Fasadändring en- eller tvåbostadshus

Byggnadsställningar är monterade vid ett enbostadshus för målning av fasad.

Bygglov kan behövas

Om du vill ändra utseendet på ditt en- eller tvåbostadshus kallas det för fasadändring. Det handlar om åtgärder som ändrar en byggnads yttre utseende, som att byta färg, material, tak eller sätta in nya fönster eller dörrar. Du behöver bara bygglov om din fastighet ligger inom detaljplanerat område.

Undantag för en- och tvåbostadshus

För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom område med detaljplan krävs det inte bygglov för att färga om, byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial, under förutsättning att det inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Sådana ändringar får inte strida mot den detaljplan som gäller för området.

Bygglov

Du behöver bygglov om

  • ditt en- eller tvåbostadshus ligger inom detaljplanelagt område och du vill byta färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial som väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.
  • ditt en- eller tvåbostadshus ligger inom detaljplanelagt område och byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.

Du behöver inte bygglov om

  • ditt en- eller tvåbostadshus ligger utanför detaljplanelagt område.
  • ditt en- och tvåbostadshus ligger inom detaljplanelagt område och du vill byta färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial som inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Vi kan hjälpa till med bedömningen om den fasadändring du vill utföra kräver bygglov. Då behöver vi veta vad du vill göra. Skicka in ett foto som visar hur huset ser ut idag, och ange så specifikt som möjligt vad du vill göra.

Handlingar

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

  • Ansökan
  • Situationsplan där aktuell byggnad markeras
  • Ritningar eller foto på befintligt utseende
  • Ritningar eller fotomontage på byggnadens nya utseende

Tänk på att ytterligare handlingar kan behövas i det enskilda ärendet. I så fall kommer vi kontakta dig när vi börjat granska ärendet.

Ändringar ska uföras varsamt

Tänk på att alla ändringar av en byggnad ska enligt plan- och bygglagen (PBL) utföras varsamt. Det är viktigt att ta hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och dess tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Kravet gäller alla byggnader och vid alla ändringar, såväl vid tillbyggnad som vid ombyggnad och övriga ändringar. Det gäller såväl invändigt som utvändigt och oberoende av om en åtgärd är bygglovs- eller anmälningspliktig eller inte.

Mer information

Om din fastighet omfattas av detaljplan kan det vara bra att titta i den för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du utför en ändring. Det kan finnas utökade krav om bygglov för fasadändringar och även finnas specifika bestämmelser för byggnaders utseende. Du kan även läsa mer om fasadändring på Boverkets hemsida.

Ansökan eller anmälan via E-tjänst

Du som har bankID kan enkelt ansöka via vår e-tjänst. Saknar du bankID kan du istället använda blanketten nedan.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?