Folkhälsoarbete

Hälsa skapas nära människor där vi verkar, bor och lever. Det kan vara i bostadsområdet, skolan, på fritiden, arbetsplatsen, i familjen och bland släkt och vänner.

En socialt hållbar utveckling

Hälsan för befolkningen i Sverige som helhet har förbättrats under de senaste decennierna, men de sociala skillnaderna i hälsa har förblivit oförändrat stora. En god hälsa för alla är inte bara en jämlikhetsfråga utan också en viktig del i en hållbar samhällsutveckling. En befolkning som är frisk och mår bra skapar bättre förutsättningar för välstånd och ökad tillväxt och därigenom minskat behov av vård och omsorg.

De olikheter i hälsa som finns mellan olika grupper beror på skillnader i livsvillkor. Det handlar om ekonomiska förutsättningar för att kunna leva ett liv utan fattigdom. Det handlar om familjevillkor, det vill säga den omsorg barn får av sina föräldrar eller andra i nära relationer. Det handlar även om samhällets villkor och de institutioner som ska ge grundläggande förutsättningar för trygghet, utbildning, vård och omsorg. Hälsovillkoren ger förutsättningar för att leva ett liv med god hälsa. Om en eller flera av dessa förutsättningar inte är uppfyllda innebär det att man lever under utsatta livsvillkor.

Kristianstads kommuns folkhälsoarbete

Kristianstads kommun ska sträva efter att bli en jämställd och jämlik kommun, där människor lever ett gott liv med god hälsa och jämlika livsvillkor. För oss är det viktigt att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen. Genom att skapa förutsättningar för jämlika livsvillkor minskar vi segregationen och skapar trygga och goda boendemiljöer.

Kommunens styrdokument "strategisk färdplan" innehåller målområden inom arbetsliv, utbildning, trygghet, hållbarhet och attraktivitet. Genom att jobba med dessa områden ska Kristianstad bli en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar kommun, med rik, välmående natur och klimatsmarta samhällen präglade av minskad segregation och hög medborgerlig delaktighet.

Livsvillkor hos befolkningen

I början av 2020 färdigställdes en kartläggning av barn och ungas livsvillkor i kommunen. Rapporten visar att livsvillkoren ser väldigt olika ut beroende på vilket område man bor i. I ett fortsatt arbete tillsammans med Lunds universitet har ett index för livsvillkor utvecklas. På det sättet är det lättare för kommunen att mäta och följa upp folkhälsoarbetet.

Figur: Sammanlagd medianinkomst för vårdnadshavare med barn 0-17 år, SCB 2019

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 18 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?