Betyg och bedömning

I den dagliga kontakten mellan elev och lärare görs avstämningar för att se hur eleven utvecklas mot målen. Elever i årskurserna 1-5 får en skriftlig individuell utvecklingsplan med omdömen och planering för fortsatt arbete. Från och med årskurs 6 ges betyg i slutet av varje termin.

Elevens utveckling och mål

Under skolgången pratar läraren med eleven om lärande, utveckling och vilka mål som ska uppnås. I takt med stigande ålder och utveckling hos eleven blir dessa samtal mer och mer konkreta.

Utvecklingssamtal

Minst en gång per termin ska elev, vårdnadshavare och lärare ha ett utvecklingssamtal.  Det ska handla om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling. Målen finns i läroplanen och de olika kursplanerna.

Skriftlig individuell utvecklingsplan, IUP

I årskurserna 1-5 ska lärare tillsammans med elever och vårdnadshavare sammanställa en skriftlig individuell utvecklingsplan en så kallad IUP. Planen ska bestå av två delar:

  • omdömen
  • en planering för elevens fortsatta arbete mot målen

Planen ska beskriva vilka insatser som ska göras av skolan och vad elev och vårdnadshavare kan göra för att eleven ska nå så långt det är möjligt.

Betyg

I grundskolan får elever betyg från och med höstterminen i årskurs 6 och därefter vid varje terminsslut. I slutet av årskurs 9 får eleverna ett slutbetyg som de använder för att söka till gymnasieskolan. Betyg ges i en betygsskala som innehåller sex steg från A till F. A är det högsta betyget och E det lägsta, betyget F anger att eleven inte nått kunskapsmålen.

Betyg ges i alla ämnen som eleven fått undervisning i från och med årskurs 6 till och med årskurs 9, förutom i språkval som det ges betyg i från och med årskurs 7.

Prövning för högre betyg

Den som vill ha betyg från grundskolan har rätt att genomgå prövning för betyg. Denna kan avse hela utbildningen i grundskolan eller ett eller flera ämnen som ingår i utbildningen. Detta gäller även den som tidigare har fått betyg i ett avslutat ämne eller slutbetyg från grundskolan.
En prövning görs utifrån de nationella fastställda kunskapskraven. Gängse bestämmelser om betygsättning gäller också vid prövning. Läraren ska vid betygsättning utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper. Vanligen sker prövningen för en annan lärare än den som satte det ursprungliga betyget.

Har eleven gått ut grundskolan, ska ett nytt slutbetyg utfärdas med det nya betyget i ämnet. Det finns inte någon begränsning av hur många gånger eleven kan genomgå prövning i samma ämne.

Om elev prövar i ämnen som eleven redan har lägst betyget E i kostar prövningen 500 kr/ämne. I övriga fall är prövningen avgiftsfri.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?