Linderöds förskola

Förskolan ligger bland bok och lind på bottenvåningen i vår fina byskola. Hos oss råder en fint sammanhållen gemenskap, både med skolans F-3 klasser och med de fantastiska miljöer runt omkring.  Varmt välkommen till oss!

Om vår verksamhet

Linderöds förskola ligger i det natursköna Linderöd och består av avdelningarna Boken och Linden, som är förlagda i Linderöds skolas bottenvåning. Våra lokaler är ljusa och fräscha då hela förskolan nyligen helrenoverades. Avdelningarna på förskolan har ett nära samarbete under flera av dagens delar och är sammanslagna under morgontimmarna. Under sen eftermiddag slås förskolans avdelningar ihop tillsammans med fritids. Hos oss råder en fint sammanhållen gemenskap, både med skolans F-3- klasser men också med de fantastiska miljöer runt omkring. Närheten till skog, vatten, idrottshall, byn och bibliotek gör vistelsen på vår förskola till något speciellt och unikt. Förskolans avdelningar har även en gemensam ateljé där skapande i alla dess former sker. Ofta tar barnen in material från våra utomhusäventyr och låter sin fantasi och kreativitet flöda i skapandet.

Avdelning Boken

Avdelning Boken ligger i skolans lokaler mitt i Linderöd och vi har nära till skog och natur. Vi är en småbarnsavdelning med ca 15 barn i åldrarna 1-3 år. Utevistelsen är en naturlig del av vår dagliga verksamhet. Vi går ofta till skogen där vi tillsammans upptäcker naturen och arbetar bland annat med vårt tema. Vi vill ge barnen upplevelser och att de lär med alla sina sinnen och hela sin kropp. Det blir ett litet äventyr varje gång då vi tillsammans upptäcker vår natur. Genom utevistelserna övas sinnena, fantasin, motoriken och den sociala träningen och gemenskapen på ett naturligt sätt. Vi arbetar utifrån ett tematiskt arbetssätt där vi utgår ifrån barnens egna erfarenheter och tankar och på så sätt får vi in alla de olika delarna från läroplanen.
Vi arbetar med Start, som är ett material som syftar till att utveckla barns sociala och emotionella utveckling. Start är för barn mellan 1-3 år.

Vi arbetar även med:

 • att stimulera och utveckla språket genom rim, ramsor, drama, sång och rytmik
 • att utveckla barns motoriska utveckling genom gymnastik och lekar
 • att ge utrymme och stimulans för den fria leken
 • att inspirera barnen, till skapande verksamhet och att uttrycka sig på många olika sätt
 • att utveckla deras nyfikenhet för naturvetenskap, teknik och matematik genom upplevelser och experiment

Avdelning Linden

Linden är en syskonavdelning och har ca 17 barn i åldrarna 3-6 år. Vi utgår ifrån lärandeteorin att det är i mötet som barnet lär sig. Dessa möten kan ta form av nya material och tekniker, samtal och i interaktion med andra samt genom olika former av upplevelser.

På Linden arbetar vi tematiskt. Det innebär att vi med styrdokumenten som grund i vår planering låter barnens föreställningar och erfarenheter forma verksamheten. Genom olika aktiviteter utvecklar barnen förmågor och färdigheter de kan bära med sig hela livet. Genom detta arbetssätt kan vi följa och leda barnen i deras utveckling och vi lägger stor vikt vid att observera och dokumentera barnens utveckling och färdigheter. Att arbeta tematiskt är spännande, roligt och lärorikt för såväl barn som pedagoger. 

Vi arbetar även med Start och Stegvis vilket är ett material som syftar till att utveckla barns sociala och emotionella utveckling. Start vänder sig till 1-3år och Stegvis 3-5 år.

Genom det tematiska arbetet får barnen lära på flera olika sätt genom olika tekniker och metoder. Det tematiska arbetet grundar sig i:

 • språkutveckling
 • matematik
 • lek, motorik och rörelse
 • identitet och socialt samspel
 • gruppdynamik

Två gårdar

Förskolan har en avsatt lekgård ute på skolans skolgård som kallas lilla gården. Här finns gungor, klätterställning, cyklar och sandlåda. Barnen kan även välja att leka med vatten och andra aktiviteter inne på lilla gården. De större barnen tillbringar oftast sin tid ute på stora gården tillsammans med skolbarnen. Här lockar upptäcktslekar bakom stengärdet, bollekar på fotbollsplanen eller en uppsjö av andra aktiviteter på vår lekplats. 

Bibliotek

På skolgården ligger Linderöds bibliotek. Förskolan har ett nära samarbete med biblioteket som en del av vårt språkprojekt. 

Där kan vi få hjälp att hitta och beställa böcker till barnen och våra temaarbeten.

Bibliotekarien samarbetar med förskolan och bjuder på sagostund varje vecka som ett led i förskolans språkarbete. Samarbetet fortsätter sedan upp i skolan där förskoleklassen lockas och utmanas med lekar, tävlingar och andra spännande aktiviteter.

Grön flagg

Vi deltar i ett miljöprojekt som arrangeras av Håll Sverige rent. Här samarbetar förskolan och skolan och har en del aktiviteter tillsammans. Miljöprojektet innehåller sex olika teman som är:

 • konsumtion
 • klimat och energi
 • kretslopp
 • livsstil och hälsa
 • närmiljö
 • vattenresurser

För vårdnadshavare

Ett föräldraråd består av valda vårdnadshavare med barn i verksamheten. Valet sker i början av varje läsår och man väljs för ett läsår i taget. Ett föräldraråd är rådgivande (inte beslutande) och arbetar för ett meningsfullt och utvecklande samarbete mellan förskola och hemmet. 

Det är förskolechefen som leder föräldrarådet och skickar kallelse. På ett föräldraråd informerar förskolechefen om den pedagogiska verksamheten och eventuella stundande förändringar. Vårdnadshavare framför och diskuterar olika förslag, ställer konkreta frågor och kommer med råd till gagn för alla.

Det finns inget krav på för- och efterarbete eller särskilda kunskaper för att bli vald, då föräldrarådet främst är ett informations- och diskussionsforum. Här kan ett allmänt intresse för förskola och/eller skola räcka. 

Inskolning

Här på Linderöds förskola använder vi oss av en föräldraaktiv inskolning. Detta innebär att du inte lämnar ditt barn under inskolningen utan medverkar till att inskolningen blir en lugn, trygg och spännande upplevelse för ditt barn.

Karta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?