Mindre förrådsbyggnad med liggande träpanel och svarta takpannor i anslutning till bostadsbyggnad.

Bygglov kan behövas

Att bygga ett förråd till ett en- eller tvåbostadshus kan kräva lov eller anmälan, men det kan också finnas undantag från detta om förrådet kan uppföras som en friggebod eller om fastigheten ligger utanför detaljplanerat område. Att bygga ett förråd till andra typer av byggnader, exempelvis ett flerbostadshus eller en verksamhet kräver alltid bygglov.

Bygglov

Du behöver bygglov om du vill

 • Bygga ett förråd som inte är till ett en- och tvåbostadshus.
 • Bygga ett förråd till ett en- och tvåbostadshus som inte kan uppföras som en friggebod (max 15 m2) eller Attefallshus (max 30 m2) eller omfattas av undantaget nedan.

Varken bygglov eller anmälan

På vissa platser kan ett förråd till ett en- och tvåbostadshus byggas utan bygglov eller anmälan. Detta gäller endast om fastigheten ligger utanför område med detaljplan och utanför en "sammanhållen bebyggelse där bygglov krävs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen". Om du avser att bygga utanför sammanhållen bebyggelse, rekommenderar vi att du kontaktar bygglovsavdelningen för en bedömning av det enskilda fallet. Tänk också på att du alltid måste följa plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen samt Boverkets föreskrifter, även om byggåtgärden inte kräver lov eller anmälan.

Samtliga kriterier måste vara uppfyllda för att ett förråd ska kunna byggas utan bygglov eller anmälan:

 • ska byggas utanför ett område med detaljplan,
 • ska byggas utanför ett område med "sammanhållen bebyggelse där bygglov krävs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen",
 • det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus,
 • förrådet ska inte dominera över bostadshuset,
 • förrådet ska vara fristående,
 • ska placeras i omedelbar närhet till en-eller tvåbostadshuset och
 • ska placeras minst 4,5 meter från gräns eller närmare om grannen medger det.

Underlag för ansökan

Dessa handlingar behöver du för din ansökan. Tänk på att ytterligare handlingar kan behövas i det enskilda ärendet. I så fall kommer vi kontakta dig när vi börjat granska ärendet.

Ansökan

Du som har bankID kan enkelt ansöka via vår e-tjänst. Saknar du bankID kan du istället använda någon av blanketterna.

Situationsplan

Situationsplanen är en ritning som visar fastigheten med fastighetsgränser, befintliga byggnader och omgivning ovanifrån, lämpligen i skala 1:400. För att kunna göra en situationsplan behöver du ett aktuellt kartunderlag. Vanligen behöver du beställa en enklare nybyggnadskarta, men i vissa fall kan det räcka med ett kartutdrag från exempelvis Kristianstadskartan.

På situationsplanen ritar du in vad du vill göra. Följande redovisas:

 • Förrådets placering
 • Längd och bredd
 • Avstånd till tomtgränser. Fixera byggnadens läge genom att ange minst två vinkelräta mått ut till fastighetgräns (eller annan lämplig fast punkt, tex en befintlig byggnad).

Ritningar; Plan-fasad- och sektionsritningar

Alla ritningar som lämnas in ska vara fackmannamässigt utförda. Man får lov att uppföra dem själv, men om du inte kan göra det själv rekommenderar vi att anlita någon, till exempel en arkitekt.

Det här ska finnas med på alla ritningar:

 • Skala och måttstock som visar ritningens skala.
 • Ritningen ska vara måttsatt.
 • Fastighetsbeteckning.

Planritning: Lämplig skala 1:100. En planritning visar insidan av byggnaden, sett ovanifrån. Följande redovisas:

 • Eventuell rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner med mera.
 • Vad utrymmet används till, exempelvis förråd, garage osv.
 • Måttsattning med längd och bredd så att area går att räkna ut.

