Studera till lärare med lön

Lärare som står vid elever som sitter i sina bänkar.

Kristianstads kommun erbjuder ett antal lärarstudenter, i den så kallade kombimodellen, att kombinera sina studier med arbete i en av våra skolor.

Kombinera studier med arbete i en av våra skolor

Kristianstads kommun erbjuder ett antal lärarstudenter, i den så kallade kombimodellen, att kombinera sina studier med arbete i en av våra skolor. Det är en unik möjlighet att jobba halvtid och samtidigt läsa till lärare på Högskolan Kristianstad i en arbetsplatsintegrerad lärarutbildning. 2024 erbjuder Kristianstads kommun fyra platser, två för Kombi 4-6 och två för Kombi 7-9.

Fördelarna med kombimodellen

  • Du får en möjlighet att finansiera dina lärarstudier genom månadslön under hela året, även under lov, samt genom möjligheten att ansöka om studiestöd från CSN.
  • Du får en mentor som stödjer dig i din utveckling som lärare.
  • Du ges möjlighet att tillämpa och fördjupa dina kunskaper i skolan, samtidigt som du tar med dig dina erfarenheter från arbetet som lärare till studierna.

Kombimodell i två varianter

Högskolan Kristianstad och kommuner i regionen, Småland och Blekinge har tillsammans tagit fram ett utbildnings- och arbetskoncept med där vi kan ge dig en unik möjlighet att läsa till lärare med månadslön. 

Första gången kombimodellen testades var 2019, då gällde det arbete i kombination med studier till grundlärare för årskurs 4-6. Kombimodellen för 2020 modifierades något och vände sig nu även till de som var intresserade av att undervisa i matematik, fysik och kemi i årskurs 7-9. Kombimodellen är framtagen för att säkra framtida arbetskraft, därav varierar antalet platser och utbildningskombinationer med åren.  

Så fungerar det

Du kombinerar en anställning som lärare i en av Kristianstads kommuns skolor med lärarstudier på Högskolan Kristianstad under fem år.

Ämneslärarutbildningen årskurs 7–9 innebär distansstudier på 125 procent under första året och utbildningens andra år kombinerar du både studier på distans 75 procent med arbete på 50 procent. I grundlärarutbildningen 4-6 kombineras arbete med studier från start.

Vi har individuell lönesättning och du får månadslön för 50 procent arbete. Du kan även ansöka om studiestöd från CSN.

Du får en anställning i Kristianstads kommun och intentionen är att man ska stanna kvar på samma skola under studietiden. Arbetsgivaren upprättar ett nytt anställningsavtal varje år, under förutsättning att du klarar dina studier och att arbetet på skolan fungerar.

För att bli antagen till denna kombination av arbete och utbildning måste du söka studieplats vid Högskolan Kristianstad och arbete hos oss i Kristianstads kommun. Du behöver fortsatt uppfylla kraven för anställning och uppfylla behörighetskraven för studierna.

Du måste göra två ansökningar:

En ansökan till tjänst i Kristianstads kommun:

Efter att ansökningstiden löpt ut kommer arbetsgivaren göra ett urval. Din behörighet och dina meritvärden kommer vara underlag för urval i rekryteringen. Vi kommer hålla ett ”digitalt öppet hus” där de som gått vidare får tillfälle att ställa frågor utifrån en presentation (vi återkommer med datum och tid för detta). Presentationen innehåller information om Kombimodellen i Kristianstads kommun för att du ska få en uppfattning om hur upplägget ser ut i vår kommun och vilka villkor som gäller i Kristianstad. Därefter är det intervju och referenstagning.

Kontakt

Du är välkommen att höra av dig om du har frågor.

Frågor om lärararbetet

Fredrik Jarhäll
HR-specialist, Kristianstads kommun
Telefon: 044-13 63 86

Emma Odenberger
HR-specialist, Kristianstads kommun
Telefon: 044-13 64 26

Ann-Marie Moberg
Utvecklingsstrateg
Telefon: 0724-67 80 79

Frågor om utbildningen

Christian Kinnwall
Universitetslektor i utbildningsvetenskap
Avdelningen för grundlärarutbildning fritidshem
Samverkanskoordinator - VFU
Högskolan Kristianstad
Telefon: 044-250 32 19

Vanliga frågor och svar

Vad är kombimodellen?

