Helgedalskolan

Helgedalskolan ligger strax utanför centrala Kristianstad i ett villaområde. Vi har ungefär 260 elever och bedriver undervisning i årskurs F-6. På skolan finns också fritidshemsverksamhet för de elever som behöver omsorg efter skoldagens slut.

Om oss

På Helgedalskolan bedriver vi undervisning i årskurs F-6, samt fritidsverksamhet. Vi arbetar för att skapa förutsättningar för att eleverna ska lyckas på bästa möjliga sätt. Skolan ligger mitt inne i Helgedals villaområde. Granne med skolan ligger nybyggda Helgedals förskola. Skolan är under ombyggnad och beräknas klar senhösten 2021.

Rastaktiviteter

På skolan erbjuder vi organiserade rastaktiviteter på alla raster under veckan utom på onsdag förmiddag. Det är våra lärare i fritidshemmet som ansvarar för dessa aktiviteter. Detta är en del av skolans medvetna arbete för att skapa trygghet och studiero. Arbetet utgår från skolans värdegrundsarbete och de behov vi ser behövs i våra kartläggningar och i kommunens trygghet- och trivselenkät.

Skolans vision

Helgedalskolan ska vara en attraktiv skola dit både elever och pedagoger söker sig.

Skolans mål

  • Eleverna på Helgedalskolan har en ökad måluppfyllelse där samtliga elever når betyget E i samtliga ämnen.
  • Hög trivsel hos personal och elever och att samtliga elever känner sig trygga. 
  • En god arbetsmiljö för både elever och pedagoger. 
  • Aktiva och synliga ledare som organiserar och fördelar arbetet i organisationen.

Elevhälsoteam

På skolan har vi ett elevhälsoteam som träffas varje vecka. Vi arbetar efter en dagordning som rullar över fyra veckor för att få en systematik kring hur vi arbetar med olika områden som kränkningar, kunskapsresultat, samverkan med andra instanser och professioner, elevärenden mm. I elevhälsoteamet ingår rektor, specialpedagog, skolsköterska och kurator. Vi har även skolpsykolog och skolläkare knuten till teamet när behov finns. Fokus för teamet är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Vi arbetar utifrån ett årshjul  där vi berör olika områden som är aktuella i olika årskurser och för olika grupper. Ibland uppstår behov mer akut och då finns det utrymme att arbeta med det.

Bibliotek

Skolans bibliotek ligger mitt i skolbyggnaden i en ljus och luftig lokal som är tillgänglig för alla verksamheter, både skola och fritidshem. Här kan du läsa och låna böcker, läsa tidningar och söka information. Skolans bibliotekarie är även ute i klasserna och har bokprat, undervisar om källkritik och hur man söker information.

Kravmärkt skola

På vår skola finns ett KRAV-certifierat skolkök. Brons betyder att minst 30 procent är hållbara råvaror, där samtidigt 20 procent ska vara KRAV-märkta.

Kontakt elevhälsa

Kontaktuppgifter elevhälsa

Befattning

Namn och epost

Telefonnummer

Skolsköterska

Gunilla Malmsten

Skicka epost

044 - 13 28 44

Kurator

Emelie Gydenius

Skicka epost

0728 - 85 81 41

Specialpedagog

Elisabet Örtlund

Skicka epost

0728 - 85 78 45

Specialpedagog

Annica Nissenlöf

Skicka epost

044 -13 22 73

Karta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?