Ett flertal ljusmålade byggbodar placerade intill och ovanpå varandra.

Tidsbegränsat bygglov kan behövas

Byggbodar används för platskontor och personalutrymmen och behövs ofta i anslutning till byggarbetsplatser. Att placera ut bodar i samband med ett byggprojekt kräver ett separat bygglovsbeslut om bodarna placeras på en annan fastighet, utanför byggområdet. I de fall bodarna ställs på samma fastighet som byggnationen så kan bodarna inkluderas i bygglovsprövningen för hela projektet.

Tidsbegränsat bygglov

Då byggbodar är avsedda att användas under en begränsad tid blir det oftast aktuellt att ansöka om tidsbegränsat lov för byggbodarna. Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst 10 år. Ett sådant lov kan förlängas med högst 5 år i taget. Detta kan endast ske om en ansökan om förlängning görs innan giltighetstiden har gått ut. Den sammanlagda tiden för tidsbegränsat bygglov får inte överstiga 15 år.

Du behöver bygglov om

 • byggbodarna placeras på en annan fastighet än den du bygger på.

Du behöver inte separat bygglov om

 • byggbodarna placeras på samma fastighet som du bygger på.

Handlingar

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

 • Ansökan
 • Situationsplan
 • Ritningar, som plan-, fasad- och sektionsritningar
 • Uppgift om tidsperiod
 • Beskrivning om hur marken/platsen ska återställas
 • Förslag på riskbedömning
 • Förslag på kontrollplan

I vissa fall behöver du även följande handlingar

 • Teknisk beskrivning (modulbeskrivning/produktblad från tillverkare med förtydligande av ventilationssystem).
 • Brandskyddsbeskrivning.

Tänk på att ytterligare handlingar kan behövas i det enskilda ärendet. I så fall kommer vi kontakta dig när vi börjat granska ärendet.

Tillgänglighet

Grundregeln är att byggnader ska vara tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Detta gäller både i och utanför byggnaden. Har byggnaden mer än en våning ska det finnas hiss. Krav kring tillgänglighet specifieras i Boverkets byggregler.

Mer information

Om din fastighet omfattas av detaljplan kan det vara bra att titta i den för att ta reda på vad som gäller innan du börjar planera för det du vill göra. Du kan även läsa mer om tidsbegränsat bygglov på Boverkets webbsida.

Ansökan eller anmälan via E-tjänst

Du som har bankID kan enkelt ansöka via vår e-tjänst. Saknar du bankID kan du istället använda blanketten nedan.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?