beslut om startbesked innan...

 • Ett flertal ljusmålade byggbodar placerade intill och ovanpå varandra.

  Byggbodar

  Byggbodar används för platskontor och personalutrymmen och behövs ofta i anslutning till byggarbetsplatser. Att placera ut bodar i samband med ett by...

 • Pågående nybyggnation av bostadshus bredvid befintliga byggnader.

  Bygglov

  Du behöver oftast söka bygglov för att bygga nytt, bygga om, bygga till eller ändra användningen av en byggnad. Andra exempel på vanliga bygglovsplik...

 • Pågående byggnation med montering av takstolar.

  Bärande konstruktion, ingrepp eller ändring

  Om du vill göra ändringar av en byggnad som påverkar den bärande konstruktionen eller stommen behöver du göra en anmälan till kommunen. Du behöver in...

 • Mörkgrå containers placerade bredvid varandra på asfalterad mark.

  Container

  Container kan kräva bygglov beroende på hur den används. Om man kan gå in i containern och den är tänkt att användas till exempel som förråd ses den ...

 • Tre äldre ekonomibyggnader med gråstensgrund och stående, röd träpanel.

  Ekonomibyggnad

  Det krävs inte bygglov eller anmälan för en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring, om åtgärden vidtas i ett område som i...

 • Äldre bebyggelse med korsvirkeshus.

  Eldstad, skorsten och rökkanal

  Om du vill installera en eldstad eller göra ändringar på en befintlig behöver du göra en anmälan. Tänk på att du måste få startbesked innan du påbörj...

 • Byggnadsställningar är monterade vid ett enbostadshus för målning av fasad.

  Fasadändring en- eller tvåbostadshus

  Om du vill ändra utseendet på ditt en- eller tvåbostadshus kallas det för fasadändring. Det handlar om åtgärder som ändrar en byggnads yttre utseende...

 • Flerbostadshus i flera våningar under uppförande. Byggnaden är omgiven av byggnadsställningar

  Fasadändring flerbostadshus och andra byggnader

  Om du vill ändra utseendet på ett flerbostadshus eller annan byggnad (exempelvis för en verksamhet) kallas det för fasadändring. Det handlar om åtgär...

 • Flerbostadshus med ljus, putsad fasad, balkonger och uteplatser.

  Flerbostadshus

  Du behöver alltid bygglov för att bygga ett nytt flerbostadshus. Även ändringar i ett flerbostadshus kräver ofta bygglov eller anmälan. Ska du bygga ...

 • En mindre komplementbyggnad med vit träfasad och röda takpannor placerad i tallskogsmiljö.

  Friggebod

  Du behöver varken söka bygglov eller göra en anmälan för att uppföra en friggebod. En friggebod ska användas som ett komplement till bostadshuset. Ex...

 • Till salu skylt placerad vid obebyggd tomt i skogskant.

  Förhandsbesked

  Förhandsbesked är främst för dig som planerar att bygga utanför detaljplanelagt område, där det inte är klarlagt om bygglov kommer kunna beviljas. En...

 • Mindre förrådsbyggnad med liggande träpanel och svarta takpannor i anslutning till bostadsbyggnad.

  Förråd

  Att bygga ett förråd till ett en- eller tvåbostadshus kan kräva lov eller anmälan, men det kan också finnas undantag från detta om förrådet kan uppfö...

 • Garagebyggnad med vitputsad fasad, gult tak och ljusgrön garageport. Placerat i anslutning till ett bostadshus.

  Garage

  Att bygga ett garage till ett en- eller tvåbostadshus kan kräva lov eller anmälan men det kan också finnas undantag från detta om garaget kan uppföra...

 • Stängda hissdörrar i ett trapphus.

  Hiss, installation eller ändring

  Om du vill installera en hiss eller ändra en befintlig hiss behöver du göra en anmälan till kommunen. Du behöver invänta beslut om startbesked innan ...

 • Häck och växtlighet

  Du behöver varken söka bygglov, marklov eller göra någon anmälan för en häck. Det innebär till exempel att du kan ha en häck som är högre än ett bygg...

 • Flerbostadshus med balkonger varav några är inglasade.

  Inglasad balkong

  Att glasa in en befintlig balkong innebär en utvändig ändring som kräver bygglov. Tänk på att du även behöver tillstånd från din bostadsrättsförening...

 • En liten och låg garagebyggnad i tallskogsmiljö.

  Komplementbyggnad

  En komplementbyggnad är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus på en tomt. En komplementbyggnad kan till exempel vara ett förråd, carport, g...

 • Kontrollplan och riskbedömning

  Det ska finnas en kontrollplan för de flesta bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan. Denna ska fungera som ett kravställande ...

 • En liten, grå lekstuga i trä placerad i anslutning till sandlåda.

  Lekstuga

  En lekstuga av mindre storlek kräver oftast inget bygglov eller anmälan.

 • Ljusanordning på mast vid en idrottsanläggning med träd i bakgrunden.

  Ljusanordning

  En ljusanordning används för att lysa upp något, t ex en plats eller byggnad. Om ljusanordningen påverkar omgivningen kan du behöva bygglov.

