Miljö i skolan

Förskolan och skolan är barnens och elevernas arbetsmiljö. En bra och tillgänglig miljö som präglas av trygghet, trivsel och ändamålsenliga lokaler är viktiga för lärandet. Barn och elever ska också bli medvetna om vilka val som kan skapa en hållbar utveckling lokalt och globalt.

Miljöarbete

I olika måldokument beskrivs hur barn och elever ska få möjlighet till att ta ansvar för miljön. De ska skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. De ska få belyst hur allas sätt att arbeta och leva kan anpassas för att nå en hållbar utveckling.

På våra förskolor och skolor arbetar man på olika sätt utifrån barns och elevers ålder och mognad.

Miljöperspektivet beaktas på många olika sätt under barns och ungas utbildning och som exempel ges lek, utevistelse, mat och måltider, undervisning, föreläsningar, studiebesök och studieresor.

Hållbar utveckling

Vad är en hållbar utveckling? En definition som ofta används är: En utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Grön Flagg

Organisationen Håll Sverige Rent tillhandahåller ett  undervisningsverktyg som erbjuder Grön Flagg som ett enande ramverk kring hur skolor och förskolor kan lära ut hållbarhetsfrågor på ett spännande sätt.

Försvinn Svinn

Försvinn Svinn är en pågående insats som har som syfte att minska matsvinnet i våra kök och restauranger. Detta innebär konkret att mindre andel mat ska kastas.

KRAV

2016 påbörjades KRAV-certifiering av några skolkök och idag är de många.

Många av våra förskolor och skolor är nu KRAV-certifierade med brons som betyder att minst 30 procent är hållbara råvaror, där samtidigt 20 procent ska vara KRAV-märkta.

KRAV står för mat producerad utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel, god djurvälfärd, mindre klimatpåverkan, mer biologisk mångfald och bättre arbetsvillkor.

KRAV-certifierade restauranger kan certifieras på tre nivåer, som visar matgästerna hur stor andel av restaurangens mat som är tillagad av godkända råvaror. Ju större andel godkända råvaror, desto fler stjärnor är ifyllda i det särskilda KRAV-märket för restauranger.

Kristianstads kommun är certifierad med en stjärna, vilket betyder att minst 25 procent av råvarorna ska vara godkända av KRAV.

Ekologiska produkter

På senare år har vi ökat andelen ekologiska produkter i våra skolrestauranger.

Buller

Buller kallas allt oönskat ljud och det finns på alla arbetsplatser. Det finns metoder för att mäta buller. Buller kan upplevas olika av olika personer. Det finns riktlinjer från Arbetsmiljöverket och vi arbetar efter dem.

Luft och ventilation

Alla lokaler som barn och vuxna vistas i behöver luft och ventilation. Arbetsmiljöverket har riktlinjer för hur mycket luft som ska växlas beroende på vad lokalen används till. Det finns också riktlinjer för på vilka nivåer olika ämnen i luften ska ligga på. Vi följer dessa rekommendationer.

Tillgänglighet

Våra förskolor och skolor ska vara tillgängliga. Det innebär att lokalerna ska anpassas så att personer med funktionsvariation, till exempel syn-, hörsel- eller rörelsenedsättning, ska kunna vistas där.

Ibland måste en lokal särskilt anpassas för att ett barn eller en vuxen ska kunna vara där.

Miljömål

Vi har nya miljömål på gång. Den nya klimat- och miljöplanen går upp för antagande i kommunfullmäktige i april.

Giftfria miljöer

"Nytt material och produkter som används i offentliga miljöer för barn ska vara fritt från farliga ämnen senast år 2020. Befintligt material ska successivt fasas ut."

Förskolorna  arbetar aktivt med att se över gammalt material och successivt byta ut till material som är mer miljövänligt.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 18 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?