Avgifter och regler

Avgifter och regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg utgår från lagstiftning och beslut fattade i barn- och utbildningsnämnden och kommunfullmäktige.

Vilka som ska få plats, hur lång tid det dröjer innan barnet får plats och vilka avgifter som ska betalas är reglerat. Det finns beslut som gäller nationellt och beslut som är lokalt fattade i kommunen.

Frågor om avgifter för förskola hänvisas till Placeringsenheten och fritidshem till administratören på den skola där du har ditt barn. Kontaktuppgifter finns på respektive förskola eller skolas webbsida.

Avgifter

Avgiften är en kostnad som beräknas utifrån hushållets inkomst och antal barn i hushållet som har placering i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg. Den betalas 12 månader om året. Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg beslutas av kommunfullmäktige.

Vid inskolning eller byte av förskola eller pedagogisk omsorg

Förskolebarn har rätt till högst tio dagars avgiftsfri inskolning. Sker byte av förskola eller pedagogisk omsorg löper debiteringen. Om barnet börjar under en pågående månad debiteras dagavgift.

Månadsavgiften

Månadsavgiften utgår från antal barn i familjen som har placering i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg samt familjens sammanlagda inkomst före skatt (bruttoinkomst) per år. Ändrad inkomst ska anmälas digitalt via appen Edlevo eller skriftligt via blankett en månad före förändringen.

För gifta/sammanboende/registrerade partners räknas bådas inkomster som avgiftsgrundande, oavsett om barnet/barnen är gemensamma eller inte.

Bruttoinkomsten per månad anges vid anmälan. Inkomsttaket i taxan indexeras varje år i januari, vilket gör att avgiftsnivåerna höjs. Avgiften betalas 12 månader om året. Den preliminära avgiften betalas i förskott.

När ska inkomstuppgift lämnas?

 • Innan placeringen påbörjas
 • När familjens inkomst ändras
 • Om familjeförhållandena ändras
 • Efter begäran från barn- och utbildningsförvaltningen

Om inte aktuell inkomstuppgift lämnas debiteras avgift enligt maxinkomst.

Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst och ersättningar?

Exempel på avgiftsgrundande inkomst och ersättningar som räknas:

 • Inkomst av tjänst
 • Inkomst av näringsverksamhet
 • Skattepliktiga ersättningar
 • Skattepliktiga förmåner
 • Föräldrapenning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Aktivitetsstöd
 • Sjukpenning
 • Sjukersättning/aktivitetsersättning
 • Familjehemsföräldrars arvodes- och omkostnadsersättning
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode
 • Pension (ej barnpension)
 • Övriga i förekommande fall skattegrundande inkomst 

Betalning av faktura

I samband med plats accepteras anges vem av vårdnadshavarna som ska vara fakturamottagare. Fakturan betalas 12 månader om året. Förfallodag är i slutet av månaden och den preliminära avgiften betalas i förskott. Frågor angående fakturan besvaras av Placeringsenheten. Kontaktuppgifter finns på fakturan.

Om en faktura inte betalas i tid

Vi skickar inte ut någon påminnelse. Ett inkassokrav utgår 7-13 dagar efter fakturans förfallodag. På inkassokravet finns besked om att avstängning från fortsatt placering övervägs.

Betalas inte skulden kommer placeringen att upphöra efter datum på avstängningsbeskedet. Förnyad placering beviljas inte förrän skulderna är betalda.

Fakturor som inte blir betalda i tid hanteras av Redovisningsenheten som även kan hjälpa till med en avbetalningsplan. För detta tas en avgift ut. Du når Redovisningsenheten via växeln på telefonnummer 044-13 50 00.

Delad faktura

I de fall ett barns vårdnadshavare har gemensam vårdnad och båda vårdnadshavarna har behov av tillsyn för barnet, ska var och en debiteras utifrån respektive hushåll.

Två avgifter kan därmed utgå för ett barn men totalsumman får inte överstiga taket i maxtaxan. En förändrad avgiftsgrundande inkomst för endera parten kan förändra den andre vårdnadshavarens avgift.

Ändrade familjeförhållanden

Gifta eller registrerade partners som har begärt skilsmässa eller upplösning av registrerat partnerskap lämnar in en kopia på ansökan till Placeringsenheten för att korrekt avgift för förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg ska utgå. Om du endast har barn i fritidshem vänder du dig till administratören på skolan.

Sammanboende som ska separera fyller i banketten som heter "Ändrade familjeförhållande" och lämnar till Placeringsenheten för att korrekt avgift ska utgå. Om du endast har barn i fritidshem vänder du dig till administratören på skolan.

E-faktura och autogiro

Det finns möjlighet att betala via e-faktura. Kontakta din bank eller anmäl via internetbanken.

Vid autogiro dras fakturabeloppet på förfallodagen direkt från kundens bankkonto. Om du vill betala med autogiro ska du fylla i blanketten autogiroanmälan som finns nedan under E-tjänster och skicka in till oss.

Efterkontroll med taxerad förvärvsinkomst

Årligen sker en efterkontroll av vårdnadshavarens inlämnade inkomst mot Skatteverkets uppgift om taxerad förvärvsinkomst. Avgiftsjustering görs för det aktuella året. Detta kan innebära återbetalning eller efterkrav av avgift. En separat faktura skickas till aktuella vårdnadshavare och fakturan ingår i befintliga krav- och avstängningsrutiner. Återbetalning sker via avdrag på ordinarie faktura eller manuell utbetalning.

Beräkna avgift

För att räkna ut barnets barnomsorgsavgift ska familjens bruttoinkomst per år delas med 12 och multipliceras med aktuell procentsats enligt nedanstående tabell. Det yngsta barnet räknas som Barn 1, det näst yngsta som Barn 2.

Beräkna avgiften enligt maxtaxan

 • Bruttoinkomsten per månad (årsinkomst/12) max 56 250 kr. Det är vårdnadshavarnas sammanlagda inkomst som ska räknas.
 • Avgiften betalas 12 månader om året.
 • Avgiften betalas preliminärt i förskott.
 • Yngsta barnet räknas som barn 1, det näst yngsta som barn 2 och så vidare.

