Pågående tillbyggnad av enbostadshus.

Bygglov kan behövas

Du behöver bygglov för att uppföra en tillbyggnad. Det gäller både inom och utanför detaljplanelagt område. En tillbyggnad innebär att en byggnads volym ökar och volymökningen kan ske i alla olika riktningar (uppåt, åt sidan eller nedåt).

Bygglov

Du behöver bygglov för

 • Tillbyggnad av en befintlig byggnad.
 • Tillbyggnad ovanpå en befintlig byggnad.
 • Tillbyggnad utan väggar, exempelvis carport eller större skärmtak.

Undantag för en- och tvåbostadshus

Attefallsåtgärd

För en- och tvåbostadhus kan det finnas möjlighet att göra en attefallstillbyggnad genom anmälan istället.

Varken bygglov eller anmälan

Utanför detaljplan

På vissa platser kan en mindre tillbyggnad av ett en- och tvåbostadshus byggas utan bygglov eller anmälan. Detta gäller endast om fastigheten ligger utanför område med detaljplan och utanför en "sammanhållen bebyggelse där bygglov krävs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen". Om du avser att bygga utanför sammanhållen bebyggelse, rekommenderar vi att du kontaktar bygglovsavdelningen för en bedömning av det enskilda fallet. Tänk också på att du alltid måste följa plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen samt Boverkets föreskrifter, även om byggåtgärden inte kräver lov eller anmälan.

Samtliga kriterier måste vara uppfyllda för att en tillbyggnad ska kunna byggas utan bygglov eller anmälan:

 • tillbyggnaden ska göras utanför ett område med detaljplan,
 • den ska göras utanför ett område med "sammanhållen bebyggelse där bygglov krävs med, hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen",
 • det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus,
 • tillbyggnaden ska vara liten,
 • den ska placeras minst 4,5 meter från gräns eller närmare om grannen medger det.

Inom detaljplan

Det krävs inte bygglov för en liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel på en- och tvåbostadshus inom ett område med detaljplan. Tillbyggnaden får inte placeras närmare gräns än 4,5 meter, om inte de grannar som berörs medger det. I vissa fall får en sådan tillbyggnad dock inte göras utan bygglov. Det gäller på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Det krävs också bygglov om kommunen i en detaljplan har bestämt att bygglov krävs. Även om en tillbyggnad är undantagen från kravet på bygglov kan den vara anmälningspliktig, exempelvis om ingrepp görs i bärande konstruktion.

Informationsfilm: Tillbyggnad av bostadhus

Underlag för ansökan

Dessa handlingar behöver du för din ansökan. Tänk på att ytterligare handlingar kan behövas i det enskilda ärendet. I så fall kommer vi kontakta dig när vi börjat granska ärendet.

Ansökan

Du som har bankID kan enkelt ansöka via vår e-tjänst. Saknar du bankID kan du istället använda någon av blanketterna.

Situationsplan

Situationsplanen är en ritning som visar fastigheten med fastighetsgränser, befintliga byggnader och omgivning ovanifrån, lämpligen i skala 1:400. För att kunna göra en situationsplan behöver du ett aktuellt kartunderlag. Vanligen behöver du beställa en enklare nybyggnadskarta, men i vissa fall kan det räcka med ett kartutdrag från exempelvis Kristianstadskartan.

På situationsplanen ritar du in vad du vill göra. Följande redovisas:

 • Tillbyggnadens placering
 • Längd och bredd
 • Avstånd till tomtgränser. Fixera byggnadens läge genom att ange minst två vinkelräta mått ut till fastighetgräns (eller annan lämplig fast punkt, tex en befintlig byggnad).

Ritningar; Plan-fasad- och sektionsritningar

Alla ritningar som lämnas in ska vara fackmannamässigt utförda. Man får lov att uppföra dem själv, men om du inte kan göra det själv rekommenderar vi att anlita någon, till exempel en arkitekt.

Det här ska finnas med på alla ritningar:

 • Skala och måttstock som visar ritningens skala.
 • Ritningen ska vara måttsatt.
 • Fastighetsbeteckning.

Planritning: Lämplig skala 1:100. En planritning visar insidan av byggnaden, sett ovanifrån. Varje våning visas separat, till exempel entréplan, övre plan och källare. Följande redovisas:

 • Rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner med mera.
 • Vad rummen används till, till exempel sovrum eller kök.
 • Fast inredning, till exempel i kök och badrum.
 • Måttsattning med längd och bredd så att area går att räkna ut.

