En mindre komplementbyggnad med röd träfasad i tallskogsmiljö.

Anmälan behövs

Du som har ett en- eller tvåbostadshus kan bygga ett attefallshus utan bygglov, men innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked. Ett attefallshus kan vara en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus beroende på hur det ska användas.

En komplementbyggnad kan exempelvis användas som garage, carport, förråd, gäststuga, vedbod, växthus, bastu eller båthus. En komplementbyggnad kan användas som gäststuga men den får inte användas som en självständig bostad varken som fritidshus eller permanentbostad.

Ett komplementbostadshus är en byggnad som är inredd som en självständig bostad. Den kan användas antingen som ett fritidshus eller permanentbostad. Om attefallshuset ska användas som permanentbostad ska även tillgänglighet och energihushållning redovisas. Komplementbostadshus får inte byggas i områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

Attefallshus

Samtliga kriterier måste vara uppfyllda för att en byggnad ska vara ett attefallshus

 • det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten,
 • byggnaden ska vara en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus,
 • får vara högst 30,0 m² byggnadsarea,
 • får ha en taknockshöjd som är högst 4,0 meter,
 • ska vara fristående,
 • ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshus,
 • ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns mot granne eller närmare om grannen medger det,
 • den placeras minst 4,5 meter från tomtgräns mot gata eller allmän plats,
 • ska placeras minst 30,0 meter från järnväg.

I följande fall kan attefallshus inte uppföras

 • Om kommunen i detaljplan har infört att attefallshus ska omfattas av bygglov.
 • Om attefallshuset är tänkt att uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
 • Om det är ett attefallshus som är avsett för permanent boende får det inte placeras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

Handläggningstid: ca 2 - 4 veckor

Kostnad: ca 4 500- 5 500 kr

Informationsfilm: Attefallsåtgärder

Handlingar

Dessa handlingar behöver du för din anmälan

 • Anmälan
 • Situationsplan
 • Ritningar, som plan-, fasad- och sektionsritningar
 • Förslag på riskbedömning
 • Förslag på kontrollplan

I vissa fall kan det behövas även följande handlingar

 • Om du bygger närmare än 4,5 m från tomtgräns behövs även godkännande från berörda grannar, som signerar alla ritningar. Tänk på att om en fastighet har mer än en ägare ska samtliga ägare ge sitt godkännande.
 • Teknisk beskrivning
 • Konstruktionsritningar
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Fuktsäkerhetsprojektering

Tänk på att ytterligare handlingar kan behövas i det enskilda ärendet. I så fall kommer vi kontakta dig när vi börjat granska ärendet.

Andra tillstånd

Marklov för trädfällning

På flera områden längs kusten finns det en utökad lovplikt i detaljplanerna att det krävs marklov för fällning av träd. Om du i samband med uppförande av Attefallshus även kommer behöva fälla träd måste du skicka in en separat ansökan om marklov. Tänk på att placera ditt Attefallshus med hänsyn till träden och skogskaraktären.

Anslutning för vatten och avlopp

Mer information

Om din fastighet omfattas av detaljplan kan det vara bra att titta i den för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill göra. Du kan även läsa mer om Attefallshus på Boverkets webbsida.

Ansökan eller anmälan via E-tjänst

Du som har bankID kan enkelt ansöka via vår e-tjänst. Saknar du bankID kan du istället använda blanketten nedan.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?