Äldre bebyggelse med skyltning till lokal för frisörverksamhet.

Bygglov kan behövas

Du kan behöva bygglov för att änvända en byggnad eller en del av en byggnad till något annat, även om du inte gör några byggåtgärder i samband med ändringen.

Bygglov

Det krävs bygglov om en byggnad helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål. Vad som är ett väsentligen annat ändamål är en bedömningsfråga utifrån bland annat omfattning och påverkan på omgivningen. Känner du dig osäker på om det du tänker göra är en väsentligt ändrad användning som kräver bygglov är du välkommen att kontakta oss.

Exempel som kräver bygglov

Denna punktlista visar vanliga exempel på när du behöver bygglov för att ändra användning av en byggnad. Observera att du kan behöva söka bygglov även för andra typer av ändrad användning där du vill använda en lokal till något annat än den används för idag.

 • förskola ändras till bostad, kontor, vårdinrättning, café eller restaurang.
 • lager ändras till stormarknad.
 • restaurang ändras till kontor.
 • kontor ändras till butik, hotell eller verkstad.
 • bostad ändras till butik, hotell, lokal eller kontor.
 • samlingslokal ändras till förskola, kontor eller bostad.

Exempel som inte kräver bygglov

 • en del av din bostad ska ändras till ett eget kontor för egen mindre verksamhet.
 • ett fritidshus ska ändras till permanentboende.
 • det du vill göra är en mindre ändring från den befintliga användningen, eller det som du senast har fått bygglov för.

Handlingar

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

 • Ansökan
 • Situationsplan
 • Beskrivning av projektet/verksamhetsbeskrivning
 • Ritningar, som plan-, fasad- och sektionsritningar. Tänk på att ritningar tydligt ska visa befintligt och nytt utförande.
 • Förslag på riskbedömning
 • Förslag på kontrollplan

I vissa fall behöver du även följande handlingar

 • Anmälan av kontrollansvarig
 • Teknisk beskrivning
 • Konstruktionsritningar
 • Brandskyddsbeskrivning

Tänk på att ytterligare handlingar kan behövas i det enskilda ärendet. I så fall kommer vi kontakta dig när vi börjat granska ärendet.

Mer information

Om din fastighet omfattas av detaljplan kan det vara bra att titta i den för att ta reda på vad som gäller innan du börjar planera för det du vill göra. I en detaljplan är det redan utrett och reglerat vad som är lämpligt att ha på en plats. Om en fastighet omfattas av detaljplan är det denna som reglerar vad fastigheten kan användas till, exempelvis vilken typ av verksamhet. Finns det ingen detaljplan görs en lämplighetsbedömning i bygglovsprövningen. Du kan även läsa mer om väsentligt annat ändamål på Boverkets webbsida.

Ansökan eller anmälan via E-tjänst

Du som har bankID kan enkelt ansöka via vår e-tjänst. Saknar du bankID kan du istället använda någon av blanketterna nedan.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?