Elevhälsa

Alla skolor i Kristianstads kommun har tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och specialpedagog och/eller speciallärare. Tillsammans med rektor är de skolans elevhälsoteam.

Utöver elevhälsans lagstadgade professioner finns även tillgång till logoped.

För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, anpassade grundskolan, gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Elevhälsan ska främst vara förebyggande samt hälsofrämjande och elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. Elevhälsans arbete ska bedrivas på individ-, grupp- och skolenhetsnivå och ske i samverkan med lärare och övrig personal. Elevhälsan ska vara en del av skolans kvalitetsarbete. Vid behov ska elevhälsan samverka med hälso- och sjukvården och socialtjänsten (Skollag 2010:800).

Elevhälsans medicinska insats

Logoped

I Kristianstads kommun finns logopeder som är centralt anställda. De arbetar på uppdrag av rektor genom att en ansökan om insats skickas in av skolan till Elevhälso- och didaktisk enhet. Logopedernas uppdrag är att tillföra logopedisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.

Detta innebär bland annat att erbjuda:

 • Föreläsningar, utbildningar, samverkan och nätverksträffar med syfte att sprida kunskap om:
  • tillgänglig och språkutvecklande lärmiljö
  • språkets betydelse för inlärning
  • avvikande utveckling av tal, kommunikation och språklig förmåga som exempelvis funktionsnedsättningen språkstörning/DLD, verbal dyspraxi och selektiv mutism
 • Handledning/konsultation till pedagogiska personal med syfte att bidra till en tillgänglig tal-, kommunikativ och språkutvecklande lärmiljö för barn och elever

 • Remittering av barn och elever till logopedmottagningen vid misstanke om språkstörning och verbal dyspraxi

Logopeder är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och har journalplikt vid insatser som utförs på individnivå i de fall en specifik elev är identifierad, denna dokumentation sker i elevhälsans digitala verksamhetssystem.

Vid insats såsom remittering vid misstanke om språkstörning eller verbal dyspraxi krävs samtycke från vårdnadshavare och elev (beroende på ålder). Samtycket inhämtas av skolan där eleven går.

Logopeder kan med vårdnadshavares eller elevs (beroende på ålder och mognad) samtycke ta del av journalinformation som finns hos andra vårdgivare. Detta kallas sammanhållen journalföring.

Skolsköterska och skolläkare

I Kristianstads kommun är skolsköterskorna lokalt anställda på skolorna och skolläkarna är centralt anställda och de arbetar tillsammans främst på rektors uppdrag men även på uppdrag av vårdnadshavare och elever. Skolsköterskorna och skolläkarnas uppdrag är att tillföra medicinsk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.

Utöver detta erbjuds elever:

 • Hälsobesök i förskoleklass, skolår 2, 4, 7 och första året på gymnasiet. Alla hälsobesök innefattar specifika screeningsundersökningar (längd- vikt-, rygg-, syn- och hörselundersökning) samt hälsosamtal (ett samtal med stödjande och hälsofrämjande inriktning kring den enskildes hälsa, skolsituation och livsstil.

 • Uppföljande besök enligt överenskommelse med vårdnadshavare och elev (beroende på ålder).

 • Vaccinationer enligt allmänna vaccinationsprogrammet i skolår 2 (mässling, påssjuka och röda hund), skolår 5 (humant papillomvirus) och skolår 8 (difteri, stelkramp och kikhosta).

 • Tid till skolläkare vid behov.

 • Enkla sjukvårdsinsatser vid öppenmottagning dit elever kan vända sig utan att beställa tid.

 • Hälsoundervisning på gruppnivå.

Skolsköterskor och skolläkare är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och har journalplikt vid insatser som utförs på individnivå i de fall en specifik elev är identifierad, denna dokumentation sker i elevhälsans digitala verksamhetssystem.

Skolsköterskor och skolläkare kan med vårdnadshavares eller elevs (beroende på ålder och mognad) samtycke ta del av journalinformation som finns hos andra vårdgivare. Detta kallas sammanhållen journalföring.

Elevhälsans psykologiska insats

Psykolog

I Kristianstads kommun finns psykologer som är centralt anställda. De arbetar på uppdrag av rektor genom att en ansökan om insats skickas in av skolan till Elevhälso- och didaktisk enhet. Psykologernas uppdrag är att tillföra psykologisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.

Detta innebär bland annat att:

 • Tillföra psykologisk kompetens i elevhälsoteamets arbete

 • Stödja rektorer i den övergripande planeringen av elevhälsoarbetet

 • Samverka med interna och externa aktörer

 • Bidra med psykologisk kunskap kring skydds- och riskfaktorer för elevers hälsa, lärande och utveckling

 • Handledning och konsultation till skolans personal

 • På rektorns uppdrag genomföra psykologiska bedömningar av elever, grupper och organisationer för att bidra med psykologisk kunskap om elevers förutsättningar för lärande och behov av stöd

 • Fortbildningsinsatser och föreläsningar

 • Ta till vara kunskap om elevernas psykiska hälsa i elevhälsans övriga arbete.