Fasadritningar: Lämplig skala 1:100. En fasadritning beskriver hur byggnaden ser ut utvändigt, sett framifrån. Följande redovisas:

 • Tak, fönster, dörrar, altaner, skorsten, trappor, ramper, takkupor och annat som är en fast del av fasaden.
 • Samtliga fasader som rör den aktuella åtgärden. Vid tillbyggnad ska även befintlig byggnad finnas med.
 • Fasader ska namnges, till exempel "Fasad mot norr".
 • Nya och befintliga marknivåer redovisas för att ge en uppfattning om de markåtgärder som kommer göras i anslutning till byggnaden.

Sektionsritningar: Lämplig skala 1:100. En sektionsritning är en vertikal genomskärning av byggnaden. Följande redovisas:

 • Höjder som rums- och byggnadshöjd anges.
 • Färdig golvnivå (+FG)
 • Takvinkel
 • Bjälklagens placering

Om du bygger till en befintlig byggnad kan sektionsritningen visa genomskärning genom den befintliga byggnaden och tillbyggnaden så eventuella nivåskillnader syns.

Förslag till Riskbedömning

Att välja kontrollpunkter till sin "kontrollplan enligt PBL" förutsätter att man i förväg försöker ta reda på vilka de kritiska momenten för projektet är via en riskbedömning. Åtgärderna för de identifierade riskerna ska sedan läggas in som kontrollpunkter i kontrollplanen.

Förslag till Kontrollplan

Kontrollplanen är en typ av lista med kontrollpunkter för projektet när det sedan är dags att bygga. Den är till för att säkerställa att bygget blir korrekt utfört och att det kommer att hålla över tid. Kontrollplanen ska även säkerställa att bygget inte orsakar faror för dig och din omgivning. Redovisningen av kontrollpunkter med tillhörande information är det väsentliga i kontrollplanen.

Övriga handlingar som kan behövas

För den här typen av ärende kan vi i de flesta fall ge startbesked i samband med bygglovet. Då behövs ofta nedan underlag också. Vi kommer kontakta dig om du behöver komplettera med något av följande, om du inte redan skickat med det i ansökan.

Anmälan av kontrollansvarig: För större tillbyggnader eller om de påverkar till exempel vvs, ventilation, brand osv kan det behövas en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är behjälplig i projektet så att gällande lagkrav uppnås. Personen ska ha en självständig ställning i förhållande till utförande entreprenör och måste vara certifierad. Du hittar certifierade kontrollansvariga via certifieringsorganens webbplatser.

Du kan alltid själv välja att anlita en kontrollansvarig som stöd i ditt projekt, även om inte plan- och bygglagen kräver det.

Teknisk beskrivning: Den tekniska beskrivningen ska minst innehålla och beskriva klimatskärmens uppbyggnad, grundläggningssätt, ventilationssätt, uppvärmningssätt och hur man ska ansluta vatten och avlopp. Den kan även innehålla och beskriva mellanbjälklag, bärande delar, u-värden, bullerskydd, omhändertagande av dag- och dräneringsvatten.

Konstruktionsritningar: Redovisning av de bärande delarna såsom takstolar, väggstomme, grundläggning, balkar och pelare, förankring i mark m.m.

Dimensioneringskontroll: Kontrollen består i att någon annan än den som har utfört dimensioneringen ska kontrollera dimensioneringsförutsättningar, bygghandlingar och beräkningar. En dimensioneringskontroll behöver inte omfatta alla bärande delar. Det räcker att kontrollera de konstruktionsdelar som vid en kollaps medför stor risk för människors hälsa och säkerhet. För konstruktionsdelar i säkerhetsklass 2 eller 3 ska alltid dimensioneringskontroll göras.

Brandskyddsbeskrivning: Redovisa placering av brandvarnare, utrymningsvägar, skydd mot brandspridning mellan byggnader med mera. Kan exempelvis redovisas på planritning och/eller i förklarande text.

Kostnad: ca 6000-15 000 kr

Observera att kostnad kan variera då det är flera faktorer som kan påverka. Läs mer om ärendeprocess, taxa och avgifter här

Mer information

Om din fastighet omfattas av detaljplan kan det vara bra att titta i den för att ta reda på vad som gäller innan du börjar planera för det du vill göra. Du kan även läsa mer om tillbyggnad på Boverkets webbsida.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?