Anläggningsarbetare i grävd grop för ledningsdragning.

Marklov kan behövas

Schaktning eller fyllning kan kräva marklov inom ett område med detaljplan. Schaktning och fyllning som görs i samband med exempelvis nybyggnad av en villa kräver inte ett separat marklov eftersom markarbetena prövas i själva bygglovsärendet. Den färdiga markhöjden behöver därför framgå av handlingarna i bygglovsansökan där du redovisar en marksektionsritning.

Markändringen får inte förhindra eller försvåra möjligheten att bebygga området. Den får inte innebära att dagvatten leds in på någon annan fastighet eftersom dagvatten ska tas om hand inom den egna fastigheten.

Marklov

Du behöver marklov om

  • du ska schakta eller fylla på så att markens höjd ändras mer än +/- 0,5 meter från ursprunglig marknivå inom detaljplanelagt område.

Uttrycket schaktning innefattar både jord- och bergschaktning. Bergschaktning fordrar sprängning innan schaktningsarbetet kan börja. Sprängning kan därför i vissa fall ingå som ett led i schaktningen.

Du behöver inte marklov om

  • du ändrar marknivån till föreskrivna höjder i en detaljplan.
  • din fastighet är utanför detaljplanelagt område.

Handlingar

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

  • Ansökan
  • Situationsplan
  • Markplaneringsritning
  • Marksektioner med befintlig och ny marknivå

Tänk på att ytterligare handlingar kan behövas i det enskilda ärendet. I så fall kommer vi kontakta dig när vi börjat granska ärendet.

Om din fastighet omfattas av detaljplan kan det vara bra att titta i den för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga. Du kan också läsa mer om marklov på Boverkets webbsida.

Ta reda på om det finns ledningar

Ansökan eller anmälan via E-tjänst

Du som har bankID kan enkelt ansöka via vår e-tjänst. Saknar du bankID kan du istället använda någon av blanketterna nedan.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 24 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?