Trygghet, trivsel och säkerhet

Att vara trygg och att trivas är en förutsättning för lärande. På våra förskolor och skolor arbetar vi på olika sätt med detta. Förskolan och skolan är barns och elevers arbetsmiljö.

Likabehandling

Alla barn och elever ska få lov att vara sig själva och bli behandlade med respekt. Ingen ska behöva känna sig mobbad av andra. Förskolor och skolor gör en plan som ska förebygga diskriminering och kränkande behandling och främja likabehandling.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Att upprätta planer är en del i värdegrundsarbetet. Ändamålet är att främja barns och elevers lika rättigheter och att motverka diskriminering på grund av:

  • kön, könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • sexuell läggning
  • funktionshinder
  • ålder
  • tillgänglighet

Varje år upprättas eller revideras planerna. På varje förskolas och skolas webbsida finns länkar till deras likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling.

Barn och elever ska skyddas mot kränkningar. Om misstanke om kränkning finns ska genast åtgärder vidtas.

Mobbning

Mobbning innebär att ett barn eller en elev återkommande blir trakasserad eller kränkt. Det kan vara när någon kränks fysiskt eller psykiskt. Det kan också vara att bli utesluten, bli kallad för nedsättande saker eller bli utsatt för våld.

Att jobba förebyggande

På förskolor och skolor läggs särskild vikt vid att jobba förebyggande mot mobbning, kränkningar och trakasserier. I förskolornas och skolornas likabehandlingsplaner beskrivs arbete som är förebyggande mot mobbning.

I takt med barns och elevers stigande ålder förändras och utvecklas det förebyggande arbetet.

En del skolor använder särskilda metoder eller arbetssätt för att förebygga mobbning.

Attitydundersökningar

Varje år lämnar vi ut enkäter till elever och föräldrar för att ta reda på hur de upplever sin förskola eller skola. Enkäterna lämnas till vårdnadshavare i förskola och till eleverna i årskurserna 3 - 9 i grundskolan samt årskurs 2 i gymnasieskolan. Resultatet av undersökningarna bearbetas på olika sätt. Resultatet används bland annat i arbetet med likabehandling.

Brandväggsskydd mot pornografi

Kristianstads kommun använder sig av ett brandväggsskydd som spärrar mot pornografi från internet på Kristianstads kommuns nätverk. Skyddet omfattar alla som är uppkopplade mot nätverket. Det innebär att alla anställda och elever i Kristianstads kommuns verksamheter har ett filter mot pornografi.

Olyckor och kriser

Olyckor och kriser är något som vi tyvärr alla drabbas av någon gång. Om något händer i våra verksamheter är det viktigt att vara förberedd. Alla förskolor och skolor har krisplaner. Det finns också rutiner för hur vi ska göra för att på bästa sätt hjälpa till om något händer.

Akuta situationer

Vid akuta situationer, till exempel extremt väder, kan verksamheterna påverkas. Vår ambition är att hålla öppet så långt det är möjligt. Information om inställda bussar eller stängda verksamheter meddelas på hemsidan, via skolsystem och P4 Radio Kristianstad.

Krisplan

Om något händer är det viktigt att veta hur vi på bästa sätt ska hantera detta. På varje förskola och skola finns en krisplan. Det finns också en övergripande krisplan som kan användas om det händer något som drabbar många. Krisplanerna innehåller bland annat namn och kontaktuppgifter till personer som är lämpliga att hantera en kris. Inom kommunen finns en grupp som kallas POSOM som står för psykiskt och socialt omhändertagande. Insats från POSOM Kristianstad ska användas vid extraordinära händelser och kriser där samhällets ordinarie resurser inte räcker till.

Information vid kris

Varje förskola och skola har rutiner för hur föräldrar ska kontaktas om något händer. Information ges via SMS eller skolsystemen.

Olycksfallsförsäkring

Alla barn och elever är olycksfallsförsäkrade. En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse. Försäkringen gäller inte för sjukdom.

Inflytande och samverkan

Från det att barnet börjar på förskola tills att det blir myndigt samverkar pedagoger med både vårdnadshavare och elever. Samverkan sker på många olika sätt och är viktig för barnets utveckling och lärande.

Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. Verksamheterna ska på olika sätt stimulera dem till att ta en aktiv del av utbildningen. De ska informeras om frågor som rör dem.

Formerna för hur barn och elever ska ges inflytande varierar och ska anpassas efter mognad och ålder.

I skolan finns olika forum för elevinflytande såsom klassråd, elevråd och matråd.

Förskola

Under förskoletiden har vårdnadshavare daglig kontakt med personalen. Därutöver finns föräldraråd, föräldramöten och utvecklingssamtal. Kommunikation sker även digitalt via via våra skolsystem.

Förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och fritidshem

I takt med att barnen utvecklas och blir äldre och mer självständiga minskas den dagliga kontakten med vårdnadshavarna. Samverkan sker främst via våra skolsystem och via utvecklingssamtal, föräldramöte och föräldraråd.

Gymnasieskola och anpassad gymnasieskola

Fram till dess att eleven fyller 18 år bjuds vårdnadshavare in till utvecklingssamtal och föräldramöte. Därefter är eleven själv ansvarig för sin utbildning. Vårdnadshavarna kan medverka vid utvecklingssamtal och föräldramöte om den myndiga eleven vill.

Elevskyddsombud

I Arbetsmiljölagen finns bestämmelser om elevskyddsombud. Elevskyddsombuden får utbildning för sitt uppdrag.

Ungdomsrådet

Ungdomsrådets grundidé är att ungdomar, precis som vuxna, ska ha möjlighet att påverka sin egen vardag. Ungdomsrådet ska föra fram ungdomars åsikter om viktiga frågor i Kristianstads kommun och skapa dialog mellan unga och politiker i kommunen.

Ungdomsrådet består av ungdomar som går i grundskolan och gymnasieskolan och är aktiva i sin skolas elevkår eller elevråd. För att vara med i rådet ska man brinna för ungdomsfrågor och vilja förändra barn och ungas situation i Kristianstad.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 27 maj kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?