Förskola eller pedagogisk omsorg (taxa 1)

 • 1-3 åringar med tillsynsbehov
 • 4-6 åringar under sommarlovet (juni-augusti)
Förskola eller pedagogisk omsorg (taxa 1)

Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn 4, 5..

3%

2%

1%

0%

1688 kr

1125 kr

563 kr

0 kr

Allmän förskola eller pedagogisk omsorg (taxa 3)

Avgiften gäller under skolans terminer, 175 dagar per år, 3 timmar per dag utan lunch, totalt 525 timmar per år.

 • 3-5 åringar (3-åringar i allmän förskola från och med höstterminen)
Allmän förskola eller pedagogisk omsorg (taxa 3)

Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn 4,5..

0%

0%

0%

0%

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

Förskola eller pedagogisk omsorg med reducering

Allmän förskola (taxa 4)

Avgiften gäller under skolans terminer, 175 dagar per år, totalt 525 timmar per år. Under sommarlov gäller taxa 1.

 • 3-5 åringar (3-åringar med tillsynsbehov från och med höstterminen)
Allmän förskola

Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn 4,5..

2,2%

1,5%

1%

0%

1238 kr

844 kr

563 kr

0 kr

Fritidshem eller pedagogisk omsorg (taxa 2)

 • 6-13-åringar (6-åringar från och med höstterminen)
Fritidshem

Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn 4,5..

2%

1%

1%

0%

1125 kr

563 kr

563 kr

0 kr

Behov av särskilt stöd (taxa 2)

 • 1-5 åringar (6-åringar till och med vårterminen) i behov av särskilt stöd med tillsynsbehov enligt kap 8 § 7 Skollagen.
Behov av särskilt stöd taxa 2

Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn 4,5..

2%

1%

1%

0%

1125 kr

563 kr

563 kr

0 kr

Behov av särskilt stöd (taxa 3)

 • 1-5 åringar med behov av särskilt stöd utan tillsynsbehov enligt kap 8 § 7
 • 6-13 åringar utan tillsynsbehov enligt skollagen 14 kap § 6,7
Behov av särkilt stöd taxa 3

Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn 4,5..

0%

0%

0%

0%

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

Räkna ut avgiften

Det yngsta barnet räknas som Barn 1 och det näst yngsta som Barn 2. Skriv in timmar per vecka och ange familjeinkomst och tryck på knappen "Beräkna avgift" för att se aktuell summa.

Barn 3-5 år

Barn i åldern 3-5 år med allmän förskola är avgiftsfri. Tjänsten nedan ger resultat avgift 0 kr för hela denna åldersgrupp som anger 15 timmar. Har du barn i denna åldersgrupp och har omsorgsbehov, är arbetslös eller föräldraledig utgår avgift enligt taxa. För att se avgiften skriver du in 16 timmar istället för 15 timmar och då visas din avgift. Taxan är inkomstbaserad.

Inkomstjämförelse

Årligen görs en efterkontroll av vårdnadshavares inlämnade inkomst mot Skatteverkets uppgifter om taxerad förvärvsinkomst. Vid en differens kommer en separat faktura skickas till aktuella vårdnadshavare. Är återbetalning aktuellt sker det via avdrag på ordinarie faktura eller en manuell utbetalning.

Information om kontroll av inkomståret 2022

Inkomstuppgiften som ni lämnat till barn- och utbildningsförvaltningen har jämförts mot Skatteverkets uppgift om er deklarerade inkomst 2022. Uppgiften från Skatteverket är den taxerade inkomsten av förvärvsarbete respektive rörelse/näringsverksamhet för året 2022. Den inkomst som ni under året 2022 har lämnat till Barn- och utbildningsförvaltningen låg till grund för avgiften 2022. Maxtaxan för förskolan, fritidshem eller pedagogisk omsorg innebär att vårdnadshavare ska betala efter familjens sammanlagda bruttoinkomst (årsinkomsten delat med 12).

Kontroll har gjorts utifrån vad ni skulle ha betalt enligt taxerad förvärvsinkomst 2022 och vad ni faktiskt har betalt i avgifter under 2022, vilket har medfört en justerad avgift. Justeringen finns specificerad för varje månad (inkomstkorrigering (ååmm) 2201–2212) på fakturan, vilket kan
innebära både påslag och avdrag.

Om återbetalning ska ske kommer avdrag på kommande fakturor att göras alternativt kan utbetalning bli aktuellt. Vid utbetalning kommer ett brev att skickas via posten med instruktioner hur återbetalning sker. (Finns skulder till kommunen regleras dessa i första hand.)

Om en månad inte anges på fakturan, stämmer avgiften mot den taxerade förvärvsinkomsten och fakturaraden 0 kr visas inte på fakturan.

När kommer fakturan?

Fakturan avseende inkomstjämförelsen 2022 kommer att skickas ut runt den 10 februari 2024 och ska vara betalad till den 1 april 2024.

Frågor om fakturan

Har ni frågor om fakturan som avser förskola tar ni kontakt med placeringsenheten på telefonnummer 044-13 56 65. Vid frågor som gäller fritidshem tar ni kontakt med administratör på skolan. Kontaktuppgifter till administratören finns på skolans webbsida. Se länken, nedan.

Du kan också få hjälp och kontaktuppgifter genom att ringa till medborgarcenter på telefonnummer 044-13 50 00.

Hjälp med avbetalningsplan

Vill ni ha hjälp med en avbetalningsplan (kostar 170 kr) tar ni kontakt med redovisningsenheten på kommunledningskontoret på telefonnummer 044-13 50 00.

Observera att om skulden inte regleras kommer placeringen att upphöra enligt beslutad avstängningsrutin. Förnyad placering beviljas ej förrän skulden är reglerad.

Bestrida fakturan

Om fakturan inte stämmer kan du bestrida den genom att skriftligen bestrida den inom 21 dagar från fakturadatum. Det är viktigt att du noga beskriver vad du bestrider och skickar med tydliga underlag som styrker dina uppgifter. När genomgång av ditt bestridande är gjort skickas ett beslut till dig.

Bestridande skickas till:

Kristianstads kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
291 80 Kristianstad

Lagar och regler

Kommunen är enligt lag skyldig att tillhandahålla förskola eller fritidshem inom rimlig tid. Tillsynsansvaret ligger på Statens Skolinspektion. Det kommunala ansvaret har Barn- och utbildningsnämnden.

