Månsagårdens förskola

Månsagårdens förskola ligger i Hammar, cirka 3 km från Kristianstad centrum. Förskolan har tre småbarnsavdelningar och tre storbarnsavdelningar. Utemiljön består av stora lekytor med mycket buskar och träd som ger många lekmöjligheter.

Om oss

Alla barn på förskolan är "allas barn". Vi hjälps åt mellan avdelningarna och pedagogerna tar ansvar för alla barn. Vi strävar efter att barnen utvecklas till ansvarstagande individer som visar varandra respekt.

Innemiljön är lustfylld, utmanande och föränderlig efter barnens intresse och behov. På förskolan finns en stor och inspirerande ateljé där alla barn ges möjlighet till kreativt skapande.

Vi har en stor, lummig och inspirerande gård med sandlådor, gungor, lekplatser, hinderbana och fotbollsplan. Förskolan har även en mindre gård utanför småbarnsavdelningarna. Utevistelse är en viktig del av vår verksamhet.

Vi gör utflykter och går promenader i vår närmiljö.

Tillsammans med vårdnadshavare skapar vi ett öppet klimat där vi värnar om varje barns utveckling och trygghet.

Förskolans vision

Vårt synsätt präglas av att barn är kompetenta och vi utgår från detta när vi tillsammans med barnen formar verksamheten och lägger grunden för deras livslånga lärande. Vi strävar efter att barnen görs delaktiga och har inflytande över sin dag och sitt eget lärande på förskolan.

Verksamheten utgår från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera.

Vårt arbete och vår strävan är att förskolan ska vara en levande plats. Mångfald bidrar till utveckling och lärande, glädje och kreativitet, möten och kommunikation och upplevelser och uttryckssätt av olika slag. Vi strävar efter att Månsagårdens förskola ska erbjuda detta samt vara en plats där var och en kan utvecklas för att bli "sitt bästa jag".

Kravmärkt förskola

På vår förskola finns ett KRAV-certifierat skolkök. Brons betyder att minst 30 procent är hållbara råvaror, där samtidigt 20 procent ska vara KRAV-märkta.

Karta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?