Viktig information!
Förnärvarande kan handläggningstiderna, vid nybyggnadskartebeställning, vara längre än 4 veckor på grund av att Statliga lantmäteriet begränsat tillgången till lantmäterihandlingar, samt att vi går in i en semesterperiod.

En nybyggnadskarta är ett underlag för bygglovet och visar hur fastigheten får bebyggas. En nybyggnadskarta ska vara aktuell vid bygglovsansökan. Nybyggnadskartan beställer du hos oss och den kan levereras digitalt och i pappersformat.

Beställ nybyggnadskarta

När krävs en nybyggnadskarta?

  • vid ny- och tillbyggnad av flerbostadshus, industri-, kontor-, lager- och liknande byggnader.
  • vid nybyggnad av enbostadshus och fritidshus.
  • vid ny- och tillbyggnader som måste placeras närmre gräns än vad detaljplanen anger eller närmre än 4,5 meter från gräns utanför område med detaljplan

Det kan även finnas speciella förutsättningar på platsen som gör att det behövs en nybyggnadskarta även om det inte faller inom de nämnda kategorierna ovan. Detta framkommer i så fall under granskningsskedet.

Vad innehåller en nybyggnadskarta?

Nybyggnadskartan innehåller normalt uppgifter från detaljplanen, fastighetsgränser, befintlig bebyggelse, vatten- och avloppsanslutningar, marknivåer, angränsade vägar. Giltighetstiden för nybyggnadskartan är 2 år.

Inmätning av träd ingår inte i mätningen inför nybyggnadskarta. Trädinmätning kan, om så önskas, beställas som ett separat mätningsuppdrag och då tillkommer ytterligare avgift enligt gällande taxa.

En nybyggnadskarta görs efter beställning och innefattar alltid ett fältbesök för kontroll av detaljer och fastighetsgränser. Leveranstid är omkring 4 veckor, så tänk på att beställa din nybyggnadskarta i god tid. Debitering för beställd nybyggnadskarta sker efter leverans. Kontakta oss gärna för mer information och beställning av våra tjänster.

Prisuppgifter

Nybyggnad av bostadshus/fritidshus

Byggnadstyp

Pris

Bostadshus/fritidshus, oavsett tomtyta

8595 kr

Tillbyggnad, garage eller uthus, oavsett tomtyta

4298 kr

 

Nybyggnad av industri, verksamhet, flerbostadshus med mera mindre tomtyta än 2000 kvm

Byggnadstyp

Pris

Industri, verksamhet, flerbostadshus med mera mindre
tomtytan än 2000 kvm

8595 kr

Tillbyggnad, garage eller uthus mindre tomtyta än 2000 kvm

4298 kr

 

Nybyggnad av industri, verksamhet, flerbostadshus med mera större tomtyta än 2000 kvm, pris efter tomtyta.

Industri, verksamhet, flerbostadshus med mera större tomtyta än 2000 kvm

TomtytaPris

2000-4999 kvm

14 325 kr
5000-9999 kvm20 055 kr

10000-15000 kvm

25 785 kr

Tomtyta större än 15 000 kvm

Pris efter bedömning

Tillbyggnad, garage eller uthus större tomtyta än 2000 kvm

Tomtyta

Pris

2000-4999 kvm

7 163 kr

5000-9999 kvm

10 028 kr

10000-15000 kvm

12 893 kr

Tomtyta större än 15 000 kvm

Pris efter bedömning

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?