Butikskyltar placerade på fasader i centrala delarna av Kristianstad.

Bygglov kan behövas

Det kan krävas bygglov för att sätta upp en skylt inom planlagt område. Det finns dock vissa undantag från lovplikten och utanför område med detaljplan krävs det aldrig bygglov för att sätta upp en skylt.

Bygglov

Du behöver inte bygglov för

 • skylt inom detaljplan som är högst 1,0 kvadratmeter
 • en skylt för ett tillfälligt evenemang. Skylten får då sitta uppe under högst fyra veckor
 • en skylt inomhus
 • valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige Europaparlamentet eller Sametinget. Gäller även folkomröstning.
 • orienteringstavlor som är max 2,0 kvadratmeter
 • ett vägmärke för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen, men det är endast väghållaren som får sätta upp vägmärken
 • en nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande
 • ett sjövägmärke eller säkerhetsanordning för sjöfart enligt sjötrafikförordningen
 • en skylt utanför detaljplanelagt område. Observera att tillstånd kan behövas från Länsstyrelsen eller Trafikverket. Läs mer nedan under "Andra tillstånd".

Du behöver bygglov för

 • skylt som är större än 1,0 kvadratmeter och sätts upp inom detaljplan
 • skylt inom detaljplan som sätts på eller nära en byggnad eller ett område som är av historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt intresse. Detta gäller även skyltar som är under 1, 0 kvadratmeter.

Tänk på att för skyltar inom centrala Kristianstad kan möjlighet till skyltning, liksom skyltens utformning, också regleras av Stadsmiljöprogrammet.

Exempel på skylttyper som ofta omfattas av bygglovsplikt:

 • fasadskylt
 • skylt bestående av friliggande bokstäver
 • flaggskylt
 • pendelskylt
 • lådskylt
 • skivskylt
 • stolpskylt
 • reklamtavla
 • neonskylt/diodteknik
 • elektronisk skylt / LED med rörligt eller bildväxlande budskap
 • vepor/banderoller och flaggor
 • målad skylt
 • projektioner

Handlingar

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

 • Ansökan
 • Situationsplan
 • Fasadritning eller fotomontage
 • Material och kulörbeskrivning och ange om skylten är lysande eller kommer vara belyst

Tänk på att ytterligare handlingar kan behövas i det enskilda ärendet. I så fall kommer vi kontakta dig när vi börjat granska ärendet.

Andra tillstånd

Offentlig plats

Skyltar som placeras på offentlig plats, inom detaljplan kräver tillstånd från Polisen. Tänk på att en skylt som tas in och ut och inte är varaktigt placerad, exempelvis en gatupratare kräver inte bygglov men du behöver tillstånd för att ställa den på offentlig plats exempelvis gågata, torg eller trottoar.

Utanför detaljplan

Utanför detaljplan kan det också krävas tillstånd från Länsstyrelsen eller Trafikverket för att sätta upp skyltar. Detta är beroende om skylten placeras inom eller utanför vägområde. Läs mer om skyltar utanför detaljplanerat område på Länsstyrelsens webbsida.

Affischering och tillfällig skyltning på kommunal mark

I kommunen finns särskilda platser för tillfällig skyltning. Vid dessa platser finns det möjlighet att annonsera för kommande evenemang i kommunen. Affischering på kommunal mark får endast ske på de anslagstavlor som finns utplacerade runt om i staden och byarna.

Mer information

Om din fastighet omfattas av detaljplan kan det vara bra att titta i den för att ta reda på vad som gäller innan du börjar planera för det du vill göra. Du kan även läsa mer om skyltar på Boverkets webbsida.

Ansökan eller anmälan via E-tjänst

Du som har bankID kan enkelt ansöka via vår e-tjänst. Saknar du bankID kan du istället använda någon av blanketterna nedan.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?