Dödsfall och begravning

När någon avlider är det en hel del praktiska frågor som de efterlevande behöver hantera. Det är de anhöriga som ombesörjer begravningen. Man kan få hjälp av en begravningsbyrå eller ordna den själv. Kommunen hjälper till med dödsboanmälan.

Personer som avlider i Sverige måste gravsättas. Du vänder dig till en begravningsbyrå, Svenska kyrkan eller ett trossamfund om du har frågor om begravningen.

Dödsboanmälan

Om ett avliden saknar tillgångar kan man vända sig till kommunen för att få hjälp med en dödsboanmälan. Dödsboanmälan kan göras om den avlidne saknar egendom eller om

tillgångarna inte räcker till annat än begravningskostnaderna och andra utgifter med anledning av dödsfallet.

Kommunen gör då ett hembesök för att uppskatta dödsboets värde. Om det görs en bedömning att dödsboet inte kan betala för de kostnader som uppstår i samband med dödsfallet finns möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd för de kostnaderna.

Bouppteckning

Om det finns tillgångar i form av pengar, värdepapper, fast egendom eller tomträtt i dödsboet görs istället en bouppteckning. Bouppteckning är en sammanställning över en avlidens tillgångar och skulder och ska göras inom tre månader efter dödsfallet. Anhöriga kontaktar begravningsbyrå eller en jurist för att göra bouppteckning. Kommunen hjälper inte till med det. 

Begravningsombud

Uppdraget som begravningsombud handlar om att säkerställa att de personer som inte tillhör Svenska kyrkan får sina intressen tillgodosedda. Det är länsstyrelsen som utser begravningsombud.

Den som är folkbokförd i Sverige ska betala en avgift för begravningsverksamheten (begravningsavgift). Begravningsombud ska granska att de som ansvarar för begravningsverksamheten använder pengarna från begravningsavgiften på rätt sätt.

Begravningsverksamhet är de åtgärder som har direkt samband med förvaltningen av allmänna begravningsplatser.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?