Kombimodellen är en modell där du får en alldeles särskild och unik möjlighet att förankra studier och teori med verksamheten ute på skolan där du arbetar. Hösten 2024 erbjuder Kristianstads kommun totalt fyra platser, två för Kombi 4-6 och två för Kombi 7-9. I Kristianstads kommun har vi två olika ”kombimodeller” och studenterna kallar vi för ”kombilärare”.

Kombi 4-6: Två platser erbjuds till Högskolan Kristianstads arbetsplatsförlagda ämneslärarutbildning med inriktning mot grundskolans årskurs 4-6. I denna inrikning är det från start distansstudier på 75% och du arbetar 50 % studietiden ut.

Kombi 7-9: Två platser erbjuds till Högskolan Kristianstads arbetsplatsförlagda ämneslärarutbildning med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9. Första året är det distansstudier på heltid och fr.o.m. år två arbetar du 50 % och studerar 75 % på distans, studietiden ut. Ditt anställningsavtal får du år två.

Hur skiljer sig denna modell från att arbeta extra under studietiden som vikarie?

Som kombilärare har du en fast löpande inkomst, även under jul och sommar. Du är ordinarie personal på skolan och arbetar på samma arbetsplats hela tiden och kan verkligen investera i att lära känna elever och kollegor. Man blir en naturlig del av arbetslaget på skolan och är med i uppstarten och planeringen av läsåret. I arbetet som kombilärare får man också ett organiserat stöd från mentor. Som kombilärare får man en unik möjlighet att kombinera teori med praktik.

Vilken lön får jag?

Kristianstads kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Du lönesätts som obehörig lärare med månadslön. Ingen lön betalas från arbetsgivaren för studierna, utan du får lön på 50 % under tiden du arbetar. I din anställning har du rätt till friskvårdsbidrag på 1500 kronor per år.

Får jag betalt under lov och ledigheter?

Ja, från och med det år du anställs går du på ferieavtal.

Ska jag skatta på lönen?

Ja, du skattar enligt Skatteverkets tabell.

Kan jag söka studiestöd trots att jag har en lön?

Ja, du kan söka studiestöd hos CSN.

Kan jag söka om jag redan har en lärarutbildning eller annan utbildning?

Alla är välkomna att söka. På högskolans hemsida kan du läsa vilka behörighetskrav som gäller för Kombi 4-6 och Kombi 7-9.

Söker jag både utbildningen och anställningen?

Ja, du måste söka dem separat.

Utbildningen söker du via Högskolan (antagning.se Länk till annan webbplats.).

Anställningen söker du på Kristianstads kommuns sida Lediga jobb i kommunen.

När kan jag söka?

Du kan söka utbildningen från och med 15 februari till och med den 15 mars 2024.

Om jag redan arbetar i Kristianstads kommun, ska jag ändå söka tjänsten?

Ja, du ska söka tjänsten. Uppge i ditt CV var du har din nuvarande anställning.

Hur fungerar rekryteringen?

Efter att ansökningsperioden stängt gör vi som arbetsgivare ett urval. För att bli aktuell i rekryteringsprocessen behöver du söka både utbildningen och tjänsten. Du måste också vara behörig till utbildningen. Arbetsgivaren får besked från högskolan efter att du sökt utbildningen huruvida du är behörig till utbildningen eller ej. Läs mer på högskolans hemsida om vilken behörighet som krävs för utbildningen. Arbetsgivaren kommer att använda sig av ditt meritvärde i urvalet, som vi får från högskolan.

När får jag veta om jag får en plats?

Efter rekryteringsprocessen för tjänsten kommer du att få reda på om du blir en av de fyra som kan få en plats hos oss under förutsättning att du sedan blir antagen till utbildningen.

Det slutgiltiga beskedet om en plats hos oss kan du få först när Högskolan skickar ut antagningsbeskedet. Observera att antagningen sker tidigare än övriga utbildningar. Högskolan gör urvalet 20 april. Först därefter kan man veta om man har fått en plats i Kristianstads kommun. För frågor om antagning till högskolan, kontakta Högskolan Kristianstads antagningsenhet.