Utformning och skyldigheter

I Skollagen finns grundläggande bestämmelser för hur förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg ska utformas. I lagen anges kommunernas skyldighet att tillhandahålla verksamhet av god kvalitet utan oskäligt dröjsmål. Skyldigheten gäller för alla barn från 1 års ålder till och med vårterminen det år barnet fyller 13. Detta gäller för barn vars vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar och för barn som har behov av särskilt stöd. Barn till arbetssökande och barn till föräldralediga har rätt till förskola 15 timmar per vecka. Från och med höstterminen det år barnet fyller 3 erbjuds allmän förskola. Det innebär att 3-5 åringar har rätt till avgiftsfri förskola 3 timmar per dag. Detta gäller under grundskolans terminer och inkluderar inte lunch.

Tillsynsansvar

Statens Skolinspektion är den statliga myndighet som har tillsynsansvar för förskola och fritidshem. Det kommunala ansvaret ligger hos Barn- och utbildningsnämnden. För fristående förskolor och fristående fritidshem har Barn- och utbildningsnämnden tillsynsansvar.

Måldokument

Läroplanerna för förskolan, grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet är de nationella måldokument som styr verksamheten. Tillsammans med Allmänna råd ska läroplansbestämmelserna ligga till grund för verksamheten i pedagogisk omsorg och öppen förskola.

Tidstilldelning

Tidstilldelning är den tid du kan lämna ditt barn på förskolan eller fritidshemmet. För obekväma tider gäller kompletterande regler.

Normaltid

Grunden för barnets schema är vårdnadshavarens arbets-, studie- och skäliga restider. Det är mycket viktigt att du som vårdnadshavare informerar personalen om ditt barns vistelsetid i förskolan eller fritidshemmet. Förläggning av de timmar som barnet är i förskola/pedagogisk omsorg och som inte är beroende av vårdnadshavares arbetstid, beslutas av rektor.

Förskolebarn med kortare tillsynsbehov än i genomsnitt 15 timmar per vecka har rätt att delta i verksamheten upp till detta timantal. Barn i behov av särskilt stöd som beviljats plats i förskola har rätt att delta i förskoleverksamheten 15 timmar per vecka om inte ett större tillsynsbehov finns.

Schemaförändring

Barnets vistelsetider ska stämma överens med inlämnat schema. Schematider lämnas löpande i appen Tieto Edu. Tänk på att schemaförändringar ska lämnas minst en vecka i förväg.

För att verksamheten ska vara beredd på förändringen är det viktigt att du också meddelar detta till personalen i förskola/fritidshem eller till dagbarnvårdare. Barnens schema ligger till grund för personalens arbetstider.

Rektor kan vid behov begära intyg om vårdnadshavares sysselsättning från arbetsgivare eller utbildningsanordnare.

Barn i allmän förskola

Alla barn i åldrarna 3 till 5 år har rätt till en avgiftsfri pedagogisk verksamhet i förskola - Allmän förskola. Verksamheten omfattar tre timmar per dag under grundskolans terminer, utlagt på 175 dagar per år.

Förläggningen av de tre timmarna per dag beslutas av förskolechef beroende på aktuell situation och beläggning i förskolan. Den avgiftsfria allmänna förskolan inkluderar inte lunch. För de barn som har rätt till allmän förskola och redan har placering reduceras avgiften med motsvarande tre timmar per dag utlagt på 175 dagar per år.

Om barnet har plats i allmän förskola tre timmar per dag och får ett kontinuerligt tillsynsbehov grundat på vårdnadshavares arbete eller studier måste detta omgående anmälas och ett nytt schema lämnas in. Det är dock inte självklart att förändringen av tillsynstid kan ske omedelbart utan det kan innebära en viss väntetid beroende på förutsättningarna på barnets förskola.

Vårdnadshavare som ändrar till enbart allmän förskola och inom tre månader återgår till tidigare tidsbeställning, som bygger på arbete eller studier får betala för mellanliggande tid.

Upphör tillsynsbehovet grundat på arbete, föräldraledighet eller studier och placeringen enbart omfattar tre timmar per dag i allmän förskola måste en uppsägning ske för att avgiften ska regleras efter uppsägningstid.

För vårdnadshavare som står till arbetsmarknadens förfogande

Förskolebarn har rätt till förskola 15 timmar per vecka när vårdnadshavare står till arbetsmarknadens förfogande. Förläggning av tiden beslutas av rektor. När vårdnadshavare får arbete utökas vistelsetiden i enlighet med vårdnadshavarens arbetstider.

Under sommarmånaderna förutsätts barnen vara lediga fyra veckor. De lediga veckorna planeras i samråd med rektor.

Vid föräldraledighet

När familjen utökas och någon av vårdnadshavarna i samband med detta är föräldraledig, får det äldre barnet/barnen behålla sin plats i förskolan 15 timmar per vecka. Förläggning av tiden beslutas av rektor. Om platsen inte ska behållas ska den sägas upp.

Under sommarmånaderna förutsätts barn till föräldralediga vara lediga från förskolan under fyra veckor, de lediga veckorna planeras i samråd med rektor.

Skolbarns rätt till plats i fritidshem upphör då vårdnadshavare blir föräldraledig och platsen måste sägas upp.

Vid semester

Vid vårdnadshavares semester är barnen också lediga från verksamheten. Finns behov av att få lämna vid enstaka dagar fattar rektor efter samråd med vårdnadshavare beslut om barnets vistelsetider. Barn som har plats i allmän förskola har rätt att delta i verksamheten under terminstid, 15 timmar per vecka, även när vårdnadshavare har semester.

Längre uppehåll i placering

Barnets plats får behållas även om den inte används under en tid, dock som längst tre månader. Vårdnadshavaren ska meddela rektor om uppehållet i förväg. Avgift debiteras enligt ordinarie taxa under uppehållet. Längre uppehåll än tre månader beviljas inte utan då ska platsen sägas upp och ny ansökan lämnas in när tillsynsbehov finns. Plats som inte använts på tre månader och som inte heller sagts upp av vårdnadshavare sägs upp av kommunen.

