Skolskjuts och skolresor

Om du är berättigad till skolskjuts på grund av avstånd till skolan och har åkt skolskjuts tidigare år kan du se dina nya tider på vårdnadshavarportalen.

I Kristianstads kommun åker många elever skolskjuts. Säkerheten för vår elever är viktig, därför har alla bussar bälten och alkolås.

Karta skolskjutsturer

Ordinarie turer visas på kartan för skolskjutsturer (för 2024/2025 finns de nya turerna uppdaterade senast v. 31)

Akuta förändringar i skolskjutsturerna

Ibland kan det bli förseningar eller ändringar i skolskjutsturerna. Vid mindre ändringar skickas sms till vårdnadshavare. Vid större förändringar kan ni se dem under servicemeddelanden.

Skolskjuts

Om du är berättigad till skolskjuts på grund av avstånd till skolan och har åkt skolskjuts tidigare år kan du se dina nya tider på vårdnadshavarportalen. Dessa tider kan komma att ändras. Om eleven inte åkt skolskjuts tidigare år eller tackat nej till skolskjuts måste en ansökan göras inför kommande läsår.

Elever som börjar i åk F och åk 7 och är berättigade skolskjuts kommer att få skolskjutserbjudande utskickat som man måste tacka ja till senast 1/5 om man vill ha skolskjuts.

Har ni växelvis boende eller taxi vid särskilda skäl gäller precis som tidigare år att man ansöker inför varje nytt läsår.

För att boka av taxi eller andra frågor och funderingar kontakta skolskjuts@kristianstad.se eller ring 044-13 23 61.

Skolskjuts för grundskoleelever

Utförlig text kring regler för skolskjuts i Kristianstads kommun kan du se i det fastställda skolskjutsreglementet som finns nederst på denna sida.

Ordinarie turer visas på kartan för skolskjutsturer. Om du bor utanför ordinarie sträckor kan du kontakta transportavdelningen. Använd kartan för skolskjutsturer om du vill se turerna för grundskolans skolskjutsar.

För att en elev ska ha rätt till skolskjuts ska avståndet mellan hem och skola vara minst:

  • 2 000 m för åk F - 1
  • 2 500 m för åk 2 - 3
  • 3 000 m för åk 4 - 6
  • 4 000 m för åk 7 - 9

Eleverna hämtas inte vid hemmet:

  • elev i åk F - 1 kan få ta sig fram 2 000 m till en hållplats
  • elev i åk 2 - 3 får ta sig fram 2 500 m
  • övriga 3 000 m

Skolskjuts vid växelvis boende för elever på grundskola

Elever som bor lika mycket hos båda vårdnadshavarna kan ansöka om skolskjuts. Tänk på att det bara går att ansöka för elever på grundskola. Båda föräldrarna måste vara folkbokförda i Kristianstads kommun och en av vårdnadshavarna ska bo i det aktuella skolskjutsområden.

Även vid tidigare beviljad skolskjuts ska ny ansökan göras inför nytt läsår. Ansökan ska göras under perioden 1 mars - 31 maj för garanterad skolskjuts vid skolstart. Ansökningar efter denna period innebär handläggningstid på fyra veckor. Handläggning sker inte under veckorna 28-31.

Skolskjuts för elever i anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola

Enligt skollagen är varje kommun skyldig att vid utformning av sin anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola beakta vad som är ändamålsenligt från kommunikationssynpunkt för eleverna. Inom anpassad grundskola gäller samma regler som för grundskolan. Beträffande anpassad gymnasieskola har elever vid behov rätt till kostnadsfri skolskjuts om de går i en kommunal anpassad gymnasieskola i hemkommunen.

Ansökan

Inför varje nytt läsår ska berörda vårdnadshavare och elever informeras om hur skolskjuts genomförs till den aktuella skolan. Ansökan om skolskjuts skall ske genom fysisk blankett som skickas till Gemensam service, fordons- och transportenheten.

Beslut tas på delegation av ekonomichefen, barn- och utbildningsförvaltningen, i samråd med ansvarig rektor på berörd skola. Beräknad handläggningstid 3-4 veckor. Ingen handläggning sker under perioden vecka 28-31

Fritidshem och lov

Kommunen är inte skyldig enligt lag att transportera elever i anpassad grundskola till och från fritidshem. Kristianstads kommun har dock valt att erbjuda skjuts till och från fritidshem om det ersätter den lagstadgade skolskjutsen. Det är ekonomichef, barn och utbildningsförvaltningen, som i samråd med rektor beslutar om vilka turer som ska köras i syfte att nå största möjliga samordning.

Om man flyttar eller väljer fristående skola

Kommunen är inte skyldig att ge skolskjuts om man väljer att gå i en annan grundskola än den kommunen annars skulle ha placerat dem i. Här avses den skola som omfattas av den s.k. närhetsprincipen. Detta innebär att en elev har rätt att gå i en skolenhet nära hemmet eller, om ingen skolenhet finns inom skolskjutsavståndet från folkbokföringsadressen, på en skolenhet dit skolskjuts går.Om man flyttar kan rätten till skolskjuts upphöra om man väljer att eleven ska gå kvar i den gamla skolan. Detta är om den gamla skolan ligger så långt från den nya folkbokföringsadressen att den inte är den skola som eleven skulle ha placerats i efter flytten om vårdnadshavaren inte gjort något aktivt val.Skyldigheten omfattar inte heller elever som väljer att gå i en fristående skola. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter skall kommunen anordna skolskjuts även i dessa fall.

Regler och lagar om skolskjuts

För information om regler och lagstiftning kring skolskjutsverksamheten, se vårt skolskjutsreglemente nedan. Gäller från och med läsår 2024/2025.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?