Förskola

Ett förskolebarn målar en bild.

Förskola är en pedagogisk verksamhet för barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan stimulerar barns utveckling och lärande och erbjuder en trygg omsorg.

I Kristianstads kommun finns ett 50-tal kommunala förskolor. En del av förskolorna har särskilda inriktningar eller profiler. Förskolor finns även i fristående regi i form av föräldrakooperativ, personalkooperativ eller aktiebolag.

Förskolan erbjuder barnen en stimulerande och lärorik miljö som lägger grunden för fortsatt lärande.

Vem får plats i förskola?

Förskola är främst till för barn i åldrarna 1-5 år vars vårdnadshavare arbetar eller studerar. Barn som är i behov av särskilt stöd kan få plats före 1 års ålder. Barn till föräldrar som är föräldralediga med annat syskon eller söker arbete har också rätt till plats 15 timmar per vecka. Alla barn i åldern 3-5 år har rätt till allmän förskola 15 timmar per vecka.

För att ställa sig i kö och få plats måste en ansökan göras. Ansökan görs via e-tjänst eller blankett senast fyra månader innan plats önskas. Exempel: Ansökan görs i januari, då blir garantidatum april. Ansökan kan göras för placering längre fram i tiden. Exempel: ansökan görs i januari för placering i juni, då bli garantidatum senast juni. Du måste tacka ja eller nej till erbjuden plats.

Garantitid innebär rätt till placering inom fyra kalendermånader räknat från det att ansökan har kommit in.

När barnet ska sluta i förskolan måste platsen sägas upp. Du kan tacka ja eller nej till erbjuden plats via Edlevo app och inloggning sker med BankID.

Inskolning

När barnet ska börja i förskolan är det ofta ett stort steg både för barn och föräldrar. Barnet ska vänja sig vid nya miljöer och skapa relationer till barn och pedagoger på förskolan. Placeringen inleds alltid med en inskolning, som vanligtvis sträcker sig över 10 dagar. Inskolningen är till för att barnet successivt ska vänja sig vid allt det nya och här har du som förälder en viktig roll. Du kommer att få information av pedagogerna från den förskola som ditt barn har fått plats på om upplägg av inskolningen för ditt barn.

Lov och läsår

Alla som går i Kristianstads kommuns skolor har samma läsårstider och samma lovdagar. Det kan förekomma något skilda studiedagar. På förskolan finns inga lov förutom på öppna förskolan och för de barn som deltar i allmän förskola, de följer i stort grundskolans läsår.

Allmän förskola

Alla barn har rätt till allmän förskola från och med höstterminstart det år barnet fyller 3. Detta innebär att alla 3-5 åringar har rätt till avgiftsfri förskola 3 timmar per dag, motsvarande 525 timmar/år, under grundskolans terminer som inte inkluderar lunch.

Allmän förskola kostar inget för familjen om ditt barn endast vistas 15 timmar i veckan i förskolan under terminstid. Om tiden i förskolan ändras och ditt barn endast ska ha Allmän förskola måste du omgående meddela detta till Centrala placeringsenheten genom att ringa 044-13 56 65, så att avgiften kan ändras.

Våra förskolor

Öppna förskolor

Öppen förskola är en verksamhet dit alla barn i åldrarna 0-6 år tillsammans med vuxna är välkomna. Vi har två öppna förskolor i kommunen. Det kostar inget att besöka våra öppna förskolor.

Pedagogisk omsorg, familjedaghem

Pedagogisk omsorg i form av dagbarnvårdare är ett alternativ till förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i samma åldrar. Det kan vara verksamhet där personal tar hand om barnen i sitt eget hem, alltså ett traditionellt familjedaghem. Det kan också vara olika flerfamiljslösningar. Pedagogisk omsorg är ingen skolform och styrs inte av läroplaner.

För närvarande har Kristianstads kommun ingen pedagogisk omsorg i form av dagbarnvårdare, men det finns pedagogisk omsorg i fristående regi.

Fritidshem, fritids

För barn från 6 års ålder till och med vårterminen det år de fyller 13 år erbjuds fritidshem på alla skolor för barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar.

Avgifter och regler

I Kristianstad gäller maxtaxan vilket innebär att taxan är inkomstrelaterad men ett tak sätts för hur hög avgiften får bli för olika familjer. Avgiften utgår ifrån hur många barn i familjen som har plats samt familjens sammanlagda bruttoinkomst.