Psykologer är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och har journalplikt vid insatser som utförs på individnivå i de fall en specifik elev är identifierad, denna dokumentation sker i elevhälsans digitala verksamhetssystem.

Inför utredning/bedömning och eventuell remittering krävs samtycke från vårdnadshavare och elev (beroende på ålder). Samtycket inhämtas av skolan där eleven går.

Psykologer kan med vårdnadshavares eller elevs (beroende på ålder och mognad) samtycke ta del av journalinformation som finns hos andra vårdgivare. Detta kallas sammanhållen journalföring.

Elevhälsans psykosociala insats

Kurator

I Kristianstads kommun finns kuratorer lokalt anställda på skolorna och de arbetar på uppdrag av rektor. Kuratorernas uppdrag är att tillföra psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.

Detta innebär bland annat att:

 • Genomföra samtal, såsom stöd-, motivations- och krissamtal liksom utredande och rådgivande samtal med enskilda elever och deras familjer relaterade till skolsituationen.

 • På rektorns uppdrag utreda och bedöma den sociala och psykosociala situationen för enskilda elever, bland annat som underlag inför beslut om särskilt stöd och vid upprättande av åtgärdsprogram samt inför elevernas mottagande i grund- och gymnasiesärskola.

 • Ge handledning och konsultation till skolans övriga personal.

 • Bidra med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling.

 • Bidra med kunskaper om samhällets stödsystem.

 • Delta i arbetet med skolans struktur och organisation när det gäller värdegrund och likabehandling.

 • Ta till vara kunskap om elevernas generella psykosociala hälsa och sociala situation i elevhälsans övriga arbete.

 • Att tillsammans med resten av elevhälsans professioner följa upp elevens skolfrånvaro och erbjuda stöd så att eleven vill och kan vara i skolan.

Kuratorer har dokumentationsplikt vid ärendehantering som utförs på individnivå i de fall en specifik elev är identifierad, denna dokumentation sker i elevhälsans digitala verksamhetssystem.

Elevhälsans specialpedagogiska insats

Specialpedagog och speciallärare

I Kristianstads kommun finns specialpedagoger och speciallärare lokalt anställda på skolorna som arbetar på uppdrag av rektor. I de specialpedagogiska insatserna ingår bland annat pedagogisk kartläggning, undervisning enskilt eller i grupp, konsultation och handledning till pedagoger gällande arbetsmaterial, lärmiljö, anpassningar och särskilt stöd.

Utöver skolornas lokala specialpedagoger och speciallärare finns centralt anställda specialpedagoger som arbetar på uppdrag av rektor genom att en ansökan om insats skickas in av skolan till Elevhälso- och didaktisk enhet.

Specialpedagoger och speciallärare har dokumentationsplikt vid ärendehantering som utförs på individnivå i de fall en specifik elev är identifierad, denna dokumentation sker i elevhälsans digitala verksamhetssystem alternativt i lärportalen Unikum beroende på vad ärendet handlar om.

Begäran om utdrag av elevhälsans handlingar

Om du/ditt barn har en pågående skolgång i Kristianstads kommun vänd dig till aktuell skola.

Om du/ditt barn inte har en pågående skolgång i Kristianstads kommun och är född 1998 eller senare vänd dig till Elevhälso- och didaktisk enhet.

Vid begäran om handlingar från elevhälsan gällande individer födda 1997 och tidigare vänd dig till kommunarkivet.

Klagomål och synpunkter

Har du som vårdnadshavare eller elev klagomål och synpunkter på elevhälsans legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (logoped, psykolog, skolläkare och skolsköterska) så kan du göra detta genom att fylla i följande kontaktformulär:

Egenvård i förskola eller skola

Ibland behöver barn och elever någon form av hälso- och sjukvårdsåtgärd under sin vistelse i förskola eller skola. I de fall det är aktuellt med egenvård kontaktar du förskolan eller skolan för att gå igenom egenvården och dokumentera.

Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd, som barnets behandlande läkare eller sjuksköterska bedömt kan utföras av barnet eller eleven själv eller av föräldrar, personlig assistent eller personal.

Om behandlande läkare eller annan legitimerad sjukvårdspersonal anser att egenvård är aktuellt ska samråd ske med förskolan eller skolan. Förskolan och skolan har då ett ansvar för att barnet eller eleven får hjälp med sin egenvård, till exempel att hjälpa barnet eller eleven med att ta sin medicin.

Hur behandlar vi barns personuppgifter?

Elevhälsans professioner värnar om ditt barns integritet och strävar efter att personuppgifter alltid hanteras på bästa sätt i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 18 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?