Klaga eller överklaga

Är det något du som elev eller vårdnadshavare inte är nöjd med ska du i första hand prata med de som i vardagen arbetar med dig eller ditt barn. Du kan också prata med rektorn. Det finns möjlighet att lämna skriftligt  klagomål via kommunens synpunktshantering.

Klagomål

Om du är missnöjd med något på din eller ditt barns förskola eller skola ska du i första hand vända dig till de som i vardagen arbetar med dig eller ditt barn. Det kan vara så att det är ett missförstånd som enkelt kan klaras ut. Blir du inte nöjd med det svar eller den förklaring du får ska du vända dig till rektorn. Om det är klagomål som avser rektorn ska du vända dig till skolchefen på skolområdet.

Synpunkter och klagomål

I Kristianstads kommun kan du lämna förslag, beröm och klagomål på våra verksamheter via vår kommungemensamma synpunktshantering. Din synpunkt kommer till ansvarig tjänsteperson som tar hand om den och ger dig svar.

Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO)

Skolinspektionen är tillsynsmyndighet för förskolor och skolor. BEO tillhör Skolinspektionen. Du kan anmäla om du tycker det finns missförhållanden på förskolan eller skolan. BEO utreder anmälningar om mobbning och kränkningar.

Om du vill klaga på vården inom elevhälsan

Om du tycker att du har fått fel vård eller behandling ska du i första hand vända dig till berörd skolsköterska eller skolläkaren. Är du inte nöjd med förklaringen du får kan du vända dig till verksamhetschefen.

Du kan även vända dig till patientnämnden. Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som hjälper till vid problem i kontakten mellan patienter och vårdgivare.

Du kan också göra en anmälan till Socialstyrelsen. Du behöver inte ange eller ens veta vem som gjort misstaget eller vad som orsakat skadan för att göra en anmälan. Socialstyrelsen kan utreda hela händelser och inte bara enskilda per­soners handlingar. Det viktigaste är att hitta orsakerna till att det blev fel och se till att det inte ska hända igen. På det sättet blir vården säkrare.

Om du skadas när du vårdas inom offentlig hälso- och sjukvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen.

Överklaga beslut

Ett beslut från en myndighet går i princip alltid att överklaga, om det inte uttryckligen står i beslutet att det inte går. Vanligtvis innehåller beslutet en anvisning om hur det kan överklagas, vad en överklagan ska innehålla, var den ska skickas samt när överklagan ska vara myndigheten tillhanda.

Du skriver överklagan till den instans som ska pröva ärendet, skrivelsen ska dock skickas till den myndighet som har fattat beslutet. Myndigheten som har fattat beslutet får på detta sätt en möjlighet att ompröva sitt eget beslut.

Den myndighet som har fattat beslutet skickar din överklagan samt det underlag som har legat till grund för beslutet till den myndighet (ex. Skolverkets överklagandenämnd, Förvaltningsrätten) som ska pröva ärendet. En överklagan ska i normalfallet inkomma till den myndighet som har fattat beslutet inom tre veckor från den dag då klaganden har tagit del av beslutet.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?