Bild- och formklasserna

Här hittar ni information om bild- och formklasserna på Nosabyskolan. Vi är profilklasser i årskurserna 4-9 där vi arbetar tematiskt med bilden i centrum.

Vår verksamhet

Bild- och formklasserna är profilklasser som arbetar tematiskt med bilden i centrum. Vi finns på Nosabyskolan i Kristianstad. Vi har elever från årskurs 4-9 och har dessutom ett eget fritidshem för de yngre eleverna. Vårt upptagningsområde är hela Kristianstads kommun och elever från hela kommunen har därför möjlighet att söka till klasserna.

Tematiskt arbete

I bild- och formklasserna är det tematiska arbetet en röd tråd, en ledstjärna, som spelar en central roll i det dagliga arbetet. Förutom att arbeta med olika tekniker och material arbetar vi mycket med att förmedla olika budskap med hjälp av bildspråk, som tillsammans med text ger en helhet. Eleverna skapar pedagogiska bilder som beskriver förlopp och skeenden, bildserier, seriestrippar och konstbilder, som alla förstärker faktadelen. De pedagogiska bilderna förtydligar fakta och information med ett tydligt bildspråk.

Vi arbetar med bland annat följande viktiga förmågor:

  • Reflekterande och analyserande förmåga
  • Kommunikativ förmåga
  • Förmåga att hantera information
  • Förmåga att anpassa språket efter olika syfte, mottagare och sammanhang
  • Begreppslig förmåga
  • Förmåga att använda ett tydligt bildspråk
  • God studieteknik
  • Förmågan att på ett konkret sätt uttrycka sig i tal och skrift utifrån exempelvis tankekartor.

Arbetssätt

All undervisning utgår självklart från Lgr22 och vår ämnesövergripande pedagogik ger möjlighet till fler tillfällen till bedömning, eftersom temauppgifterna i de flesta fall inkluderar flera olika ämnen. Uppgifterna bedöms därför av flera lärare utifrån ämnesspecifika perspektiv och förmågor. Detta gäller såväl muntliga som skriftliga uppgifter.

Våra pedagoger är engagerade, ämneslärare som arbetar för ett lustfyllt lärande och ett tryggt och tillåtande arbetsklimat. Vi anser att det är viktigt att möta, stötta och utmana alla elever och arbetar för att samtliga elever ska nå sin individuella högstanivå. Av den orsaken lägger vi undervisningen strax över elevernas tidigare kunskapsnivå, eftersom det genererar de bästa resultaten enligt modern forskning.

Inlärning och eget ansvar

Bild- och form tror på att kombinera och aktivera flera olika sinnen för att ge förutsättningar för ett framgångsrikt lärande. I detta arbete ser vi skapandet av den gemensamma tankekartan och den pedagogiska bilden som utmärkta pedagogiska redskap. Detta arbetssätt känner våra elever igen som en se-höra-göra-inlärning. Eleverna får genom detta arbetssätt en kunskap som består under tid. Vi anser också att kunskap uppstår och utvecklas i samspel med andra och därför läggs stor vikt vid att reflektera, resonera, diskutera och argumentera.

En annan viktig del i bild- och forms pedagogik är att planera upp och ta ansvar för sitt eget lärande och att lära sig bedöma eget och andras arbete. För att utveckla bedömningskunskaper, det vill säga förmåga att ge positiv och utvecklande feedback och förmåga att förändra och förbättra eget arbete efter instruktioner, använder vi kamratrespons. Kamratresponsen kan ges på såväl enskilda temauppgifter som hela temaböcker.

Temaarbetena kännetecknas av en uppstart där temat introduceras genom att bygga upp en kunskapsbank med stöd av texter, bilder, filmer, berättande och liknande. I samband med detta befästs begrepp med bilder som stöd. Därefter får eleverna skapa pedagogiska bilder där bild och text är lika viktiga. Bild tillsammans med text ger en djupare förståelse för området eleven arbetar med.

Med bilden visar eleven på en förståelse för alla delar av de begrepp som ska förklaras. Där är det också viktigt att arbeta med layouten i sina pedagogiska bilder. Det handlar om att göra medvetna val för att presentera innehållet på bästa möjliga sätt.

Vissa pedagogiska bilder innehåller mer text och andra mindre. Oavsett är även texten en viktig del i den pedagogiska bilden. I arbetet är också kamratrespons betydelsefullt, båda parter lär sig av att studera varandras bilder. Den pedagogiska bilden kan ha flera former; bildserier, seriestrippar, tidslinjer, affischer, broschyrer, flyers, konstbilder, digitala presentationer, stop-motion filmer m.m.

Fritidsklubben

Bild- och fomrklassernas fritids.

Klubben har egna lokaler med kök, mysrum och pysselrum.

Nosabyskolans fritidsklubb har elever från åk 4-6. För tillfället har vi ca 20 barn inskrivna. Vi startade fritidsklubben våren 2013 i helt nya, fina lokaler. Klubben har egna lokaler med kök, mysrum och pysselrum men vi har även tillgång till övriga lokaler på skolan. Exempel på lokaler vi brukar nyttja är idrottshall, musiksal, slöjdsalar, elevcafé samt spelhåla.

Varje månad har vi ett Klubbenråd tillsammans med eleverna. Vi utvärderar då månaden som har varit och eleverna får komma med förslag på aktiviteter för kommande månad. På detta vis utgår vi alltid ifrån elevernas önskemål och tidigare erfarenheter när vi gör månadsbladet med kommande månads aktiviteter.  Vårt mål är att alltid kunna erbjuda roliga och utvecklande aktiviteter samt en trygg miljö för våra elever.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 24 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?