Bibehållen plats vid sjukskrivning och sjukersättning

Vårdnadshavare har rätt att behålla barnets plats i förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg vid egen sjukskrivning. Vid sjukskrivningsperioder som överstiger två veckor, fattar rektor efter samråd med vårdnadshavaren beslut om barnets vistelsetider.

Tillfällig tid

Tillfällig utökning av tid kan ske efter samråd med personalen eller rektor. För att erbjudas plats i förskola ska tillsynsbehovet omfatta minst en månad. För skolbarn kan kortare tid erbjudas exempelvis under skollov. Aktuell inkomstuppgift ska lämnas vid ansökan om tillfällig tid i fritidshem.

Obekväma tider

I Kristianstads kommun finns en dygnet-runt-öppen avdelning på Palettens förskola. Verksamheten är behovsstyrd och behöver framförhållning för att kunna erbjuda en god kvalité. Barnens schema, som grundar sig på vårdnadshavarnas tillsynsbehov, påverkar verksamhetens omfattning och organisation.

För samtliga förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg gäller Kristianstads kommuns tillämpningsföreskrifter. För den verksamhet som bedrivs för barn som är i behov av omsorg på obekväma tider, det vill säga kväll, natt och helg, gäller kompletterande riktlinjer.

Omsorg på obekväma tider är vardagar klockan 18.30–06.30 samt dygnet runt på helger. Vi kan inte garantera att placering på obekväma tider kan erbjudas inom fyra månader efter anmälningsdatum.

Kriterier för att få plats på den dygnet-runt-öppna verksamheten:

 • Ensamstående vårdnadshavare med obekväma arbetstider.
 • Vårdnadshavare som är gifta/sammanboende och där båda vårdnadshavarna arbetar obekväma tider.

Barn med högsta antalet tillsynstimmar på obekväma tider har företräde till plats.
Omsorgen är avsedd för barn från 1 år till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år, som är folkbokförda i Kristianstads kommun och vars vårdnadshavare har sitt arbete förlagt till kvällar, nätter och/eller helger. Behovet av omsorg på obekväma tider ska av kontinuitetsskäl vara regelbundet, återkommande under minst tre månader och uppgå till minst 30 timmar per månad.

Barn och vårdnadshavare ska delta vid minst tre inskolningstillfällen innan barnet lämnas första gången för natt- eller helgomsorg.

Vid tillfällig schemaändring är det av största vikt att meddela förändringen så snabbt som möjligt för att personalplanering ska kunna ske. Med kortare framförhållning än en vecka kan vissa svårigheter uppstå och omsorg inte garanteras.

Förskolebarn i åldern 1-5 år

Då behov av omsorg på obekväm tid upphör, vid exempelvis ändrade arbetsförhållanden, ska platsen lämnas så snart ny förskoleplats på dagtid kan erbjudas i barnets närområde.

När vårdnadshavare är tillfälligt arbetslös eller är föräldraledig får förskolebarn behålla platsen på förskolan under dagtid, 15 timmar per vecka.

Om vårdnadshavare som inte längre har behov av omsorg på obekväma tider, väljer att tacka nej till annan erbjuden förskoleplats, upphör platsen då endast barn med behov av omsorg på obekväma tider är berättigade till plats.

För de familjer som utöver omsorg på obekväma tider behöver förskoleverksamhet på dagtid erbjuds även detta på Palettens förskola. Det går inte att ha plats på två förskolor parallellt.

Skolbarn i åldern 6-13 år

Då behov av omsorg på obekväm tid upphör vid exempelvis ändrade arbetsförhållanden eller föräldraledighet erbjuds fritidshemsbarn omgående fritidshemsplats i barnets skola.

Skolbarn i åldern 6-13 år och som har plats i fritidshem och därutöver har omsorgsbehov på obekväma tider kan få plats på Palettens förskolas dygnet-runt-öppna avdelning.

För skolbarn med omsorgsbehov på obekväma tider gäller att de på skoldagar är välkomna till Palettens förskola från klockan 18:00 och de ges möjlighet att stanna till klockan 07.30 på vardagar.

Tillämpningsföreskrifter för förskola

I Kristianstads kommun beslutar Barn- och utbildningsnämnden om lokala tillämpningsföreskrifter, som är en tillämpning av skollagen och andra statliga styrdokument. Tillämpningsföreskrifter för förskola finns i sin helhet på denna sida.

I detta dokument används, i enlighet med 8 kap. skollagen, begreppet vårdnadshavare. I enlighet med förarbetena till skollagen kan även omsorgsbehovet hos biologisk förälder som inte är barnets vårdnadshavare komma att vägas in, till exempel familjehemsförälder.

Allmänt om placering i förskola

Förskolorna i Kristianstads kommuns regi har generellt öppettider mellan klockan 6.30 – 18.30 vardagar.

I Kristianstads kommun finns en verksamhet som har öppet dygnet runt under årets alla dagar. Läs vidare under rubriken "Obekväma tider".

Vårdnadshavares uppgiftsskyldighet

Vårdnadshavaren har skyldighet att lämna korrekta uppgifter till Kristianstads kommun utifrån gällande tillämpningsföreskrifter.

Kristianstads kommun har rätt att begära uppgifter om vårdnadshavares arbete/studier. Rektor kan vid behov begära intyg om aktuell sysselsättning från arbetsgivare eller utbildningsanordnare.

Platsgaranti, 4 månader

Kristianstads kommun är skyldig att erbjuda placering på en kommunal förskola inom fyra månader, förutsatt att tiden mellan inkommen ansökan och önskat placeringsdatum inte överstiger fyra månader. Överstiger tiden mellan inkommen ansökan och önskat placeringsdatum mer än fyra månader blir ditt garantidatum önskat placeringsdatum och vi återkommer någon månad innan önskat placeringsdatum, se Placeringserbjudande, sida 8, för mer information.

Rätt till en plats i förskolan i Kristianstads kommuns regi

För att beviljas placering i förskolan ska behovet omfatta minst en månad.

Barnet ska också ha uppnått den ålder som anges i skollagen:

 • Barn som fyllt ett år har rätt till placering om föräldrarna förvärvsarbetar, studerar, är arbetslösa, föräldralediga till annat barn, eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.
 • Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år har det rätt till så kallad allmän förskola.

Boende i kommunen
Vårdnadshavare, som är folkbokförd tillsammans med sitt barn i Kristianstads kommun.

