Grundskola

Elev skriver i skolbok under en lektion.

Grundskolan är obligatorisk från årskurs 1-9. Barn börjar i obligatorisk förskoleklass det år de fyller 6 år. Några av våra skolor har profilklasser.

Obligatorisk skola

Grundskolan är en obligatorisk skolform med 9 läsår. När barnen är 6 år börjar de i förskoleklass som också är obligatorisk. 

Verksamheterna kan variera på våra skolor. Några har verksamhet från F-klass till och med årskurs 6, medan andra har till och med årskurs 9. Några skolor har endast årskurserna 7-9. Du kan se på respektive skolas webbsida vilka årskurser de har.

Inför förskoleklass och årskurs 7 har du möjlighet att önska skola.

Frånvaroanmälan för barn i grundskola och anpassad grundskola

Frånvaroanmälan görs innan skoldagen börjar. Du kan bara frånvaroanmäla ditt barn en dag i taget, idag eller imorgon. Det finns en app som heter Tieto Edu där du kan göra frånvaroanmälan till skola.

I skolsystemet Edlevo kommer du åt bland annat frånvaroanmälan, betyg, studieplan, barnschema och kontaktuppgifter. Som vårdnadshavare loggar du in i Edlevo app.

Byta skola

Om ditt barn är folkbokfört i Kristianstads kommun och önskar byta till en annan kommunal grundskola i Kristianstad ska en ansökan om skolbyte göras. Om man väljer privat skola görs detta genom den privata skolan och sedan meddelas till placeringsenheten.

In- eller utflyttning

Om du flyttar till Kristianstads kommun från en annan kommun och önskar skolplacering på en kommunal grundskola för ditt barn gör du en ansökan om skolplacering via vår e-tjänst. Vid placering i familjehem eller HVB-hem i Kristianstads kommun ansöker man om skolplacering via blankett för inflyttning.

Information vid övergång till ny skola

Enligt skollagen ska den skola som eleven lämnar överlämna uppgifter om eleven till den mottagande skolan som behövs för att underlätta övergången för eleven.  Det är viktigt att elevens övergång blir så bra som möjligt. De dokument som främst lämnas över rör elevens kunskapsutveckling och eventuellt behov av stöd.

Samtliga av kommunens skolor använder skolsystemet Unikum för elevdokumentation och mottagande skola kan därför ta del av dokumentation därifrån.

Den gymnasieskola som eleven kommit in på kan hämta elevdokumentationen i det digitala systemet för gymnasieantagningen.

Information från kommunala förskolor till kommunala skolor sker också via Unikum.

Varaktig utlandsvistelse

Planerar du en längre utlandsvistelse och vill att ditt barn ska gå i skola där? Vid längre utlandsvistelse kan du ansöka om skolpliktens fullgörande på annat sätt. Alternativt kan du ansöka om skolpliktens upphörande. Samtliga vårdnadshavare måste underteckna blanketterna. Mer information finns i blanketterna.

Fritidshem

För barn från 6 års ålder till och med vårterminen det år de fyller 13 år erbjuds fritidshem på alla skolor för barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar. Fritidshemmen är öppna före och efter skoldagen samt på lov. Du kan ansöka om plats i fritidshem efter besked om skolplacering. Vill du säga upp din plats behöver du ansöka om uppsägning.

Fritidsgårdar

Kristianstads kommun har inga fritidsgårdar i egen regi. Vi stödjer istället Fritidsgårdsforum, KFGF, en förening som bedriver verksamhet för ungdomar 10–18 år på flera orter runt om i Kristianstad.

Kristianstads Fritidsgårdsforum

Vi driver fritidsgårdarna i Kristianstads kommun. Gå med i vårt nätverk och stöd verksamheten. Då kan du hyra till exempel kanoter, vildmarksutrustning och ljudanläggning. Läs mer via länken nedan.

Profilklasser

Några av våra skolor har profilklasser.

En profilklass kan ha ett färdighetsprov som avgör vilka elever som får placering på skolan där profilklassen finns. Färdighetsprov får endast användas om profilen bygger på ämnena bild, idrott och hälsa, musik eller slöjd. Profilklasser med färdighetsprov har i så fall ett eget intag av elever till skolan och ansökan görs direkt till den skolan.

Andra profilklasser har inget färdighetsprov. Plats till dessa skolor söks via vår e-tjänst och med ordinarie urvalskriterier för skolplacering.

Moderna språk

Från och med årskurs 6 ska eleverna läsa moderna språk och har då möjlighet att välja mellan tyska och spanska.

Vårdnadshavare kan göra språkval digitalt i appen Edlevo eller genom blankett för språkval i årskurs 6-9.

Inför valet är det bra att veta att ett betyg i ett modernt språk får läggas till som ett 17:e betyg och kan då höja meritvärdet inför gymnasievalet.

Om inget modernt språk väljs, finns det andra alternativ att välja. Innan detta val görs ska eleven prata med mentor/klassföreståndare om vad de olika alternativen innebär.

Skolskjuts

Vårdnadshavare som har barn som är berättigade till skolskjuts får i god tid ett mejl där vårdnadshavaren aktivt måste tacka ja om barnet ska ha skolskjuts. Detta gäller både vanlig skolbuss och skoltaxi.

Framgångsrik undervisning

Ta del av videoinslaget via länken nedan för att veta mer om Barn- och utbildningsförvaltningens satsning Framgångsrik undervisning.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 18 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?