Häck och växtlighet

Bygglov behövs inte

Du behöver varken söka bygglov, marklov eller göra någon anmälan för en häck. Det innebär till exempel att du kan ha en häck som är högre än ett bygglovspliktigt plank. Tänk på att häckar och annan växtlighet ska hållas i vårdat skick och får inte växa så att den skymmer sikten vid utfarter och korsningar.

Siktskymmande växtlighet

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att sköta växtlighet som häckar, buskar och träd på din egen tomt, så att risken för olyckor begränsas. Det är viktigt att du håller efter dina träd, häckar och buskar som växer intill gång-, cykel- eller körbanor så att de inte skymmer sikten. Barn är extra utsatta eftersom de inte syns bakom exempelvis en hög häck.

Om du planterar nytt, tänk på att växterna placeras med god marginal innanför tomtgränsen. Stora träd och buskar planteras minst 2 meter och mindre växter minst 0,6 meter från tomtgränsen.

Trafiksäkerhet

Fri sikt i korsning

Om det är fri sikt i gatukorsningar minskar risken för olyckor eftersom trafikanterna hinner upptäcka varandra i tid. För hörntomter som gränsar mot gata eller cykelväg ska ska du se till att växtlighet, plank eller mur inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter längs en gata och minst 7 m längs en gång- och cykelväg (GC-väg).

Fri sikt vid utfart

Med fri sikt vid utfarter minskar risken för olyckor eftersom både den som kör ut och den som befinner sig i trafiken ser varandra i tid. Där en utfart går ut mot en gata ska växtlighet inte vara högre än 80 centimeter ovan gatunivå. Detta gäller inom en sikttriangel som sträcker sig minst 2,5 meter längs med gatan och 2,5 meter inåt utfarten. En sikttriangel ska finnas på båda sidor om utfarten.

Fri höjd över gatan

Häck och buskar ska växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana måste du som fastighetsägare istället se till att gående och andra trafikanter kan passera under växtligheten.

Den fria höjden som krävs är:

  • Över gångbana – minst 2,5 m
  • Över cykelväg – minst 2,5 m
  • Över körbana – minst 4,5 m

Utöver att växtligheten inte får skymma sikten eller hindra framkomligheten, måste du även se till att den inte skymmer skyltar, vägmärken eller gatubelysning. Träd får inte heller hindra ljuset från gatubelysningen.

Grannens växtlighet

En vanlig fråga är vad som gäller för växtlighet mellan grannar, växtlighet på grannens tomt som växer in på den egna tomten eller som på något annat sätt skapar problem. Det bästa är att tala med den det berör och försöka komma överens. Om det inte fungerar kan man diskutera med en jurist om vilka möjligheter som finns. Kommunen ingriper inte i sådana ärenden eftersom det är en civilrättslig sak.

I Jordabalken 3 kap 2 § anges vilka rättigheter du har som granne om en rot eller gren tränger in på din fastighet från en grannes fastighet.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 24 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?