Tollarps skola

Tollarps skola ligger intill Vramsån och finns ett stenkast från den fantastiska naturen i Stackedala. Skolan präglas av ett varmt och välkomnande klimat där "alla känner alla". På skolan går elever från förskoleklass till årskurs 9.

Vår verksamhet

Tollarps skola är en F-9 skola i kommunal regi, som även bedriver fritidsverksamhet för årskurs F-6. På skolan finns ca 470 elever i åldershomogena klasser. Dessa klasser är indelade i två spår, A och B.

Skolan har fyra övergripande arbetslag indelade i F-3, 4-6, 7-9, samt elevhälsans arbetslag, EHT. I det sistnämnda arbetslaget finns speciallärare, specialpedagoger, skolsköterska, kurator och studie- och yrkesvägledare samt rektorer. Det råder en god kollegial stämning i arbetslagen, där hög måluppfyllelse och ett lösningsfokuserat samarbete är i fokus. Pedagogerna har bred kompetens med hög ämnesbehörighet. Erfarenhet och kunskap tas tillvara för att nå en helhetssyn. Det råder engagemang och ett positivt, inkluderande förhållningssätt. Stor vikt läggs vid att eleven har kunskap om vilka förmågor och mål som bedöms i varje ämne samt hur eleven kan arbeta för att nå dessa. Skolan bedriver värdegrundsarbete, som en röd tråd, genom hela verksamheten, där målet är att skapa trygghet och trivsel, samt utveckla elevens förmågor för att aktivt kunna verka i demokrati.

Fritidshem

På fritidshemmet erbjuder Tollarps skola en stimulerande verksamhet, som bidrar till lärande och utveckling. Fritidshemmets uppdrag är att ge eleverna en meningsfull fritid, samt vara en komplettering till skolan för lärande och social utveckling. Fritidshemmen är indelade i två avdelningar för elever i årskurs F-2, Borgslyckan och Källarlyckan. Elever i årskurs 3-6 vistas på Klubben, Ågården. Avdelningarna samarbetar i olika sammanhang. Öppettiderna för denna verksamhet är måndag-fredag klockan 6.15-18.15.

Tollarps skola ska vara en skola där varje elev ska kunna känna att han eller hon har lyckats med hänsyn till sina personliga förutsättningar och mål.

Kravmärkt skola

På vår skola finns ett KRAV-certifierat skolkök. Brons betyder att minst 30 procent är hållbara råvaror, där samtidigt 20 procent ska vara KRAV-märkta.

Karta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?