På väg att flytta in
Vårdnadshavarna ska kunna styrka att bosättning kommer att ske i Kristianstads kommun för att få erbjudande om placering i förskolan.

Inte folkbokförda
Placering kan också erbjudas till barn som enligt Skollagen räknas som bosatta i Sverige utan att de är folkbokförda i Kristianstads kommun. Detta anges i 29 kap. 2 § skollagen.

Särskilda skäl
Barn som är folkbokförda i annan kommun kan ha rätt till placering om särskilda skäl föreligger (8 kap 13 § skollagen). Detta kan ske i mån av plats och under förutsättning att ett avtal om ersättning träffas mellan hemkommunen och placeringskommunen.

Endast en placering
Barn har endast rätt till en placering och det är barnets hemkommun, där barnet är folkbokfört, som ska erbjuda placeringen. Om barnet bor växelvis hos sina vårdnadshavare, och dessa bor i olika kommuner, kan barnet bara få placering i en av kommunerna.

Barn med växelvis boende erbjuds:

 • en placering i förskolan i Kristianstads kommuns regi om båda vårdnadshavarna bor i Kristianstads kommun.
 • en placering i förskolan i Kristianstad kommuns regi eller i annan kommun när endast en vårdnadshavare bor i Kristianstads kommun.

Gemensam vårdnad
Om vårdnadshavare bor tillsammans blir båda platsinnehavare och därmed ansvariga för avgiften. Utgångspunkten är att vårdnadshavarna är överens när placering efterfrågas och accepteras, därmed behövs endast en vårdnadshavares acceptans.

Växelvis boende
Vistas barnet lika mycket hos båda vårdnadshavarna, växelvis boende, och båda vårdnadshavarna har behov av placering för barnet/barnen krävs båda vårdnadshavarnas samtycke vid exempelvis ansökan till förskola eller byte av förskola. Vid uppsägning behöver båda vårdnadshavarna inkomma med varsin uppsägning för respektive del av omsorgsbehovet.

Då båda vårdnadshavarna är platsinnehavare men räknas som separata hushåll, vilket ska meddelas så vårdnadshavarna får separata fakturor.

Boendeförälder
Om barnet övervägande bor hos en av vårdnadshavarna, boendeföräldern, och denne behöver placering för barnet, kan boendeföräldern erbjudas placering utan samtycke från den andra vårdnadshavaren.

Försäkring

Alla placerade barn är olycksfallsförsäkrade.

Planeringsdagar

Sex dagar per år har medarbetarna på en förskola gemensam planering och kompetensutveckling. För barn vars vårdnadshavare inte kan ordna tillsyn under dessa dagar erbjuds placering på annan förskola.
På kommunens hemsida ”Lov och Läsår” finns information om aktuella läsårstider och aktuella datum för respektive skolområdes planeringsdagar. Planeringsdagarna medför ingen reducering av avgiften.

Allmän förskola

Verksamheten omfattar tre timmar per dag, måndag till fredag, under grundskolans terminer, utlagt på 175 dagar per år.

Mellan vilka klockslag de tre timmarna per dag läggs beslutas av rektor beroende på aktuell situation och beläggning i förskolan.

Från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år får barn med placering i förskola en reducering av avgiften.

Den avgiftsfria allmänna förskolan inkluderar inte lunch.

Om ditt barn har allmän förskola, tre timmar per dag, och får ett kontinuerligt tillsynsbehov grundat på arbete, arbetssökande eller studier måste du omgående anmäla detta till Placeringsenheten samt lämna in ett nytt schema. Det är dock inte självklart att förändringen av tillsynstid kan ske omedelbart utan kan innebära en viss väntetid beroende på förutsättningarna på ditt barns förskola.

Vårdnadshavare med tillsynsbehov som ändrar till enbart allmän förskola och inom tre månader återgår till tidigare tillsynsbehov, får betala för mellanliggande tid.

Upphör tillsynsbehovet grundat på arbete, arbetssökande, föräldraledighet eller studier och placeringen enbart är allmän förskola, så måste en uppsägning ske. Se under rubriken "Uppsägning".

Placeringsrutiner

Ansökan
När du ska ansöka om placering för ditt barn i förskolan kan du göra det via e-tjänst, eller via blankett.

För att garantera placering behöver ansökningsdatumet vara fyra månader innan aktuellt placeringsdatum. Ansökningsdatumet fastställs den dagen då fullständig ansökan inkommit.

Båda vårdnadshavarnas kontaktuppgifter ska framgå vid anmälan och kommunen skickar erbjudande till båda vårdnadshavarna om de har olika adresser.

Placeringen utifrån placeringsdatumet inleds med 10 dagars avgiftsfri introduktion där vårdnadshavaren behöver närvara.

Introduktion sker även vid byte av placering till annan förskola. Denna introduktion sker i dialog med rektor. Den är varken tidsbestämd eller avgiftsfri.

Gällande arbete
Tiden som barnet kan vara på förskolan avser arbetstiden och restiden till och från arbetet.

Gällande studier
Tiden som barnet kan vara på förskolan baseras på studiernas omfattning.

Gällande föräldraledig
Barn vars föräldrar är föräldralediga för omsorg av annat barn har rätt till förskola 15 timmar per vecka.

Förläggning av tiden på förskolan beslutas av rektor.

Under sommarmånaderna utgår vi från att barn till föräldralediga är lediga från förskolan under fyra veckor. Veckorna överenskommes med rektor.

När en familj utökas med flera barn vid samma tillfälle har det äldre barnet rätt att behålla sin placering i samma omfattning som tidigare under tre månader.

Om placeringen inte ska behållas ska uppsägning ske.

Gällande arbetssökande
Barn vars föräldrar som är arbetssökande har rätt till förskola 15 timmar per vecka.

Förläggning av tiden på förskolan beslutas av rektor.

Under sommarmånaderna utgår vi ifrån att barn till arbetssökande är lediga från förskolan under fyra veckor. Veckorna överenskommes med rektor.

I samband med att vårdnadshavare får arbete, utökas vistelsetiden i enlighet med vårdnadshavarens arbetstider.

Gällande semester
Vid vårdnadshavares semester är barnen också lediga från förskolan.

