Om det har skett en driftstörning, avvikelse eller olycka på din verksamhet som kan innebära risk för hälsa eller miljön, så ska du genast rapportera det till miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Här hittar du anmälan om driftstörning och avvikelse.

Driftstörning i det akuta skedet

Larma alltid Räddningstjänsten vid allvarligt pågående utsläpp till vatten, luft eller mark.
Ring 112 och kontakta först därefter miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

Vid utsläpp eller olycka som kan påverka kommunens dricksvatten, dagvatten eller spillvatten: Kontakta VA-avdelningen på telefon 044-13 50 00.

Vid en driftstörning kontakta omedelbart berörd handläggare på miljö- och hälsoskyddsavdelningen eller ring medborgarcenter på telefon 044-13 50 00.

Utanför kontorstid: kontakta Räddningstjänsten på telefon 044-20 04 00.

När något i verksamheten inte fungerar som vanligt måste du rapportera det till miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Rapporteringen är en del av egenkontrollen. Du är skyldig att anmäla driftstörning om det är kommunen som är tillsynsmyndighet för din verksamhet.  Lagkravet gäller de verksamheter som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt, men även övriga verksamheter bör göra en anmälan.

Rapportering ska göras redan vid misstanke om att störningen kan medföra en risk för hälsa eller miljö. Som verksamhetsutövaren bör du inte avvakta kunskap om den verkligen har orsakat en skada eller inte.

Exempel på driftstörningar

  • Överskridande av gränsvärde eller begränsningsvärde.
  • Överskridande av riktvärde.
  • Okontrollerat utsläpp till luft, mark, eller vatten, dag- eller spillvatten (till exempel reningsutrustningen ur funktion, oljeutsläpp, olyckshändelse, tankhaveri eller liknande).
  • Brand, rökutsläpp - för omgivningen synliga, onormala utsläpp.
  • Onormalt buller.
  • Kontrollerat, planerat överutsläpp (till exempel utsläpp av avloppsvatten vid underhållsarbete).

Det är viktigt att tillsynsmyndigheten informeras omgående, bland annat av följande skäl:

  • Skyddsåtgärder kan behöva vidtas.
  • Viss provtagning eller annan uppföljning kan behöva göras. För vissa driftstörningar kan det vara aktuellt med en efterföljande sanering.
  • Om orolig allmänhet hör av sig till myndigheten behöver vi vara uppdaterade.
  • Allmänheten och andra berörda kan behöva informeras.

Det är viktigt att information om driftstörning kommer in, även på sikt, för att förhindra att problemet uppstår igen, minska dess konsekvenser eller upptäcka eventuella systemfel.

Seveso-anläggning

Sker driftstörningen på en Seveso-anläggning kan driftstörningen behöva anmälas även till Länsstyrelsen, utöver anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Risk för markförorening

Om det finns risk för markförorening ska en anmälan göras enligt miljöbalkens 10 kapitel som styr bestämmelser om förorenade områden och sanering. Det är verksamhetsutövaren som har orsakat föroreningen som i första hand är ansvarig för att avhjälpa skadan.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?