Berga förskola

Berga förskola är kommunens första konceptförskola. Hos oss finns 6 avdelningar för totalt 111 barn.

Förskolan ligger i ett naturskönt område i utkanten av Näsby och tillhör skolområde Norra. Vi arbetar i 4 team som heter Lådbilen, Sandslottet, Dockvagnen och Gunghästen. Vi är flera pedagoger i varje team som ser barnens utveckling som en viktig del i deras livslånga lärande, allt utifrån läroplanen för förskolan, Lpfö 18.

Vår verksamhet

På Berga förskola möter vi människor utifrån ett positivt och nyfiket förhållningssätt med intresse för den enskilda individen. Det handlar om att visa respekt och ödmjukhet för varandra. Vi har ett etiskt förhållningssätt som präglar vår verksamhet och arbetar utifrån ICDP, vägledande samspel.

På vår förskola ser vi barnen som allas barn där vi hjälper och stöttar varandra och skapar goda relationer. Alla är lika mycket värda.

Vi bygger starka barn som tror på sin egen förmåga och att de kan nå dit de vill.

– Vi skapar FRAMTIDSMOD!

Kravmärkt förskola

På vår förskola finns ett KRAV-certifierat skolkök. Brons betyder att minst 30 procent är hållbara råvaror, där samtidigt 20 procent ska vara KRAV-märkta.

Berga förskolas vision

Människosyn

Vi arbetar utifrån vår plan mot diskriminering och kränkande behandling som bygger på alla människors lika värde och utgår från barnkonventionen. Det handlar om att kunna lyssna, visa respekt och ta hänsyn till andra människors tankar och åsikter. Detta gör vi genom att diskutera och samtala om vårt pedagogiska arbete utifrån värdegrundsfrågor. Värdegrunden baseras på ett demokratiskt och solidariskt arbetssätt.

Vi vill bygga en "vi" känsla som skapar trygghet för barn, föräldrar och pedagoger.

På vår förskola ser vi barnen som allas barn där vi hjälper och stöttar varandra och skapar goda relationer. Barnen ska känna sig delaktiga och ha inflytande över sin vardag allt efter sin egen förmåga. Alla är lika mycket värda.

Vi möter människor utifrån ett positivt förhållningssätt och intresse för den enskilda individen. Det handlar om att visa respekt och ödmjukhet för varandra. Vi har ett etiskt förhållningssätt som präglar vår verksamhet. Vi arbetar utifrån ICDP vägledande samspel, syftet med ICDP arbetet är att öka vår förmåga att förstå och respektera varandra genom att utveckla lyhördhet och empati. 

Vår tanke är att alla har rätt att lyckas och att alla kan och gör sitt bästa utifrån deras förutsättningar. Alla har rätt att känna sig meningsfulla oavsett erfarenheter och att mötas på sina egna villkor.

Vi bygger starka barn som tror på sin egen förmåga och att nå allt de vill. 

Vi skapar en tro på framtiden - FRAMTIDSMOD! 

Kunskapssyn 

På vår förskola tror vi på det kompetenta barnet, där vi skapar goda förutsättningar för ett livslångt lärande i deras utbildning. Barn lär sig på många olika sätt och bär redan med sig erfarenheter innan de kommer till förskolan. 

Undervisningen ska vara lustfylld och väcka barnens intresse och nyfikenhet, barn lär i samspel med varandra. Undervisningen sker under hela dagen där barn utforskar sin omvärld genom att undersöka, prova, upptäcka och leka. 

Vi är engagerade och lyhörda pedagoger som utmanar barnen vidare i sina tankar och hypoteser. Detta gör vi genom att lyssna och medvetet ställa nya frågor som väcker nyfikenhet. Kunskap och lärande går hand i hand med varandra. 

Vi vill även skapa goda förutsättningar för det enskilda barnet att bli en god världsmedborgare som värnar om alla människors lika värde och att de ser vikten av den kulturella mångfalden i världen. Vi vill skapa ett lärande inom hållbar utveckling för en hållbar framtid bland annat handlar det om att värna om vår närmiljö. 

Variationsteorin

På förskolan vill vi skapa en variation för barns lärande. Vi vill att barnen erfar och förstår sin omvärld på skilda sätt. Med fokus på lärandeobjektet skapar vi möjligheten för barnen att kunna urskilja och se delarna av en helhet. Hur vet vi att ett äpple är ett äpple? Det är av betydelse att vi erbjuder variationen av t.ex. ett äpple, såsom ett rött eller grönt äpple, hur smakar ett äpple jämfört med ett päron, hur luktar ett äpple jämfört med päron osv. Vi planerar lärandeobjektet utifrån olika förklaringsmodeller bland annat utifrån naturvetenskapliga fenomen såsom vattnets olika faser. 

Vi pedagoger strävar mot att möta barnen i att kunna urskilja och få möjligheter att kunna förstå lärandeobjektet. I en barngrupp finns en stor variation av erfarenhet och kunskap. Barngruppens sätt att erfara, uppfatta och se på olika fenomen blir därmed ett uttryck för variation. Det är av stor vikt att vi pedagoger har god kompetens och kunnande samt förmåga att kommunicera, samspela och utmana barnen kring lärandeobjektet. Att vi pedagoger skapar variation i barns lärande och riktar barns medvetenhet mot lärandeobjektet.

Variationsteorin genomsyrar alla delarna i vårt dagliga arbete med barnen. Vi sätter delarna för att få en helhet när vi planerar och reflekterar kring vår verksamhet. Vi ser oss som en viktig del i samtalen med barnen, både i de planerade aktiviteterna och i de spontana mötena med barnen. Det handlar bland annat om att kunna skapa goda förutsättningar att ge barnen ett varierat och nyanserat språk kring ett lärandeobjekt.

Karta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 16 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?