Finns ett behov att få lämna barnet vid enstaka dagar under semestern kan rektor, efter bedömning, fatta beslut om barnets eventuella vistelsetider på förskolan.

Gällande sjukskriven och sjukersättning
Vårdnadshavare har rätt att behålla placering i förskolan vid sjukskrivning.

Vid sjukskrivningsperioder, som överstiger två veckor, fattar rektor beslut om barnets vistelsetider. Beslutet baseras på den sjukskrivne vårdnadshavarens förmåga att sköta om sitt barn.

Vid syskons sjukdom har barnet rätt att vara på förskolan enligt ordinarie schema. Regeln gäller dock inte vid smittosamma sjukdomar.

Placering vid behov av särskilt stöd

Barn kan få placering i förskola även om man inte har ordinarie omsorgsbehov. Detta om barnet behöver få särskilt stöd i sin utveckling i förskoleverksamhet. Rektor beslutar om detta, på delegation från barn- och utbildningsnämnden, i enlighet med 8 kap. 7 § och 9 § skollagen. Om barnet har beviljats sådan placering och inte har något ordinarie omsorgsbehov är placeringen avgiftsbefriad (se taxa nedan).

Närhetsprincipen

Beslut om placering på kommunal förskola utgår från skollagen. Här anges att ett barn ska erbjudas placering vid en förskola så nära barnets hem som möjligt. Skälig hänsyn ska också tas till barnets vårdnadshavares önskemål.

Detta innebär att placeringen så långt det är möjligt sker på den förskola vårdnadshavarna önskar. I annat fall sker placeringen på förskola så nära hemmet som möjligt.

Kö till förskola

Barnen som önskar få placering på en förskola ett visst placeringsdatum ges placering efter den aktuella köplacering varje barn har vid det tillfället. Plats i kön ges efter barnets så kallade ”köålder”.

Barnets köålder är

 • barnets ålder baserat på födelsedatum, eller
 • åldern på barnets äldsta syskon som står i kö till eller som redan är placerat på den önskade förskolan. Här avses det äldsta syskonets ålder baserat på födelsedatum.

Barn med högre köålder går före barn med lägre köålder.

Urvalskriterier

Om det vid ett placeringstillfälle till en viss förskola inte finns plats till alla barn som önskar placering, fördelas platserna enligt nedanstående prioriteringsordning:

 1. Barn som är i behov av särskilt stöd enligt 8 kap. 5 § och 7 § (ej 9 §).
 2. Plats i den önskade förskolans kö vid placeringsdatumet.

Obekväma tider

I Kristianstads kommun finns en förskola som har öppet dygnet runt.

Förskola med omsorg på obekväm arbetstid riktar sig till de föräldrar som är folkbokförda i Kristianstads kommun och som är i behov av placering på obekväma tider, i praktiken innebär det vardagar mellan klockan 18.30 till 06.30 samt lördag, söndag och helgdagar hela dygnet.

För de föräldrar som är i behov av placering både obekväma tider och dagtid erbjuds detta också på förskola med omsorg på obekväm arbetstid.

Behovet av omsorg på obekväma tider ska av kontinuitetsskäl vara regelbundet, återkommande under minst tre månader och uppgå till minst 30 timmar per månad.

Placering kan inte garanteras för obekväma tider inom fyra månader efter anmälningsdatum. Kan inte placering erbjudas finns möjligheten att stå kvar i kö för en placering, då antalet platser är begränsat.

Urvalskriterier för att få placering på förskola med omsorg på obekväma tider:

 • Ensamstående förälder med obekväma arbetstider.
 • Föräldrar i samma hushåll och båda arbetar obekväma tider.
 • Barn med högst antal tillsynstimmar på obekväma tider har företräde till plats.

Barnet och föräldern ska delta vid minst tre inskolningstillfällen innan barnet lämnas första gången för natt -eller helgomsorg.

Då behov av omsorg på obekväm tid upphör, vid exempelvis ändrade arbetsförhållanden, ska placeringen lämnas så snart ny förskoleplacering kan erbjudas på dagtid i barnets närområde.

Placeringserbjudande

Vi strävar efter att lämna besked om placering senast en månad innan önskat placeringsdatum, under förutsättning att fullständig ansökan har inkommit i tid.

Om du som vårdnadshavare inte svarar på placeringserbjudandet inom angiven tid, kvarstår inte ansökan och ny ansökan behöver göras för placering i förskola.

Placeringserbjudande kan inte lämnas förrän samtliga skulder avseende förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg är betalda till Kristianstads kommun av vårdnadshavaren som har omsorgsbehovet.

Vid accepterande av placeringserbjudande
Vid acceptans av förstahandsvalet stryks övriga önskemål.

Vid acceptans av erbjudande som inte är förstahandsvalet har barnet rätt att stå kvar i kön till förskolan som önskats i första hand, detta anges i så fall i svaret. Köplats till eventuellt annan förskola än förstahandsvalet stryks.

När accepterande av placeringserbjudande sker, accepteras Kristianstads kommuns tillämpningsföreskrifter, gällande placering i förskola. Accepterandet ska ske skriftligen.

Om man tackar nej till placering
Barnet har i detta fall rätt att stå kvar i kön till förskolan som önskats i första hand, detta anges i så fall i svaret. Köplats till eventuellt annan förskola än förstahandsvalet stryks.

Placeringsinnehavare
Om vårdnadshavare bor tillsammans blir båda placeringsinnehavare och därmed ansvariga för avgiften.

Om vårdnadshavare har gemensam vårdnad men bor på skilda håll med barnet växelvis boende och båda har ett omsorgsbehov är båda placeringsinnehavare. Barnet har en placering, men vårdnadshavarna räknas som separata hushåll och får delad faktura.

Introduktion
Första placeringsdatum på förskola i Kristianstads kommuns regi inleds med introduktion. Introduktionsperioden räknas in i den ordinarie placeringstiden.

Sker byte från en förskola till en annan får barnet under introduktionsperioden ha kvar sin placering på den gamla förskolan.

Schematider och frånvaroanmälan
Vårdnadshavare är skyldiga att lämna uppgifter om arbets- och studietider. För att kunna planera verksamheten är det viktigt att alla inkommer med korrekta schematider och frånvaro snarast möjligt i Edlevo-appen (tidigare Tieto Edu). Rektor beslutar vilken framförhållning som behövs med hänsyn till lokala förutsättningar.

