En mindre tillbyggnad med svart träfasad och rött, falsat plåttak på bostadshus med ljus putsfasad och pannbelagt tak.

Anmälan behövs

Du som har ett en- eller tvåbostadshus kan göra högst en attefallstillbyggnad. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked.

Attefallstillbyggnad

Samtliga kriterier måste vara uppfyllda för att det ska vara en attefallstillbyggnad

 • tillbyggnaden byggs på ett en- eller tvåbostadshus.
 • tillbyggnaden är högst 15,0 kvadratmeter bruttoarea.
 • bostadshuset inte har byggts till med en attefallstillbyggnad tidigare. Det är inte möjligt att först göra en tillbyggnad och därefter ytterligare en tillbyggnad. Detta gäller även om den första tillbyggnaden är mindre än 15 m² bruttoarea.
 • tillbyggnaden inte överstiger bostadshusets taknockshöjd.
 • ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns mot granne eller närmare om grannen medger det.
 • den placeras minst 4,5 meter från tomtgräns mot gata eller allmän plats.

I följande fall kan attefallstillbyggnad inte uppföras

 • tillbyggnaden får inte göras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
 • tillbyggnaden får inte göras inom områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
 • om kommunen i detaljplan har infört att tillbyggnaden ska omfattas av bygglov.

Informationsfilm: Attefallsåtgärder

Handlingar

Dessa handlingar behöver du för din anmälan

 • Anmälan
 • Situationsplan
 • Ritningar, som plan-, fasad- och sektionsritningar
 • Förslag på riskbedömning
 • Förslag på kontrollplan

I vissa fall behöver du även följande handlingar

 • Om du bygger närmare än 4,5 m från tomtgräns behövs även godkännande från berörda grannar, som signerar alla ritningar. Tänk på att om en fastighet har mer än en ägare ska samtliga ägare ge sitt godkännande.
 • Teknisk beskrivning
 • Konstruktionsritningar
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Fuktsäkerhetsprojektering

Tänk på att ytterligare handlingar kan behövas i det enskilda ärendet. I så fall kommer vi kontakta dig när vi börjat granska ärendet.

Handläggningstid: ca 2 - 4 veckor

Kostnad: ca 4 600 kr

Mer information

Om din fastighet omfattas av detaljplan kan det vara bra att titta i den för att ta reda på vad som gäller innan du börjar planera för det du vill göra. Du kan även läsa mer om Attefallstillbyggnad på Boverkets webbsida.

Ansökan eller anmälan via E-tjänst

Du som har bankID kan enkelt ansöka via vår e-tjänst. Saknar du bankID kan du istället använda blanketten nedan.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?