 • Anläggningsarbetare i grävd grop för ledningsdragning.

  Markarbeten

  Schaktning eller fyllning kan kräva marklov inom ett område med detaljplan. Schaktning och fyllning som görs i samband med exempelvis nybyggnad av en...

 • Flera trädstammar i tallskog.

  Marklov

  Schaktning eller fyllning kan kräva marklov inom ett område med detaljplan. Marklov kan även krävas för trädfällning, skogsplantering och markåtgärde...

 • Mur av staplade block.

  Mur

  Om du vill sätta upp en mur eller stödmur kan du behöva bygglov. En mur är en konstruktion för att avgränsa till exempel en fastighet. En stödmur är ...

 • Nytt enbostadshus under uppförande i tallskogsmiljö.

  Nybyggnad en- och tvåbostadshus

  Du behöver bygglov för ett nytt bostadshus eller för att flytta en befintlig byggnad till en ny plats. Det krävs också bygglov om exempelvis ditt hus...

 • Skylt för parkeringsplats framför byggnader i bakgrunden.

  Parkering

  Du behöver bygglov för att anlägga, flytta eller väsentligt ändra parkeringsplatser utomhus. För parkeringsplatser till en- och tvåbostadshus finns d...

 • Grått plank av trä längs placerat utmed gata vid bostadshus.

  Plank och staket

  Ett staket kräver inte bygglov medan ett plank är bygglovspliktigt. Ibland kan det vara svårt att avgöra skillnaden mellan ett staket och ett plank. ...

 • Stängt pooltak över en pool med omgivande trädäck.

  Pool

  För att bygga en pool behöver du oftast inget bygglov. Själva poolen behöver oftast inget bygglov, men åtgärder omkring poolen kan kräva lov. Det är ...

 • Liten fallfärdig byggnad i förgrunden av annan byggbation.

  Rivning

  För att riva en hel byggnad eller en del av en byggnad inom detaljplan behöver du rivningslov. Utanför detaljplan behöver du istället göra en anmälan...

 • Butikskyltar placerade på fasader i centrala delarna av Kristianstad.

  Skyltar

  Det kan krävas bygglov för att sätta upp en skylt inom planlagt område. Det finns dock vissa undantag från lovplikten och utanför område med detaljpl...

 • Solpaneler monterade på byggnad med tak klätt i svarta takpannor.

  Solceller och solfångare

  Solenergianläggningar kan vara solceller som producerar el men även en solfångare som värmer till exempel luft eller vätska. Solenergianläggningar ka...

 • Tillfällig modulbyggnad ljus skivfasad invid äldre skolbyggnad med röd tegelfasad.

  Tidsbegränsat lov

  Planerar du att bygga något av tillfällig karaktär och som ska pågå under en begränsad tid kan du söka ett tidsbegränsat bygglov. Paviljonger för för...

 • Pågående tillbyggnad av enbostadshus.

  Tillbyggnad

  Du behöver bygglov för att uppföra en tillbyggnad. Det gäller både inom och utanför detaljplanelagt område. En tillbyggnad innebär att en byggnads vo...

 • Två. små teknikbyggnader.

  Transformatorstation

  En transformatorstation kräver bygglov både inom och utanför detaljplanelagt område. Detta gäller oavsett storlek på transformatorstationen.

 • Trädfällning

  I en detaljplan kan lovplikten utökas så att det krävs marklov för trädfällning. Det kan exempelvis bli aktuellt med marklov om det finns ett behov a...

 • Flera uterum i rad i anslutning till parhus.

  Uterum

  Om du vill bygga ett nytt uterum på ett en-och tvåbostadshus eller glasa in en befintlig uteplats kräver det oftast bygglov.

 • Vatten och avlopp, installation eller ändring

  Om du vill göra en installation eller ändra vatten eller avlopp kan du behöva göra en anmälan. Du behöver invänta beslut om startbesked innan du påbö...

 • Ventilation, installation eller ändring

  Om du vill installera ny eller ändra befintlig ventilationsanläggning behöver du göra en anmälan. Du behöver invänta beslut om startbesked innan du p...

 • Pågående byggnation på verksamhetsbyggnad med grävmaskin i förgrunden.

  Verksamhet

  Du behöver alltid bygglov för att bygga en ny byggnad för en verksamhet eller bygga till befintlig, oavsett om fastigheten ligger inom eller utanför ...

 • Ett litet växthus med immiga glasrutor i förgrunden framför bostadshus.

  Växthus

  Att bygga ett växthus till ett en- eller tvåbostadshus kan kräva lov eller anmälan, men det kan också finnas undantag från detta om växthuset kan upp...

 • Ytterligare bostad, inredning

  Du behöver oftast bygglov för att inreda en ytterligare bostad i en byggnad. Exempelvis behöver du bygglov om du delar en befintlig bostad till två s...

 • Äldre bebyggelse med skyltning till lokal för frisörverksamhet.

  Ändrad användning

  Du kan behöva bygglov för att änvända en byggnad eller en del av en byggnad till något annat, även om du inte gör några byggåtgärder i samband med än...