När börjar anställningen?

Kombi 7-9: I Kristianstads kommun skriver vi anställningsavtal från och med år två i dina studier, eftersom du börjar arbeta då. Du kommer att kunna besöka skolan du kommer ha din anställning på, höstterminen 2024, och du gör även din VFU på skolan under vårterminen 2025.

Kombi 4-6: Du påbörjar din anställning i Kristianstads kommun samt dina studier på 75% vid högskolan Kristianstad hösten 2024. I denna utbildningsform skriver vi anställningsavtal i samband med att du påbörjar dina studier.

Vilket avtal anställs jag på?

Ferieavtal betyder att du har en del reglerad tid, och en del förtroendetid. Du anställs ett år i taget. Vi ser över om du följer dina åtaganden innan vi skriver nytt anställningsavtal inför varje nytt läsår. Avtalet följer gällande kollektivavtal. Vi skriver ett lärarutbildningskontrakt som bilaga till anställningsavtalet. Det är ett partsgemensamt kontrakt framtaget tillsammans med Sveriges Lärare.

Kombi 7-9: Du måste ha genomfört ditt första studieår med godkända studier, samt fått godkänt på din första VFU för att bli erbjuden en anställning till år två. Du anställs då som obehörig lärare, tidsbegränsat enligt Skollagen, med ferieavtal.

Kombi 4-6: I denna utbildningsform skriver vi anställningsavtal i samband med att du påbörjar dina studier.

Vad händer med min anställning om jag blir sjukskriven under en längre period?

När anställningen har ingåtts gör du en sjukanmälan till arbetsgivaren första arbetsdagen du är sjuk. Den första arbetsdagen görs ett karensavdrag. Från dag 2 -14 betalar arbetsgivaren sjuklön. Du behöver uppvisa läkarintyg för att styrka din frånvaro. Därefter är det Försäkringskassan som betalar din ersättning.

Ska jag arbeta på samma skola under hela studietiden?

Ja, för att du och skolan ska få så goda förutsättningar som möjligt ska du arbeta på samma skola under hela studietiden. Om det visar sig att behoven förändras över tid tas detta upp till diskussion med dig.

Vilket stöd har jag som "kombilärare"?

Vi ger dig stöd i form av mentorskap av legitimerad lärare. Mentorn är ett stort stöd i ditt dagliga arbete. Mentor introducerar dig och hjälper dig till exempel med planering och dokumentation. Utöver mentorn har du ett stöd av rektor, arbetslag och ämneslag. Under dina VFU-perioder har du en behörig VFU-handledare kopplad till dig. Som kombilärare i Kristianstads kommun får du dessutom stöd av lektor. Våra nuvarande kombilärare berättar också att de stöttar varandra mycket - alla har ju alla liknande utmaningar.

Vad innebär det att leva upp till mina åtaganden?

Du behöver få godkända studier och godkänd VFU för att kunna vara anställd av Kristianstads kommun kommande termin. Du förväntas fullfölja dina studier enligt högskolans regelverk och arbeta deltid på skolan med det ansvar som följer av ditt anställningsavtal. Vi förväntar oss till exempel att du är villig att ta in nya kunskaper och samarbeta väl med dina kollegor och din chef. Du tar din del av ansvaret för att du, din mentor och handledare har ett givande utbyte.

Vilka är villkoren för mig när jag har tagit lärarexamen?

Efter examen kan du söka lärarlegitimation och har möjlighet till en tillsvidaretjänst i Kristianstads kommun.

Vad händer om jag hoppar av utbildningen?

Om du avbryter dina studier ska du skriftligen underrätta din närmaste chef inom en vecka från den dag utbildningen avbrutits. Du fortsätter arbeta som obehörig lärare på 50 procent under resterande del av avtalet (dvs max ett år).

Vad händer om jag säger upp min anställning?

Om du på eget initiativ avslutar anställningen under pågående avtalstid gäller uppsägningstid enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) och kommunens kollektivavtal. Under uppsägningstiden arbetar du kvar som obehörig lärare på 50 procent.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?