Att ha kunskap om de egna transporternas miljöpåverkan och möjligheten att effektivisera transporterna är en del av en verksamhets egenkontroll. Ett sätt att arbeta är att göra en transportplan och arbeta med den löpande.

För många kanske det här medför ett merarbete, men vi tror att det även kan bidra till effektiviseringar i er verksamhet. Ni som redan har god uppföljning får nu nytta av ert förebyggande arbete. Ni andra får ett bra tillfälle att skapa mer kunskap och kontroll kring en fråga som kommer att hamna allt mer i fokus i samhället.För att lätt hitta alla uppgifter som behövs i egenkontrollen är det bra att ha pärmar och/eller datafiler där alla uppgifter och rutiner lätt kan sorteras. Det underlättar även din redovisning av egenkontrollen.

Transportflöden och arbetssätt skiljer givetvis mellan olika branscher och företagsstorlekar. Även utgångsläget skiljer då företag kommit olika långt i sitt miljöarbete.

Om ni saknar komplett information så börja med att sammanställa det ni har. I de fall ni inte har fakta så börja med en kvalificerad gissning och motivera den. I en transportplan ska såväl fakta som arbetssätt, nutid och framtid beröras. Dessa fyra perspektiven är beskrivna i tabellen nedan.

Transportplan
 
Dagsläge
Framtid
Fakta- underlag
Beskriv hur era transporter av gods och personer såg ut under förslagsvis senaste helåret. Om möjligt beskriv i antal fordon och modeller samt förbrukning av drivmedel per fordon och totalt för företaget. Koppla om möjligt miljöpåverkan till nyttan som transporterna skapar (omsättning, produktion, antal säljbesök med mera) via relevanta nyckeltal.
Har ni några planerade för- ändringar som kommer på- verka transporternas miljö- påverkan positivt eller negativt? Mängder och sträckor, transport- slag, miljöprestanda med mera. Kommer verksamhetens omfattning påverka transporterna proportionellt eller ej? Beskriv översiktligt såväl kända när- liggande förändringar som ett rimligt scenario på fem års sikt.
Arbets- sätt
Hur kan ni idag samla in data kring transporternas omfattning? Sammanställs dessa data regelbundet? Hur jobbar ni med service och underhåll? Beaktas miljö vid inköp/beställning av fordon eller transporttjänster? Beaktas möjligheten att minska transporternas miljöpåverkan? Vilka arbetssätt finns i verksam- heten för dessa effektiviseringar?
Ser ni några ytterligare insatser som skulle vara rimliga för er att utvärdera? Finns det ytterligare rutiner ni skulle behöva utveckla för att beakta transporternas miljöpåverkan i affärsutveckling eller uppföljning av verksamheten? Kan ni samverka med grannar, anställda eller i leverantörskedjor för att tillsammans effektivisera transporter på sikt?


Alla olika transporttyper som uppkommer i en verksamhet ska beaktas. Därför är även tabellen nedan en hjälp för att få en överblick över transportarbetet. Tabellerna och frågorna de innehåller kan användas för att strukturera upp vilka olika transporter som dominerar i just din verksamhet. Det är inte alltid lastbilarnas transporter av gods in och ut som blir den dominerande delen när samtliga transporter kartläggs även om de oftast är de transporter som är mest uppenbara.

Transportplan
 
Persontransporter
Godstransporter
Egna fordon
Har ert företag egna personbilar eller lätta transportfordon som ni äger eller leasar? Har ni pool- bilar eller tjänstecyklar?
Har ni egna fordon för gods- transport som ni äger eller leasar?
Inköpta transporter
Köper ni persontransporter i form av anställdas resor i tjänsten med egna bilar, hyr- bilar och tjänsteresor (flyg, tåg, buss, taxi med mera)?
Köper ni godstransporter av en transportör? Är det formella upphandlingar eller via deras allmänna prislista? Hur många olika transportörer jobbar ni med?
Indirekt orsakade transporter
Hur reser era anställda till jobbet? Säljer ni direkt till kunder som reser till er butik?
Har ni gods som lastas eller lossas hos er men där transporten ingår i priset av varan ("fritt levererat")?

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll