Boendestöd är ett personligt anpassat stöd som ges av boendestödjare i ditt hem eller närmiljö. Stödet är personligt anpassat utifrån dina behov och kan variera i tid och omfattning.

Boendestödjarens uppgift är att, tillsammans med dig, stärka din förmåga att leva ett självständigt liv eller att behålla de förmågor du redan har.

Det är viktigt att du är delaktig så mycket du kan. Boendestödjaren stöttar dig i att planera, genomföra och att vara delaktig i olika vardagssysslor och sociala aktiviteter.

Vem har rätt till boendestöd?

Du kan ha rätt till boendestöd om du inte själv kan tillgodose dina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt. Boendestödet ska ge dig en skälig levnadsnivå.

Boendestödet är till för dig som är mellan 18 och 65 år, bor i egen bostad och som bedöms tillhöra någon av följande målgrupper:

P: Personer som har någon form av psykisk sjukdom/psykisk funktionsnedsättning eller ett resttillstånd efter psykisk sjukdom.

N: Personer som har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

U: Personer med en utvecklingsstörning.

K: Personer med stora kognitiva svårigheter som inte beror på psykisk sjukdom, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning.

Boendestöd kan bli aktuellt då det finns speciella krav på kompetens, bemötande eller pedagogik och då behoven inte kan tillgodoses med andra insatser. Insatsen beviljas dock inte personer med missbruk om det inte står klart att funktionsnedsättningen är det dominerande hindret för ett självständigt liv.

Hur ansöker jag om boendestöd?

Du ansöker om boendestöd till en biståndshandläggare. Du kan ansöka muntligt eller skriftligt och detta görs vanligtvis vid ett personligt möte med biståndshandläggaren. Det kan även göras per telefon eller skickas in via e-post eller som vanligt brev.

Under mötet med dig tar biståndshandläggaren reda på varför du söker stöd, vilka förmågor du har och i vilka situationer du behöver stöd.

Biståndshandläggaren gör sedan en bedömning och fattar ett beslut om du har rätt till boendestöd eller ej. Du har rätt att ta del av beslutet.

Vi handlägger alltid skyndsamt men tiden varierar beroende på ansökans omfattning och om utredningen behöver kompletteras med information från andra parter, till exempel läkarintyg.

Uppgifterna om dina personliga förhållanden skyddas av offentlighets- och sekretesslagen och av bestämmelsen om tystnadsplikt.

Du har rätt att överklaga beslut

Om du inte är nöjd med det beslut du fått kan du överklaga. Då skickar du ett skriftligt brev till kommunens omsorgsnämnd inom tre veckor från att du 􀀰ick beslutet. Om du har svårigheter med att själv formulera din överklagan, kan en biståndshandläggare hjälpa dig.

Biståndshandläggaren bedömer om det finns skäl att ändra beslutet. Om beslutet inte ändras på det sätt som du begär skickas din överklagan vidare till förvaltningsrätten som då prövar ditt ärende.

Fler stödinsatser

Boendestöd - mobila stödet

Välkommen till mobila stödet. Vår metod hjälper dig att tillvarata dina egna resurser, göra viktiga val för framtiden och komma över eventuella hinder i vardagen.

Case Manager

Du som är i kontakt med kommun och psykiatri har rätt att få hjälp i kontakten med till exempel andra myndigheter och vårdgivare. En Case Manager är en vård- och stödsamordnare som kartlägger dina behov och hjälper dig med samordningen.

För att få hjälp av case managers behöver du ha kontakt med en handläggare på kommunen. Du som inte har en handläggare kontaktar kommunens medborgarcenter så hjälper de dig vidare.

Fritidsaktiviteter och mötesplatser

För dig med funktionsvariation finns det flera olika fritidsverksamheter med anpassade aktiviteter. Det kan krävas bistånd för att delta inom vissa verksamheter. Se under respektive verksamhet för mer information.

Personligt ombud Kristianstad

De personliga ombuden i Kristianstads kommun finns för dig som är mellan 18-65 år och antingen har eller riskerar att hamna i en långvarig psykisk ohälsa. Det kan ibland vara svårt att göra sin röst hörd eller veta vilken hjälp och stöd jag kan få och har rätt till från myndigheter.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 16 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?