Mur av staplade block.

Bygglov kan behövas

Om du vill sätta upp en mur eller stödmur kan du behöva bygglov. En mur är en konstruktion för att avgränsa till exempel en fastighet. En stödmur är en konstruktion som är motfylld på ena sidan och som har till funktion att stödja upp till exempel jordmassor.

Bygglov

Du behöver bygglov

 • för att sätta upp en mur eller stödmur som som är högre än 0,5 meter från befintlig marknivå.
 • för att göra en större ändring på en befintlig mur eller stödmur. Det kan till exempel handla om att ändra storlek eller material.
 • för att sätta upp en mur eller stödmur som är högre än 0,5 meter från befintlig marknivå om den placeras i fastighetsgräns, även om du och din granne är överens.

Du behöver inte bygglov

 • för att sätta upp en mur eller stödmur som är mindre än 0,5 meter från befintlig marknivå.

Undantag för en- och tvåbostadshus

Du behöver inte bygglov om du ska uppföra en mur vid en skyddad uteplats till ett en- eller tvåbostadshus. För att undantaget ska gälla måste samtliga kriterier uppnås för muren:

 • placerad invid ett befintligt en- eller tvåbostadshus,
 • max 1,8 meter hög mätt från marken,
 • placerad inom 3,6 meter från en- eller tvåbostadshuset,
 • placerad på ett avstånd till tomtgräns mot allmän gata och park som är minst 4,5 meter,
 • placerad på ett avstånd till tomtgräns som är minst 4,5 meter. Om angränsande grannar går med på åtgärden får muren uppföras närmare gräns mot annan tomt än 4,5 meter. Vår rekommendation är att alltid inhämta ett skriftligt godkännande av granne, på en aktuell ritning.

Handlingar

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

 • Ansökan
 • Situationsplan där murens placering framgår
 • Ritningar, som fasad- och sektionsritningar
 • Ange material och kulör

Tänk på att ytterligare handlingar kan behövas i det enskilda ärendet. I så fall kommer vi kontakta dig när vi börjat granska ärendet.

Trafiksäkerhet

Alla insynsskydd och avskärmningar, oavsett om de kräver lov eller inte, behöver utformas och placeras trafiksäkert. De får till exempel inte skymma sikten vid korsningar och utfarter.

 • Vid in- och utfart till en fastighet ska du se till att växtlighet, plank eller mur inte är högre än 80 cm från gatan inom en sikttriangel som sträcker sig minst 2,5 m åt vardera hållet från utfarten.
 • Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata, ska du se till att växtlighet, plank eller mur inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter längs en gata och minst 7 m längs en gång- och cykelväg (GC-väg).

Tillstånd för åtgärder nära väg

För en konstruktion som inte är lovpliktig och placeras i närheten till en statlig väg, kan det krävas tillstånd från Länsstyrelsen. Detta gäller ett avstånd på 12 meter från vägen. Länsstyrelsen kan utöka området där tillstånd krävs till 50 meter, om det behövs med hänsyn till trafiksäkerheten. Tillstånd behöver inte sökas om åtgärden görs inom ett område med detaljplan eller om du söker bygglov.

Mer information

Om din fastighet omfattas av detaljplan kan det vara bra att titta i den för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill göra. Du kan även läsa mer om mur på Boverkets hemsida.

Ansökan eller anmälan via E-tjänst

Du som har bankID kan enkelt ansöka via vår e-tjänst. Saknar du bankID kan du istället använda någon av blanketterna nedan.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 24 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?