Kalvalyckans förskola

Kalvalyckans förskola i Everöd exteriört.

Vi är en förskola där sex pedagoger arbetar tillsammans med barn i åldrarna 1-6 år. Förskolan ligger i Everöd bredvid skolan. Delar av året har vi uteverksamhet två heldagar i veckan, på annan plats i Everöd. Vi är också Grön flagg-certifierade.

Ansökan och frånvaro

Leken är ett viktigt redskap hos oss på Kalvalyckan. Under hela dagen får barnen möjlighet att utvecklas i den fria leken. Barnen på Kalvalyckan leker tillsammans i blandade åldrar och lär av varandra. I den fria leken tränar barnen sina olika färdigheter.

"Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan." (Läroplan för förskolan)

Vi ger barnen alla möjligheter att utvecklas inom olika områden både inomhus och utomhus. Exempel på områden kan vara estetiska ämnen, naturvetenskap, matematik, teknik och språkutveckling samt olika former av digitalteknik. Detta gör vi utifrån barnens inflytande, nyfikenhet, glädje och gemenskap med varandra i alla åldrar. 

Vår vision

  • Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. (Läroplan för förskolan)
  • Vi vill att barnen ska lära för livet, utveckla en god självkänsla och bli självständiga. Det innebär att barnen ges möjlighet att utveckla sin förmåga att lösa sina problem och få en förståelse för på vilket sätt de kan få stöd i sin utveckling och sitt eget lärande. 
  • Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. (Läroplan för förskolan)

Vårt arbete med likabehandlingsplanen

I förskolans arbete ingår alltid att bygga relationer med barnen och få dem att känna gemenskap och samhörighet med varandra. De ska även ges möjlighet att utveckla förmågor och intresse utan att begränsas av stereotypa könsroller.

Barnen ska ges möjlighet till förståelse för andra kulturer och barn i andra länder. De ska få möjlighet att jämföra hur andra barn har det i andra länder och visa på likheterna. De ska få kunskap om och jämföra olika religioner.

Vi arbetar för att barnen förstår och accepterar att alla barn och vuxna är olika och har olika
behov och förutsättningar.

Alla barns lika värde präglar vår verksamhet!

Kalvalyckans uteverksamhet

Vi vill att barnen ska vara ute mycket. Då ges barnen möjlighet till bra förutsättningar att bli fysiskt starka och friska.

Barnen få hjälp i sin motoriska utveckling av sådant som finns i naturen. De lär sig att krypa, hoppa, klättra och gå på den ojämna marken. De balanserar på stenar och klättrar i träd och buskar.

Att vara ute främjar barnens upptäckarglädje, nyfikenhet och fantasi. Ute finns bra möjligheter till det, där finns inga begränsningar. En stubbe kan bli en bil, ett buskage kan få vara ett sovrum, en riddarborg eller en bra klätterställning.

Vi vill att barnen ska få friluftslivsupplevelser. Genom att vara med och laga mat och hugga ved får barnen kunskap om hur man lever i naturen. Finmotoriken tränas också genom att barnen lagar sin egen mat, dela, skära och skala.

Vi vill också ge barnen möjlighet att njuta av alla slags väder och de olika årstiderna genom att vara ute mycket. Det kan vara en härlig upplevelse att få sitta i en buske och höra regnet droppa och se löven röra sig, utan att bli blöt.

Everöds förskolor och skolor samarbetar

Den röda tråden, det vill säga arbetet med barns språkutveckling och färdigheter, genomsyrar alla verksamheter i Everöd. Vi har gemensamma öppningar och stängningar med Everöds fritidshem. Under jul- och sommarlov sker all sammanslagning på Kalvalyckan tillsammans med Bjerevången och fritidshemmen i Everöd och Vittskövle. Vi har ett samarbete med biblioteket i Everöd som ligger på skolan och på Kalvalyckan finns bokkassar att låna hem för barnen.

Tillsammans med Bjerevångens förskola har vi samarbete med innehållet i våra verksamheter. De äldsta barnen träffas under sitt sista år på förskolan för att skapa en gemenskap inför att de börjar i skolan. Detta utifrån vår handlingsplan för övergång från förskola till skola.

Karta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?