Uppgifter om arbets- och studietider ska lämnas

 • Innan placeringen påbörjas.
 • När arbets- och studietiderna ändras.
 • Efter begäran från barn- och utbildningsförvaltningen.

Uppsägning av placering

Uppsägningen av placering kan du göra det via e-tjänst eller via blankett.

Uppsägningstiden påbörjas från det datum då uppsägningen inkommit till Kristianstads kommun. Avgift debiteras under uppsägningstiden. Placeringen får endast användas fram till den dag förändringen träder i kraft, oavsett om debiteringen löper längre på grund av för sent inkommen uppsägning.

Vid övergång från förskola till fritidshem ska placeringen sägas upp och då sker ingen debitering under mellanliggande period förutsatt att uppsägning kommit in i tid.

Sker byte från fristående förskola till Kristianstads kommuns regi eller tvärtom är uppsägningstiden två månader.

Vårdnadshavare som säger upp en placering och sedan får en ny placering inom tre månader kommer att få betala avgift under den mellanliggande perioden, räknat från placeringens sista dag.

Uppsägningstiden är två månader och gäller från accepterat placeringserbjudande.

Avgifter för placering i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Maxtaxa
I Kristianstads kommun gäller den av staten fastställda maxtaxan, vilket innebär att taxan är inkomstrelaterad men ett tak sätts för hur hög avgiften blir för hushållet.

Månadsavgiften utgår från antal barn i hushållet som har placering i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg samt familjens sammanlagda bruttoinkomst per år. Ändrad inkomst ska anmälas via e-tjänst på hemsidan eller via blankett en månad före förändringen.

Som hushåll räknas gifta/sammanboende/registrerade partners. Bådas inkomster räknas som avgiftsgrundande, oavsett om barnet/barnen är gemensamma eller inte. Bruttoinkomsten per månad och hushåll beräknas på årsinkomst/12 max 56 250 kronor (2024). Inkomsttaket i taxan indexeras varje år i januari månad, vilket gör att avgiftsnivåerna höjs. Avgiften betalas 12 månader om året och den preliminära avgiften betalas i förskott.

Avgift betalas även under barnets sjukdom och vid vårdnadshavares semester eller annan ledighet.

Förändrade familjeförhållanden påverkar avgiften, exempelvis vid skilsmässa/separation, giftermål eller nytt samboförhållande.

Inkomstuppgift
Vårdnadshavare har en skyldighet att lämna korrekta inkomstuppgifter. Detta ska göras även då inkomsterna förändras. Skyldighet gäller också att anmäla aktuella familjeförhållanden. Lämnas inte korrekta inkomstuppgifter korrigeras detta utifrån den inkomstjämförelse som genomförs, se ”Efterkontroll med taxerad förvärvsinkomst”, se nedan.

Inkomstuppgift ska lämnas

 • Innan placeringen påbörjas.
 • När hushållsinkomsten ändras.
 • Om familjeförhållandena ändras.
 • Efter begäran från barn- och utbildningsförvaltningen.

Skatteverkets uppgift om förvärvsinkomst är avgiftsgrundande

Exempel på avgiftsgrundande inkomst som räknas (www.skatteverket.se Länk till annan webbplats.)

 • Skattepliktig inkomst.
 • Föräldrapenning.
 • Arbetslöshetsersättning
 • Sjukpenning/ersättning.
 • Utlandsinkomst.

Lämnas inte inkomstuppgift debiteras avgift grundat på maxinkomst. I de fall inkomst har lämnats sedan tidigare utgår avgiften från den inkomsten.

Utifrån de inkomstuppgifter som vårdnadshavare lämnar utgår avgifterna och det åligger vårdnadshavare att kontrollera att det är rätt avgift som debiteras.

Avgifter för placering i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

I Kristianstads kommun utgår avgiften för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem från 4 olika taxor inom ramen för maxtaxan.

Taxa 1-4

Taxa 1-4

Taxa

Andel av hushållets månadsinkomst

Förklaring

Taxa 1

3 %

Gäller för 1-3-åringar i förskola/pedagogisk omsorg och för 4-6-åringar under den period som grundskolan har sommarlov.

Taxa 2

1 %

Gäller för barn i fritidshem och för 1-5-åringar i förskola som är i behov av särskilt stöd.

Taxa 3

0 %

Gäller under grundskolans terminer för barn 3-5 år som har rätt till allmän förskola. Gäller även elever i fritidshem som är i behov av särskilt stöd.

Taxa 4

1,5 %

Gäller 3-6-åringar med tillsynsbehov som har rätt till allmän förskola under grundskolans terminer.

Yngsta barnet räknas som barn 1, det näst yngsta som barn 2 osv.

Ett exempel på beräkning av månadsavgift

Två vårdnadshavare lever tillsammans och har tre barn, 1 år, 4 år och 8 år. Hushållets sammanlagda inkomst utgör max, dvs över 56 250 kr i månaden.

Exempel på beräkning

Barn

Ålder

Taxa

Kr

Barn 1

1 år, förskola

Taxa 1 = 3 %

1688 kr

Barn 2

4 år, förskola (inklusive allmän förskola)

Taxa 4 = 1,5 %

844 kr

Barn 3

8 år, fritidshem

Taxa 2 = 1 %

563 kr

SUMMA3095 kr

Avgifter från och med 2024-01-01

Förskola eller pedagogisk omsorg

Avgifter from 2024-01-01

Taxa 1


Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn 4

1-3 åringar

Andel av hushållets ekonomi

3 %

2 %

1 %

0 %


Månadsavgift, vid max

1688 kr

1125 kr

563 kr

0 kr

Barn 3-5 år med tillsynsbehov
Reduceringen gäller under läsåret, dock inte under sommarlovet.
Reduceringen av avgiften sker automatiskt och vårdnadshavaren behöver inte ansöka om det.

