Till salu skylt placerad vid obebyggd tomt i skogskant.

Förhandsbesked är främst för dig som planerar att bygga utanför detaljplanelagt område, där det inte är klarlagt om bygglov kommer kunna beviljas. En ansökan om förhandsbesked kräver inte lika många handlingar som en ansökan om bygglov, så den projektering som krävs för ett bygglov kan på detta sätt undvikas i ett första skede, tills det är utrett om marken kan bebyggas.

Prövningen avser lokaliseringen, det vill säga markens lämplighet för den avsedda åtgärden. Denna prövning görs mot kraven i 2 kap. PBL. En avvägning mellan olika allmänna och enskilda intressen ska alltid göras. Det finns många faktorer att beakta vid prövningen. Byggnaden ska passa in på platsen med tanke på landskapsbild och den bebyggelse som redan finns i närheten. Avståndet mellan byggnaden och exempelvis naturområden, fornminnen, vägar, ledningar i marken och luften ska vara tillräckligt. Närliggande anläggningar såsom skjutbanor, idrottsanläggningar och lantbruk är exempel på annat som ska beaktas. Det måste vara möjligt att anlägga en väg fram till byggnaden. Vatten och avlopp måste också gå att ordna. Grannar och andra sakägare ges alltid möjlighet att yttra sig i ärenden om förhandsbesked.

Förhandsbesked

Det vanligaste är att söka förhandsbesked för att bygga utanför detaljplanerat område. Förhandsbesked kan sökas på enklare handlingar än vad som krävs i en ansökan om bygglov. Syftet är att byggherren ska få ett första besked om en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen. Till skillnad från vid ansökan om bygglov, behöver man exempelvis inte redovisa fullständiga ritningar på själva huset. Istället räcker det med en skriftlig redogörelse över husets storlek, antal våningar och liknande, samt en situationsplan som visar husets placering på fastigheten. Beslutet om förhandsbesked gäller under förutsättning att bygglovsansökan skickas in inom två år.

Bygga inom detaljplan

Har platsen du planerar bygga på en detaljplan behöver du normalt inte ansöka om förhandsbesked. I detaljplanen står det för det mesta hur byggnader ska användas, utformas och placeras.

Handlingar

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

  • Ansökan
  • Beskrivning av projektet, exempelvis byggnads/byggnaders utseende, storlek och användning.
  • Skalenlig karta där ny byggnad är inritad. Om förslaget även avser en framtida avstyckning ska ny tänkt fastighetsgräns ritas in. Den nya byggnaden ska i så fall även måttsättas till den planerade fastighetsgränsen. (Själva fastighetsregleringen hanteras separat av Lantmäteriet).
  • Redovisning av tillfart till tomtplatsen.
  • Redovisning av ett godtagbart vatten- och avloppssystem
  • Redovisning av omkringliggande verksamheter som kan störa/störas av ny bebyggelse
  • Redovisning för hur avfallshanteringen kan lösas.

Övriga handlingar som kan behövas

  • Naturvärdesinventering
  • Bullerutredning

Tänk på att ytterligare handlingar kan behövas i det enskilda ärendet. I så fall kommer vi kontakta dig när vi börjat granska ärendet.

Avgift för beviljat förhandsbesked: ca 7 000-15 000 kr

Observera att kostnad kan variera då det är flera faktorer som kan påverka. Läs mer om ärendeprocess, taxa och avgifter här

Ta reda på om din fastighet omfattas av detaljplan. Du kan även läsa mer om förhandsbesked på Boverkets webbsida. Om du kommer anlägga eget avlopp är det bra att redan före ansökan ha kontaktat miljö- och hälsoskyddsavdelningen för diskussion.

Ansökan eller anmälan via E-tjänst

Du som har bankID kan enkelt ansöka via vår e-tjänst. Saknar du bankID kan du istället använda blanketten nedan.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 24 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?