Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

Kommunen erbjuder sysselsättning åt personer med funktionsnedsättning som inte kan söka sig till den vanliga arbetsmarknaden. Verksamheten kan vara förlagd till en daglig verksamhet eller en arbetsplats ute på ett företag eller i en organisation.

Våra dagliga verksamheter

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

 • Autismverksamhet Agda

  Daglig verksamhet för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning och autism. Vi ger dig möjlighet till livslångt lärande och en meningsfull sy...

 • Autismverksamhet Kasernvillan

  I ett naturskönt område ligger Kasernvillans dagliga verksamhet som är till för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning och autism.

 • Autismverksamhet Lingus

  Vi är en daglig verksamhet med närhet till både centrum och naturområden. Lingus är till för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning och au...

 • Autismverksamhet Mässen

  I ett naturskönt område ligger Mässens dagliga verksamhet som är till för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning och autism.

 • Bilomsorgen

  Bilomsorgen är en daglig verksamhet som riktar sig till dig som har beslut enligt LSS eller sysselsättning enligt SoL.

 • Café Barbacka

  Café Barbacka är en daglig verksamhet för dig som har beslut enligt LSS och sysselsättning enligt SoL. Café Barbacka är ett café som ligger i Kulturh...

Daglig verksamhet, enligt LSS

Daglig verksamhet är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Den dagliga verksamheten ska ge en meningsfull sysselsättning, struktur i vardagen, social gemenskap och ökad delaktighet i samhällslivet. Precis som alla andra insatser enligt LSS ska den anpassas till mottagarens behov och tillförsäkra deltagaren goda levnadsvillkor.

Vem kan få daglig verksamhet enligt LSS

För att få tillgång till denna insats krävs att du omfattas av lagens personkrets:

 • Personer med utvecklingsstörning
 • Personer med autism eller autismliknande tillstånd
 • Personer som förvärvat en hjärnskada i vuxen ålder.

Sysselsättning enligt SoL

Sysselsättning är en biståndsbedömd insats enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen för personer med en psykisk funktionsnedsättning som har pågående insatser från omsorgsförvaltningen utifrån ett varaktigt vård- och omsorgsbehov.

Beslut om sysselsättning innebär en placering inom Funktionsstöds dagliga verksamheter.

Verksamheten ska erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap utifrån önskemål och behov. Läs mer via länken nedan.

Vem kan få sysselsättning enligt SoL

 • Du som har pågående insatser från omsorgsförvaltningen utifrån ett varaktigt vård- och omsorgsbehov och som är i yrkesverksam ålder som till följd av psykisk sjukdom/psykisk funktionsnedsättning saknar arbete och inte står till arbetsmarknadens förfogande.
 • För båda insatserna ska du vara i yrkesverksam ålder men inte vara förvärvsarbetande eller studerande.
 • Du eller din legala företrädare kan ansöka om insatsen Daglig verksamhet enl. LSS eller Sysselsättning enl. SoL hos en biståndshandläggare

Vår målsättning

Individnivå

 • Erbjuda meningsfull och utvecklande sysselsättning
 • Öka individens upplevelse av inflytande, medbestämmande och delaktighet
 • Individen skall erbjudas möjlighet till social utveckling och kompetens

Verksamhetsnivå

 • Erbjuda olika former av verksamhet
 • Integrera verksamheterna i samhället
 • Samverka med andra organisationer i samhället

Bemötande, delaktighet och påverkan

Daglig verksamhet enligt LSS och sysselsättning enligt Sol främjar delaktighet, självbestämmande och medbestämmande genom olika val i vardagen. Vi skapar
medbestämmande på den dagliga verksamheten genom arbetsplatsmöte (APM) samt genom möjlighet att delta i brukarundersökning. Förutsättningar skapas för att ges möjlighet att vara delaktig i sin genomförandeplan.

Vi arbetar utifrån Kristianstads kommuns värdegrundsord:

 • Medborgarvärde
 • Öppenhet
 • Delaktighet
 • Glädje

Beslut om daglig verksamhet

Om du har rätt till daglig verksamhet

Om du fått beslut om daglig verksamhet eller sysselsättning skickar handläggaren beställningen till Funktionsstöd. En arbetskonsulent från Kompassen tar kontakt och påbörjar planering och utredning för en lämplig placering. Det kan ta upp till 3 månader från att du fått beslut tills det kan verkställas.

Om du får avslag på din ansökan om daglig verksamhet

Om du får avslag på din ansökan om daglig verksamhet kan du överklaga. Handläggaren har skyldighet att vara behjälplig. Du kan också diskutera med handläggaren om det finns andra lämpliga insatser som du kan ansöka om.

Kostnader, ersättning och avgifter

Att delta i daglig verksamhet eller sysselsättning är kostnadsfritt men du betalar själv för resor, lunch och fika.
I Kristianstads kommun finns ett högkostnadsskydd för resor som överstiger 469 kr (2022). Den överskjutande kostnaden återbetalas mot kvitto eller fakturakopia som underlag. Detta ska lämnas in månadsvis till verksamheten.

Du får en mindre habiliteringsersättning/timme när du deltar i daglig verksamhet och Sysselsättning. Ersättningen räknas inte som inkomst och är skattefri.

Försäkring

Du som deltar i Kristianstads kommuns dagliga verksamhet eller sysselsättning omfattas av kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?