Senior, äldre

Vi vill ge dig möjlighet att leva ett gott liv efter dina förutsättningar. Vi kan erbjuda förebyggande insatser och aktiviteter, omsorg i form av hemsjukvård och olika stödinsatser i form av hemtjänst, vård- och omsorgsboende med mera.

Vår verksamhet

Viktiga stödinsatser är hemtjänst, dagverksamhet, hemsjukvård, anhörigstöd, demensstöd, bostadsanpassning, kontaktperson, trygghetslarm, fixarna, korttidsboende, vård- och omsorgsboende och mötesplatser för gemenskap och aktiviteter. De flesta insatser kräver att du får ett beslut från en biståndshandläggare.

Kontaktman

Som vård- och omsorgstagare i Kristianstads kommun erbjuds du en kontaktman. Kontaktmannen är en person inom personalgruppen som har ett uttalat ansvar för just dig. En god vård och omsorg bygger på ett bra samarbete mellan dig, personalen och närstående. Kontaktmannens uppgift är att underlätta det samarbetet.

Kontaktmannen har en viktig roll i verksamheten och ansvarar bland annat för att ta fram en genomförandeplan för att du ska få en trygg och säker omvårdnad utifrån dina behov och önskemål. Kontaktmannen är också länk till övrig personal, arbetsledning och andra samarbetspartners.

Din kontaktman ska inom två veckor efter det att beviljad insats startats, tillsammans med dig som kund eller din legale företrädare fylla i genomförandeplanen. Den ska beskriva hur de insatser du beviljats praktiskt ska genomföras. Av planen ska framgå dina behov och önskemål, både fysiska, sociala, psykiska och existentiella. Du själv och dina närstående kan alltid vända er till kontaktmannen med frågor och synpunkter.

Mötesplatserna

Mötesplatserna är en del av omsorgsförvaltningens förebyggande och hälsofrämjande arbete. Vi arbetar utifrån Folkhälsomyndighetens fyra hörnpelare: social gemenskap, delaktighet, fysisk aktivitet och goda matvanor. Vi har volontärer och samverkar med idéburen sektor för att tillsammans öka delaktigheten i vårt samhälle. Tillsammans med oss kan du hålla i aktivitet på mötesplats eller vara en social kontakt till enskilda personer.

Värdighetsgaranti

Kristianstads kommun har en lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen, beslutad av omsorgsnämnden. Värdighetsgarantin innebär att kommunen har särskilda kvalitetsmål för några områden inom äldreomsorgen. Läs mer om värdighetsgaranti via länken nedan.

För att kontinuerligt förbättra kvaliteten i hemtjänst och vård- och omsorgsboende görs kvalitetsundersökningar. Du hittar dem under respektive hemtjänstgrupp och boende.

Kultur i äldreomsorgen

Kristianstads kommun satsar på kultur i äldreomsorgen som ett samarbete mellan omsorgsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Vi har under många år arbetat och implementerat kultur för äldre i äldreomsorgen.

Vi har kulturombud ute på våra vård- och omsorgsboende. De har en nyckelfunktion som både mottagare och förmedlare av kultur ute i verksamheterna.

Våra politiker

Via länkarna nedan kan du söka efter politiker, parti, nämnd eller styrelse för att se vilka politiker som bor på din ort samt hitta kallelser och protokoll för kommunfullmäktige, nämnder och även en del beredningar och utskott.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 5 mar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?