Pågående byggnation på verksamhetsbyggnad med grävmaskin i förgrunden.

Bygglov behövs alltid

Du behöver alltid bygglov för att bygga en ny byggnad för en verksamhet eller bygga till befintlig, oavsett om fastigheten ligger inom eller utanför detaljplan.

Ska du bygga för en ny verksamhet är det flera saker att tänka på. Den aktuella platsen och dess förutsättningar behöver tas i beaktan. Placering på fastigheten och utformning är saker att ta med i projekteringen då byggnader ska anpassas till stads- och landskapsbilden och ha en god form- färg och materialverkan. Om det finns en detaljplan måste man följa denna.

Ta gärna kontakt med bygglovsavdelningen redan i planeringsstadiet. Då kan du få vägledning kring vad som kan vara bra att tänka på eller som behöver redovisas för just ditt projekt.

Bygglov

Du behöver alltid bygglov för

 • att bygga en ny byggnad eller en tillbyggnad för verksamhet.

Det kan också krävas bygglov för

 • att ändra användningen av en byggnad eller en del av en byggnad.
 • att sätta upp skyltar.

Handlingar

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

 • Ansökan
 • Nybyggnadskarta; behövs alltid för nybyggnad.
 • Situationsplan
 • Markplaneringsritning
 • Ritningar, som plan-, fasad- och sektionsritningar
 • Arearedovisning
 • Dagvatten- och skyfall; övergripande lösning
 • Verksamhetsbeskrivning
 • Anmälan kontrollansvarig

I vissa fall behöver du även följande handlingar

 • Tillgänglighetsutlåtande
 • Bullerutredning

Tänk på att ytterligare handlingar kan behövas i det enskilda ärendet. I så fall kommer vi kontakta dig när vi börjat granska ärendet.

I den här typen av projekt har vi ofta ett tekniskt samråd innan man kan erhålla startbesked och sedan efterföljande arbetsplatsbesök och slutsamråd. Läs gärna mer under Bygglovsprocessen.

Tillgänglighet

Grundregeln är att byggnader ska vara tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Detta gäller både i och utanför byggnaden. Har byggnaden mer än en våning ska det finnas hiss. Krav kring tillgänglighet specifieras i Boverkets byggregler.

Trafik och parkering

Tänk också på att trafiksituationen ska fungera med in- och utfarter, framkomlighet på fastigheten ska fungera för verksamheten, men även för Renhållningen och Räddningstjänsten. Det ska också finnas tillräckligt med bil- och cykelparkering och i bygglovsprövningen utgår vi från kommunens parkeringnorm.

Andra vanliga åtgärder

För att göra ändringar i byggnader för verksamheter krävs det ofta bygglov eller anmälan. Tänk på att ändringar ska göras varsamt.

Åtgärd som kräver bygglov

 • Göra utvändiga ändringar: Vill du ändra en byggnads yttre utseende behöver du vanligtvis bygglov. Exempelvis ändra eller sätta in nya fönster eller dörrar, måla om fasaden.

Åtgärder som kräver anmälan

Andra tillstånd

Beroende på typ av verksamhet kan det krävas andra tillstånd, både inom kommunen eller från andra myndigheter. Du kan alltid kontakta kommunens företagslots som hjälper dig vidare inom kommunen.

Övergripande information för dig som ska starta en verksamhet eller redan idag driver företag finns också på Verksamts webbsida. På verksamt.se samlar myndigheter som till exempel Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Skatteverket och Tillväxtverket information och e-tjänster som du som ska starta eller driver företag kan ha nytta av.

Mer information

Om din fastighet omfattas av detaljplan kan det vara bra att titta i den för att ta reda på vad som gäller innan du börjar planera för det du vill göra. I en detaljplan är det redan utrett och reglerat vad som är lämpligt att ha på en plats. Om en fastighet omfattas av detaljplan är det denna som reglerar vad fastigheten kan användas till, exempelvis vilken typ av verksamhet. Finns det ingen detaljplan görs en lämplighetsbedömning i bygglovsprövningen.

Ansökan eller anmälan via E-tjänst

Du som har bankID kan enkelt ansöka via vår e-tjänst. Saknar du bankID kan du istället använda någon av blanketterna nedan.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?