Fasadritningar: Lämplig skala 1:100. En fasadritning beskriver hur byggnaden ser ut utvändigt, sett framifrån. Följande redovisas:

 • Tak, fönster, dörrar, trappor och annat som är en fast del av fasaden.
 • Samtliga fasader som rör den aktuella åtgärden.
 • Fasader ska namnges, till exempel "Fasad mot norr".
 • Nya och befintliga marknivåer redovisas för att ge en uppfattning om de markåtgärder som kommer göras i anslutning till byggnaden.

Sektionsritningar: Lämplig skala 1:100. En sektionsritning är en vertikal genomskärning av byggnaden. Följande redovisas:

 • Höjder som rums- och byggnadshöjd anges.
 • Färdig golvnivå (+FG)
 • Takvinkel
 • Bjälklagens placering

Förslag till Riskbedömning

Att välja kontrollpunkter till sin "kontrollplan enligt PBL" förutsätter att man i förväg försöker ta reda på vilka de kritiska momenten för projektet är via en riskbedömning. Åtgärderna för de identifierade riskerna ska sedan läggas in som kontrollpunkter i kontrollplanen.

Förslag till Kontrollplan

Kontrollplanen är en typ av lista med kontrollpunkter för projektet när det sedan är dags att bygga. Den är till för att säkerställa att bygget blir korrekt utfört och att det kommer att hålla över tid. Kontrollplanen ska även säkerställa att bygget inte orsakar faror för dig och din omgivning. Redovisningen av kontrollpunkter med tillhörande information är det väsentliga i kontrollplanen.

Övriga handlingar som kan behövas

För den här typen av ärende kan vi i de flesta fall ge startbesked i samband med bygglovet. Då kan även nedan underlag behövas, beroende på omfattningen av förrådet. Vi kommer kontakta dig om du behöver komplettera med något av följande, om du inte redan skickat med det i ansökan.

Anmälan av kontrollansvarig: För större förråd eller om de påverkar till exempel vvs, ventilation, brand osv kan det behövas en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är behjälplig i projektet så att gällande lagkrav uppnås. Personen ska ha en självständig ställning i förhållande till utförande entreprenör och måste vara certifierad. Du hittar certifierade kontrollansvariga via certifieringsorganens webbplatser.

Du kan alltid själv välja att anlita en kontrollansvarig som stöd i ditt projekt, även om inte plan- och bygglagen kräver det.

Teknisk beskrivning: Den tekniska beskrivningen ska minst innehålla och beskriva klimatskärmens uppbyggnad, grundläggningssätt, ventilationssätt, uppvärmningssätt och hur man ska ansluta vatten och avlopp. Den kan även innehålla och beskriva mellanbjälklag, bärande delar, u-värden, bullerskydd, omhändertagande av dag- och dräneringsvatten.

Konstruktionsritningar: Redovisning av de bärande delarna såsom takstolar, väggstomme, grundläggning, balkar och pelare, förankring i mark m.m.

Dimensioneringskontroll: Kontrollen består i att någon annan än den som har utfört dimensioneringen ska kontrollera dimensioneringsförutsättningar, bygghandlingar och beräkningar. En dimensioneringskontroll behöver inte omfatta alla bärande delar. Det räcker att kontrollera de konstruktionsdelar som vid en kollaps medför stor risk för människors hälsa och säkerhet. För konstruktionsdelar i säkerhetsklass 2 eller 3 ska alltid dimensioneringskontroll göras.

Brandskyddsbeskrivning: Redovisa placering av brandvarnare, utrymningsvägar, skydd mot brandspridning mellan byggnader med mera. Kan exempelvis redovisas på planritning och/eller i förklarande text.

Kostnad: ca 3 500-10 000 kr

Observera att kostnad kan variera då det är flera faktorer som kan påverka. Läs mer om ärendeprocess, taxa och avgifter här

Mer information

Om din fastighet omfattas av detaljplan kan det vara bra att titta i den för att ta reda på vad som gäller innan du börjar planera för det du vill göra. Du kan även läsa mer om bygglovsbefriad komplementbyggnad på Boverkets webbsida.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?