Barn 3-5 med tillsynsbehov

Taxa 4 under terminerna


Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn 4

3-åringar från och med höstterminen

Andel av hushållets inkomst

2,2 %

1,5 %

0,9 %

0 %


Månadsavgift, vid max

1238 kr

844 kr

506 kr

0 kr

Taxa 1 under sommarlovet


Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn 4

4-6 åringar

Andel av hushållets inkomst

3 %

2 %

1 %

0 %


Månadsavgift, vid max

1688 kr

1125 kr

563 kr

0 kr

Allmän förskola (inget tillsynsbehov)

Allmän förskola

Taxa 3


Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn 4

3-5 åringa (3 åringar från och med höstterminen)

Andel av hushållets inkomst

0 %

0 %

0 %

0 %


Månadsavgift, vid max

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

Fritidshem eller pedagogisk omsorg för barn i ålder 6-13 år

Fritidshem eller pedagogisk

Taxa 2


Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn 4

6-13 åringar (6 åringar från och med höstterminen, 13 åringar till och med vårterminen)

Andel av hushållets inkomst

2 %

1 %

1 %

0 %


Månadsavgift, vid max

1125 kr

563 kr

563 kr

0 kr

Barn i behov av särskilt stöd
enligt 8 kap. § 7 och § 9 skollagen

Barn i behov av särskilt stöd

Taxa 2


Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn 4

1-5 åringar (6-åringar till och med vårterminen) i behov av särskilt stöd, med tillsynsbehov

Andel av hushållets inkomst

2 %

1 %

1 %

0 %


Månadsavgift, vid max

1125 kr

563 kr

563 kr

0 kr

1-5 åringar utan tillsynsbehov enligt 8 kap. § 7 och § 9 skollagen
6-13 åringar i fritidshem utan tillsynsbehov enligt 14 kap. § 6 skollagen

Taxa 3

Taxa 3


Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn 4

1-13 åringar utan tillsynsbehov

Andel av hushållets inkomst

0 %

0 %

0 %

0 %


Månadsavgift, vid max

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

Allmänt om avgifter

Delad faktura
Överstiger respektive barns sammanlagda avgift maxtaxan reduceras båda hushållens avgifter procentuellt. Om en av vårdnadshavarna säger upp placeringen eller ändrar inkomst påverkas med automatik den andre vårdnadshavarens avgift.

I de fall ett barns vårdnadshavare har gemensam vårdnad, skilda boende och båda vårdnadshavarna har behov av tillsyn för barnet, ska var och en debiteras utifrån respektive hushåll.

Två avgifter kan därmed utgå för ett barn men totalsumman får inte överstiga maxtaxan.

Exempel: 1 förskolebarn med tillsynsbehov och två hushåll, Taxa 1

Exempel steg 1

Steg 1


Vårdnadshavare 1

hushållets inkomst = 23 000 kr/mån

3 % = 690 kr

Vårdnadshavare 2

hushållets inkomst = 34 000 kr/mån

3 % = 1020 kr

SUMMA per månad

1710 kr

Förskolebarnets totala avgift blir 1710 kr. När avgiften överstiger maxtaxan det vill säga 1688 kr sker det en reducering, i detta fall med 22 kr.

Steg 2
Procentuell fördelning av reduceringen

Exempel steg 2

Steg 2
Vårdnadshavare 1

690 kr/1710 kr = 40 %

x 22 kr = 9 kr

690-9 =

681 kr

Vårdnadshavare 2

1020 kr/1710 kr = 60 %

x 22 kr = 13 kr

1020-13 = 1007 kr

SUMMA per månad1688 kr

Efterkontroll med taxerad förvärvsinkomst

Årligen sker en efterkontroll av vårdnadshavarens inlämnade inkomst mot Skatteverkets uppgift om taxerad förvärvsinkomst, i syfte att säkerställa att alla hushåll har betalat rätt avgift. Kontrollen avser den av Skattemyndigheten senaste fastställda taxerade inkomsten. Avgiftsjustering görs för det aktuella året. Detta kan innebära återbetalning eller efterkrav av avgift. Taxerad förvärvsinkomst beräknas utifrån hela årets inkomst. En separat faktura skickas till de för avgiften aktuella vårdnadshavarna och fakturan ingår i befintliga krav- och avstängningsrutiner.

Återbetalning sker via avdrag på ordinarie faktura eller manuell utbetalning.

Betalning

I samband med att placering accepteras anges vem av vårdnadshavarna som ska vara fakturamottagare. Fakturamottagare är den som ansvarar för att betalning av fakturor avseende placering i förskola/fritidshem sker.

Fakturan skickas ut en gång i månaden under årets samtliga tolv månader, förfallodag är i slutet av månaden och avgiften betalas preliminärt i förskott. När inkomst eller placering ändras regleras avgiften på nästkommande faktura.

Frågor angående fakturan besvaras av administratör. Information med telefon och e-post uppgifter finns på fakturan.

Krav – inkasso

Fakturor som inte blir betalda i tid handläggs av Kristianstads kommun, Redovisningsenheten, telefon växel 044-13 50 00. Redovisningsenheten kan även hjälpa till med en avbetalningsplan. För detta tas en avgift ut.

Kristianstads kommun skickar inte ut någon påminnelse. Ett inkassokrav utgår 7 - 13 dagar efter fakturans förfallodag. På inkassokravet finns besked om att avstängning från fortsatt placering övervägs.

Avstängning

Om faktura inte betalas kan avstängning från fortsatt placering ske.

I brev om avstängning, som skickas ut till vårdnadshavare som har skuld framgår det från vilket datum avstängning kommer ske om inte betalning görs. Betalning kan göras fram till dagen innan enligt avstängningsdatum i brevet.

Rektor informerar vårdnadshavare och medarbetare på berörd avdelning om att avstängning träder i kraft.

Om avbetalningsplan beviljats men ej fullföljs meddelar rektor vårdnadshavare samt medarbetare att avstängning träder i kraft med omedelbar verkan.

Om avstängning verkställs kan förnyad placering inte beviljas förrän samtliga skulder avseende förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg är betalda. Avstängning kan inte ske från avgiftsfri allmän förskola.

E-faktura

Det finns möjlighet att betala via e-faktura. Kontakta din bank eller anmäl via internetbanken.

Autogiro

Vid autogiro dras fakturabeloppet på förfallodagen direkt från kundens bankkonto.

Vill du betala med autogiro beställ blanketten genom att kontakta Kristianstads kommun.

KIVRA

För dig som valt att ha tjänsten KIVRA, digital brevlåda, erhålls fakturan denna väg.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?