Du ska anmäla aktuell inkomst när du har blivit erbjuden plats. När familjens inkomst ändras eller om familjeförhållandena ändras ska det också anmälas. Barn- och utbildningsförvaltningen begär också in inkomstuppgifter en gång om året.

Registrera barnschema

Vilka tider ska ditt barn vara på förskola eller fritidshem? Du lämnar löpande aktuella tider för barnet via appen Edlevo.

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan görs innan dagen börjar. Du kan bara frånvaroanmäla ditt barn en dag i taget, idag eller imorgon. Det finns en app som heter Edlevo där du kan göra frånvaroanmälan till förskola.

Mat och måltider

Alla barn har rätt till en god och näringsriktig måltid. Den mat som vi serverar är kostnadsfri. Måltiden är ett tillfälle för barn och personal att umgås och skapa relationer. Den kan också väcka nyfikenhet för vidare frågor om hållbar utveckling.

Profiler eller särskilda inriktningar

På tre av våra förskolor har medarbetarna tillsammans med förskolechefen bestämt att verksamheten ska jobba i en speciell riktning. Arbete på de tre idrottsförskolorna utgår från ett särskilt koncept där inriktningen är idrott och rörelselek.

Filmer om förskoleverksamheten

Filmer om förskoleverksamheten finna på svenska, engelska, albanska, arabiska, dari och somaliska.

Vanliga frågor och svar om förskola

När får jag besked om plats?

Besked lämnas när det finns ledig placering som ditt/dina barn har rätt till enligt garantitid och kö. Vi strävar efter att kunna lämna besked en månad innan önskad placeringsdatum, förutsatt att ansökan kommit in i tid.

Får jag alltid plats där jag vill?

Vi försöker ge barnet plats på den förskola som ni önskat i första hand. Finns där inte plats erbjuder vi plats på någon annan förskola som ni önskat. Även om du tackar ja till exempelvis ditt andrahandsval finns möjligheten att stå kvar i kö till den förskola ni i första hand önskar.

Kan jag stå kvar i kö om jag tackar nej till platsen?

Ja, om du tackar nej stryks det erbjudna alternativet och barnet finns kvar i kö till förstahands alternativet.

Vad händer om jag missar att svara?

Om du som vårdnadshavare inte svarar på platserbjudande innan bestämd tid kvarstår inte ansökan utan du får anmäla på nytt.

Jag bor i Kristianstad men önskar plats i en annan kommun, är det möjligt?

Det är hemkommunen som är ansvarig för att erbjuda plats. Det går att ansöka om plats i en annan kommun, men innan plats erbjuds måste en överenskommelse ske mellan kommunerna.

Jag planerar att flytta till Kristianstad, när kan jag anmäla mitt barn?

Du kan anmäla ditt barn redan när du planerar att flytta, men ni måste vara folkbokförda här när placeringen ska påbörjas.

Måste jag betala om mitt barn är sjukt eller vi har semester?

Ja, avgiften betalas tolv månader om året.

Vilka tider får jag lämna mitt barn i förskolan när jag arbetar?

Tiderna som ditt/dina barn är i förskolan bygger på föräldrarnas arbetstider plus skälig restid. Innan placeringen påbörjas ska ett aktuellt schema lämnas. Vid förändringar ska ett nytt schema lämnas.

Jag studerar, vilka tider får jag lämna mitt barn?

Du ska lämna ett underlag som visar att du studerar. Rektorn fattar därefter beslut om vilka tider ditt/dina barn kan vistas i förskolan.

Vad gäller om vi har obekväma arbetstider?

Förskolorna har vanligtvis öppet mellan 06.30 och 18.30. Tid därutöver räknas som obekväm arbetstid. Inom kommunen finns en avdelning på Palettens förskola som är öppen dygnet runt årets alla dagar. Finns behov av plats under obekväma tider ska du visa ett intyg från arbetsgivaren, där omfattning av den obekväma tiden framgår.

Vad gäller om jag blir permitterad från mitt arbete?

Permittering innebär att du är tillfälligt arbetsbefriad av din arbetsgivare. Du har fortfarande kvar din anställning och permitteringen kan vara på såväl del- som heltid.

Under permitteringsperioden ska du stå till arbetsgivarens förfogande om läget förändras.

Om ett barns vårdnadshavare blir permitterad så har barnet rätt att behålla sin plats i förskolan, däremot inte i fritidshem.

