Olovligt byggande och ovårdade tomter

Förfallen takkupa  på bostadshus bakom siktskymmande växtlighet.

Vad kan vara en olovlig byggnation? Vilka regler gäller för växtlighet på min egen tomt eller mellan grannar? Hur anmäler jag något som verkar fel?

Olovligt byggande

Att bygga nytt, ändra eller riva utan lov eller startbesked är olovligt om åtgärden kräver bygglov eller är anmälningspliktig. Ta reda på vad som kräver lov och anmälan innan du påbörjar en åtgärd. Det är viktigt att du läser igenom hela beslutet med vad som gäller för startbesked och slutbesked. Om du under byggtiden vill göra ändringar behöver du meddela bygglovsavdelningen. Tänk på att de flesta ändringar kräver nya handlingar och nytt beslut.

Ovårdade tomter

Tomter ska skötas så att risken för olyckor begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och trafiken inte uppkommer. Kraven gäller bebyggda såväl som obebyggda tomter. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att hålla sin fastighet i vårdat skick.

Skräpiga tomter fyllda med diverse föremål (upplag) som exempelvis gamla bilar, gammalt byggnadsmaterial eller skrot kan betraktas som ovårdat. Förvarar du många fordon, eller har fordon i dåligt skick på din tomt, kan du bli tvungen att ta bort dem. Har du äldre fordon som kan läcka kemikalier gör du miljön en tjänst om du ser till att detta förhindras. Tänk på att utsläpp av kemikalier i miljön kan vara ett miljöbrott.

Tomter kan också vara ovårdade om växtligheten inte har hållits efter. Häckar och annan växtlighet ska hållas i vårdat skick och får inte växa så att den skymmer sikten vid utfarter och korsningar. Du kan läsa mer om siktskymmande växtlighet längre ner på denna sidan.

Grannens växtlighet

En vanlig fråga är vad som gäller för växtlighet mellan grannar, växtlighet på grannens tomt som växer in på den egna tomten eller som på något annat sätt skapar problem. Det bästa är att tala med den det berör och försöka komma överens. Om det inte fungerar kan man diskutera med en jurist om vilka möjligheter som finns. Kommunen ingriper inte i sådana ärenden eftersom det är en civilrättslig sak.

I Jordabalken 3 kap 2 § anges vilka rättigheter du har som granne om en rot eller gren tränger in på din fastighet från en grannes fastighet.

Ovårdade byggnader

Ägaren av ett byggnadsverk är skyldig att underhålla byggnadsverket och hålla det i vårdat skick så att dess utformning och tekniska egenskaper i huvudsak bevaras.

Det finns en skyldighet att hålla sin byggnad hel och ordnad. Detta innebär bland annat att renovering och underhåll ska anpassas till områdets karaktär och byggnadens kulturhistoriska, historiska eller miljömässiga värde. Skyldigheten gäller oavsett om du bor på fastigheten eller någon annanstans.

Om en fastighet är illa skött kan det bli påföljder för dig som fastighetsägare. Byggnadsnämnden kan förelägga ägaren att vidta de åtgärder som behövs för att laga eller reparera huset. I de fall huset skulle vara väldigt skadat kan byggnadsnämnden besluta om förbud att använda det eller att det måste rivas.

Siktskymmande växtlighet

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att sköta växtlighet som häckar, buskar och träd på din egen tomt, så att risken för olyckor begränsas. Det är viktigt att du håller efter dina träd, häckar och buskar som växer intill gång-, cykel- eller körbanor så att de inte skymmer sikten. Barn är extra utsatta eftersom de inte syns bakom exempelvis en hög häck.

Om du planterar nytt, tänk på att växterna placeras med god marginal innanför tomtgränsen. Stora träd och buskar planteras minst 2 meter och mindre växter minst 0,6 meter från tomtgränsen.

Trafiksäkerhet

Fri sikt i korsning

Om det är fri sikt i gatukorsningar minskar risken för olyckor eftersom trafikanterna hinner upptäcka varandra i tid. För hörntomter som gränsar mot gata eller cykelväg ska ska du se till att växtlighet, plank eller mur inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter längs en gata och minst 7 m längs en gång- och cykelväg (GC-väg).

Fri sikt vid utfart

Med fri sikt vid utfarter minskar risken för olyckor eftersom både den som kör ut och den som befinner sig i trafiken ser varandra i tid. Där en utfart går ut mot en gata ska växtlighet inte vara högre än 80 centimeter ovan gatunivå. Detta gäller inom en sikttriangel som sträcker sig minst 2,5 meter längs med gatan och 2,5 meter inåt utfarten. En sikttriangel ska finnas på båda sidor om utfarten.

Fri höjd över gatan

Häck och buskar ska växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana måste du som fastighetsägare istället se till att gående och andra trafikanter kan passera under växtligheten.

Den fria höjden som krävs är:

  • Över gångbana – minst 2,5 m
  • Över cykelväg – minst 2,5 m
  • Över körbana – minst 4,5 m

Utöver att växtligheten inte får skymma sikten eller hindra framkomligheten, måste du även se till att den inte skymmer skyltar, vägmärken eller gatubelysning. Träd får inte heller hindra ljuset från gatubelysningen.

Tillsyn

Byggnadsnämnden har enligt lag ansvar för tillsyn över att det som byggs och att den befintliga byggda miljön uppfyller de bestämmelser och beslut som gäller enligt Plan- och bygglagstiftningen. Bygglovsavdelningen handlägger tillsynsanmälningar och genomför tillsyn.

Anmälan och frågor

Hör av dig till medborgarcenter eller bygglovsavdelningen om du har frågor. Du kan göra en anmälan för en ovårdad tomt, byggnad, siktskymmande växtlighet eller om du misstänker att åtgärder utförts olovligt. Tänk på att vad som kräver lov eller är anmälningspliktigt kan skilja sig åt mellan olika fastigheter, bland annat beroende på om fastigheten ligger inom ett område med detaljplan eller inte.

Vid en anmälan behöver vi:

  • En beskrivning av vad anmälan avser, vilka byggåtgärder eller ändring som genomförts.
  • Adress eller fastighetsbeteckning där åtgärden utförts.
  • Bifoga gärna fotografier om du använder e-post eller skickar brev.

Kan anmälare vara anonym?

En inte ovanlig fråga är om en anmälare har rätt att vara anonym. Det finns inte någon skyldighet för den som gör en anmälan att uppge sitt namn eller kontaktuppgifter. Tänk på att vi då inte heller kan ställa frågor till dig som anmälare eller har möjlighet att delge beslutet i ett sådant ärende. Önskar du som anmälare återkoppling behöver du alltså lämna kontaktuppgifter. De uppgifter du lämnar är synliga i ärendet och det går inte i efterhand att be om att få vara anonym i samma ärende.

En skriftlig anmälan blir en allmän handling när den kommer in till oss på kommunen, även via e-post. En muntlig anmälan blir också en allmän handling när vi sedan antecknar uppgifterna. Har anmälaren själv uppgett sitt namn eller dennes identitet är bekräftad på annat sätt är detta en uppgift som omfattas av dokumentationsskyldigheten.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?