Är du permitterad på deltid är det den tid du arbetar som gäller för ditt/dina barns vistelse i förskolan. Är du som vårdnadshavaren permitterad på heltid har ditt förskolebarn rätt att behålla sin plats på högst 15 timmar/vecka.

Har du frågor – kontakta ditt/dina barns rektor.

Vad gäller vid gemensam vårdnad och växelvis boende?

Om ditt barn bor växelvis hos dig och sin andra vårdnadshavare måste ni komma överens om var barnet ska ha sin förskoleplats. Barn med växelvis boende erbjuds en plats, att ha två placeringar är inte möjligt.

Vad händer när jag är föräldraledig med syskon?

Är du ledig enligt föräldraledighetslagen för vård av annat barn har syskon rätt att vara i förskolan 15 timmar/vecka. Rektor beslutar hur de 15 timmarna ska förläggas under veckan och avgift utgår för platsen.

Glöm inte att ändra tiden i Edlevo-appen och aktuell inkomst på kommunens hemsida.

Kan jag byta från förskoleverksamhet till allmän förskola 15 timmar i veckan?

Ja, men du måste då säga upp din plats för att avgiften ska regleras. Uppsägningstiden är två månader. Allmän förskola följer grundskolans terminer.

Får mitt friska barn vara på förskolan under tiden som syskonet är hemma pga sjukdom?

Ja, om det inte är mer smittsamma sjukdomar, se gärna ”När ditt barn blir sjukt” utgiven av Region Skåne.

Får jag lämna mitt/mina barn som vanligt när jag själv är sjuk?

Ja, du har rätt att behålla platsen när du är sjukskriven. Är du sjuk längre tid än två veckor ska du prata med rektorn, som fattar beslut om barnets vistelsetider.

Får man lämna sitt/sina barn när någon av vårdnadshavarna har semester?

Huvudregeln är att när någon av föräldrarna har semester så ska också barnen vara lediga.

Jag ska åka utomlands en längre tid, får mitt barn behålla förskoleplatsen?

Ja, men under högst tre månader och avgift utgår som vanligt under denna tid.

Hur gör jag om mitt barn behöver särskilt stöd?

Barn i behov av särskilt stöd, som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver plats i förskola ska enligt Skollagen få det. Stödet i förskolan ska utformas med hänsyn till barnets egna behov och förutsättningar. Ta kontakt med ditt barns rektor eller rektor på den förskola ni vill ha plats och diskutera vilket stöd förskolan skulle kunna erbjuda för ditt barns utveckling.

Kan mitt barn får träning i sitt modersmål?

Enligt förskolans läroplan ska barn med annat modersmål få möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Någon modersmålsundervisning sker dock inte i förskola.

Är det sommarstängt på förskolan?

Nej, vi har inte rätt att stänga våra verksamheter men under sommaren och vid lov och planeringsdagar händer det att två eller fler förskolor samordnar verksamheten. Det kan innebära att ditt barn får vara på en annan förskola och träffa annan personal. Information om sammanslagningarna lämnas i god tid.

Har förskolan några dagar under året då verksamheten stänger?

Sex dagar per år har medarbetarna i förskolan gemensam planering och kompetensutveckling. Kan inte föräldrarna ordna tillsyn för sina barn under dessa dagar erbjuder vi plats på en annan förskola i skolområdet.

Minst två månader i förväg ska du som vårdnadshavare få besked om dagarna. I skolområdets planering av verksamhetsåret finns också dessa dagar markerade.

Hur lång uppsägningstid är det om vi inte behöver platsen längre?

Uppsägningstiden är två månader och räknas från det datum som uppsägningen kommit till kommunen.

Hur får jag lämna mitt barn när jag har graviditetspenning?

Ditt barn har rätt att vara i förskolan 15 timmar/vecka. Rektor beslutar hur de 15 timmarna ska förläggas under veckan och avgift utgår för platsen. Glöm inte att ändra tiden i Edlevo-appen och aktuell inkomst på kommunens hemsida.

Vem tar kontakt gällande introduktionen?

När du tackat ja till placering tar du kontakt med förskolan för att bestämma tid för introduktionens första dag.

Vilka inkomster ska anges?

Alla inkomster/ersättningar som är skattepliktiga. Tänk på att det är årsinkomsten delat med 12 som ska anges.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 27 maj kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?